PRIVILÉGIER IN NEDERLANDS

Vertaling van Privilégier in het Nederlands

Uitslagen: 240, Tijd: 0.1384

Voorbeelden van het gebruik van Privilégier in een zin en hun vertaling

Y a-t-il une option à privilégier?
Verdient een bepaalde optie de voorkeur?
Il convient de privilégier le départ volontaire.
Terugkeer moet bij voorkeur vrijwillig zijn.
Privilégier les systèmes d'aide automatiques par rapport aux systèmes d'aide sélectifs.
Voorrang te geven aan automatische hulpverleningssystemen boven selectieve systemen van hulpverlening.
LA POSTE recherchera les meilleurs moyens de privilégier la distribution des envois ayant trait à des événements familiaux.
DE POST dient naar de beste middelen te zoeken om voorrang te geven aan de uitreiking van zendingen die betrekking hebben op familiale gebeurtenissen.

Bevoordelen

( favorisent , privilégier , avantager )
Choisir des priorités au service de l'emploi m Privilégier les mesures innovatrices en faveur des PME et un
Kiezen van de prioriteiten ten behoeve van de werkgelegenheid m Bevoordelen van de vernieuwende maatregelen ten behoeve van het MKB
point: il faut maintenir un certain nombre d'avantages comparatifs en faveur de ceux que l'Union européenne entend privilégier.
mevrouw Saïfi: we moeten een aantal tariefpreferenties handhaven ten gunste van landen die de Europese Unie wil bevoordelen.
L'aménagement des voiries du réseau local doit privilégier la qualité de vie des riverains, des piétons et des cyclistes.
De inrichting van de wegen van het lokale net moet de leefkwaliteit van de omwonenden, voetgangers en fietsers bevoorrechten.
Le règlement du 25 juillet 1985 a voulu privilégier la liberté contractuelle des membres du GEIE.
De verordening heeft de contractuele vrijheid van de leden van het EESV willen bevoorrechten.

De voorkeur

( privilégiés )
Bien trop souvent, les employeurs continuent à privilégier les régimes de retraites anticipées.
De werkgevers geven nog veel te vaak de voorkeur aan regelingen voor vervroegde uittreding.
Bien trop souvent, les employeurs continuent à privilégier les régimes de retraite anticipées.
De werkgevers geven nog veel te vaak de voorkeur aan regelingen voor vervroegde uittreding”.

Voorrang geven

( privilégiés )
Tu m'as appris à privilégier mon boulot, à être autonome,
Jij leerde me voorrang geven aan werk, aan zelfstandigheid... Een onafhankelijke vrouw.
L'Europe doit privilégier ses relations avec les entités respectueuses des libertés fondamentales.
Europa moet voorrang geven aan de betrekkingen met die entiteiten die de fundamentele vrijheden respecteren.
Andere zin voorbeelden
Privilégier des accords de travail dans le cadre de la coopération existante.
Het bevorderen van werkafspraken binnen de bestaande samenwerking.
La solution proposée est celle tendant à privilégier les règlements comme technique d'harmonisation.
De voorgestelde oplossing luidt: de voorkeur geven aan verordeningen als harmonisatietechniek.
Il convient d'encourager les États membres à privilégier le retour volontaire.
De lidstaten moeten worden aangemoedigd om de voorkeur te geven aan vrijwillige terugkeer.
Ces modalités ne peuvent privilégier certains affiliés.
Deze modaliteiten mogen geen bevoordeling van bepaalde aangeslotenen inhouden.
Capacité à privilégier l'aspect humain dans l'application des règlements;
Voorrang van het menselijk aspect bij de toepassing van reglementen;
Privilégier l'évaluation et l'amélioration de la qualité des données produites.
Aandacht voor de kwaliteitsbeoordeling en -verbetering van de geproduceerde gegevens.
Tu vas pouvoir privilégier ta carrière.
Je kunt je nu op je werk storten.
En clair, nous voulons privilégier le principe de la préférence.
Kortom, wij willen het preferentiebeginsel privilegiëren.
Dans ces conditions, je ne vois pas pourquoi privilégier un tel débat.
In die omstandigheden zie ik niet in waarom wij dit debat zouden voortrekken.
Ce sont ces questions que devraient privilégier les responsables politiques.
Dat zijn de aspecten waarop de politici zich moeten concentreren.
Il faut éviter de privilégier les solutions trop rapides.
We zouden ons niet moeten richten op snelle oplossingen.
Il portait sur le fait qu'il faut privilégier une harmonisation minimale et non une harmonisation totale du droit des consommateurs.
Daarin staat dat een minimumharmonisatie van de consumentenwetgeving de voorkeur moet krijgen boven volledige harmonisatie.
La proposition invite donc les Etats membres à privilégier, dans leurs choix politiques, l'objectif de la neutralité fiscale.
In het voorstel worden de Lid-Staten derhalve uitgenodigd bij hun politieke keuzen voorrang te geven aan de doelstelling van belastingneutraliteit.
La Banque mondiale doit donc privilégier l'accès à l'énergie à petite échelle et au niveau local, notamment dans les pays les moins avancés d'Afrique et d'Asie.
Daarom moet de Wereldbank prioriteit geven aan toegang tot kleinschalige plaatselijke opgewekte energie, met name in de minst ontwikkelde landen in Afrika en Azië.
courriels que nous avons reçus selon lesquels nous voulons privilégier le lait artificiel aux dépens du lait maternel.
we hebben ontvangen en waaruit de overtuiging sprak dat wij flesvoeding wilden bevoordelen ten opzichte van echte moedermelk.
Au cours des années'70, les politiques industrielles sont passées de mode parce que les gouvernements ne pouvaient"privilégier des opérateurs en particulier" ni des"champions au niveau national.
In de jaren zeventig is industriebeleid uit de mode geraakt omdat regeringen bepaalde marktpartijen of" nationale kampioenen" niet mochten bevoordelen.
À cet égard, il convient de privilégier les mesures volontaires, intégrées à la production.
De voorkeur moet daarbij uitgaan naar bij de productie aansluitende maatregelen die vrijwillig worden genomen.
Nous constatons qu'à ce jour, le budget de l'Union continue à privilégier le renforcement de politiques répressives.
Wij stellen vast dat op de begroting van de Unie tot op heden de voorkeur blijft uitgaan naar het versterken van repressief beleid.

Uitslagen: 240, Tijd: 0.1384

Zie ook


de privilégier
nadruk voorkeur vooral gericht wordt bevoordeeld
doit privilégier
voorkeur moet geven moet zich vooral concentreren moet richten moet voorrang geven
entend privilégier
wil bevoordelen wil zich vooral richten
vouloir privilégier
voorrang te willen geven
privilégier l'emploi
voorkeur gebruik
il faut privilégier
moet voorrang worden gegeven voorkeur moet wij voorrang moeten geven aan moet prioriteit worden gegeven
de privilégier certains
het prioriteit geven aan bepaalde de voorgrond plaatsen van bepaalde
privilégier la prévention
richten op het voorkomen prioriteit geven aan afvalpreventie zich te richten op preventie
manière à privilégier
nadruk op zodat bij voorrang
et de privilégier
en voor prioritaire en meer van en voorrang gegeven wordt
options à privilégier
de voorkeursoptie op
privilégier la qualité
aandacht te besteden aan kwaliteit
privilégier le développement
voorrang geven aan de ontwikkeling
continuer à privilégier
erop gericht blijven
il convient de privilégier
moet bij voorkeur nadruk dient de nadruk moet worden voorkeur moet worden gegeven
à privilégier les régimes
voorkeur aan regelingen
de privilégier la voie d'eau comme alternative
de waterweg te privilegiëren als alternatief voor

"Privilégier" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer