PROVOQUÉS IN NEDERLANDS

Vertaling van Provoqués in het Nederlands

Uitslagen: 240, Tijd: 0.1438

Voorbeelden van het gebruik van Provoqués in een zin en hun vertaling

Problèmes provoqués par les PCD.
Problemen als gevolg van oneerlijke handelspraktijken.
Cette aide peut permettre d'éviter les retards provoqués par des demandes incomplètes et la nécessité de rectifications à un stade ultérieur.
Door deze bijstand kunnen vertragingen als gevolg van onvolledige verzoeken of noodzakelijke verbeteringen achteraf worden vermeden.
Ils sont habituellement provoqués par de brusques variations de l'intensité lumineuse.
Ze worden gewoonlijk veroorzaakt door plotselinge variaties in lichtintensiteit.
Voir l'encadré«Décès provoqués par la cocaïne» au chapitre¤7.
Zie kader„ Sterfgevallen veroorzaakt door cocaïne” in hoofdstuk 7.
réfléchi à l'utilisation du Fonds d'ajustement à la mondialisation pour surmonter les problèmes provoqués par les pertes d'emplois.
het globaliseringsfonds in te zetten bij het opvangen van de problemen die ontstaan door het verlies van banen.
La grave crise que traversent les marchés financiers internationaux et les changements que cette crise a provoqués constituent un défi pour l'ordre économique libéral.
De dramatische crisis op de internationale financiële markten en de verschuivingen die daardoor zijn ontstaan, zijn een uitdaging voor de liberale economische orde.
Tu les as provoqués?
Heb je hen uitgelokt?
Vous rendez-vous compte des dégâts que vous avez provoqués?
Beseft u wel wat een wijdverbreide complicaties u heeft uitgelokt?
On nous a provoqués.
We werden geprovoceerd.
Ils peuvent être très territoriaux, quand ils sont provoqués.
Ze kunnen erg territoriaal zijn, als ze worden geprovoceerd.
Andere zin voorbeelden
Ils sont provoqués par des facteurs émotionnels et se reproduisent rarement.
Ze worden veroorzaakt door een emotionele gebeurtenis en komen zelden terug.
Vertiges provoqués par un son ou une pression.
Vertigo veroorzaakt door geluid of druk.
Ces serpents n'attaquent que s'ils sont provoqués.
Die slangen vallen enkel aan als ze uitgelokt worden.
Vingt-cinq pour cent des maladies cardiaques sont provoqués par le tabac.
Een kwart van alle hartaandoeningen wordt veroorzaakt door roken.
Vous les avez sûrement provoqués.
Misschien zijn ze geprovoceerd.
Les malaises peuvent être provoqués par la maladie elle-même.
Flauwvallen kan het gevolg zijn van de onderliggende ziekte.
Vous vous etes provoqués l'un l'autre, comme toujours.
Jullie provoceerden elkaar, zoals altijd.
Les effets indésirables provoqués par Comtan sont habituellement légers à modérés.
Doorgaans zijn bijwerkingen veroorzaakt door Comtan mild tot matig.
Les effets indésirables provoqués par Comtess sont habituellement légers à modérés.
Doorgaans zijn bijwerkingen veroorzaakt door Comtess mild tot matig.
Ils ont provoqués la violence.
Ze gaven aanleiding tot geweld.
Les effets indésirables provoqués par Entacapone Orion sont habituellement légers à modérés.
Doorgaans zijn bijwerkingen veroorzaakt door Entacapone Orion mild tot matig.
Les effets indésirables provoqués par Entacapone Teva sont habituellement légers à modérés.
Doorgaans zijn bijwerkingen veroorzaakt door Entacapone Teva mild tot matig.
Ce ne sont pas des souvenirs, ce sont des fantasmes provoqués.
Het zijn geen herinneringen. Het zijn fantasieën teweeggebrachte fantasieën.
Je crois que je les ai provoqués.
Ik denk dat ik het heb gecreëerd.
La plupart des animaux mordent s'ils sont provoqués.
De meeste dieren bijten als je ze uitdaagt.
Le Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;
Het Waalse Voorschottenfonds voor het herstel van de schade veroorzaakt door het winnen en het oppompen van grondwater;
Parfois, les arrêts cardiaques sont provoqués par une hyperactivité physique, même par un stress trop important.
Soms wordt een hartstilstand veroorzaakt door overmatige lichamelijke inspanning... of zelfs overmatige stress.
Les flux migratoires provoqués par l'instabilité constituent un défi pour l'Union européenne.
Schriftelijk.-( PT) Migratiestromen als gevolg van instabiele omstandigheden zijn vandaag een grote uitdaging voor de Europese Unie.
Les nuages provoqués par l'explosion des Cybermen, ils ne sont toujours pas partis.
De wolken veroorzaakt door de exploderende Cyberman zijn niet opgelost, ze zijn er nog.
Résolution du Parlement européen sur les dégâts considérables provoqués par les pluies torrentielles, les vents violents et la grêle qui se sont abattus sur la région de Thessalie, en Grèce.
Resolutie van het Europees Parlement over de aanzienlijke schade die is aangericht door stortregen, stormen en hagelbuien in de regio Thessalië in Griekenland.

Uitslagen: 240, Tijd: 0.1438

Zie ook


décès provoqués
sterfgevallen veroorzaakt verkeersdoden als gevolg
souffrances provoqués
veroorzaakte leed
provoqués notamment
mede veroorzaakt
ils sont provoqués
ze uitgelokt worden ze worden veroorzaakt je ze uitdaagt ze worden geprovoceerd
les symptômes provoqués
symptomen veroorzaakt de symptomen van de griepvirusinfectie
maladie sont provoqués
ziekte worden veroorzaakt
aux changements provoqués
veranderingen veroorzaakt
nous ont provoqués
lokten ons uit
provoqués la violence
aanleiding tot geweld
ils ont provoqués
ze gaven aanleiding tot
les effets indésirables provoqués
zijn bijwerkingen veroorzaakt
provoqués par le chômage
werkloosheid veroorzaakt werkloos heid veroorzaakt
provoqués par le tabac
door roken veroorzaakte veroorzaakt door roken door tabak veroorzaakte
provoqués par la pollution
door verontreiniging veroorzaakte als gevolg van vervuiling
provoqués par les explosions
de door explosies aangerichte

"Provoqués" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer