QUE L'ÉLARGISSEMENT IN NEDERLANDS

Vertaling van Que L'élargissement in het Nederlands

Uitslagen: 245, Tijd: 0.0257

Voorbeelden van het gebruik van Que L'élargissement in een zin en hun vertaling

Il est bon que l'élargissement ait aussi une composante méditerranéenne.
Het is positief dat de uitbreiding ook een mediterrane dimensie omvat.
Nous avons dit à Göteborg que l'élargissement serait effectif en 2004.
Wij hebben in Göteborg gezegd dat de uitbreiding een feit zou zijn in 2004.

Dat uitbreiding

L'un des principes fondamentaux posés par la Commission est que l'élargissement ne doit pas créer de nouvelles lignes de partage en Europe.
Een fundamenteel uitgangspunt voor de Commissie is immers dat uitbreiding van de Unie geen nieuwe scheidslijnen in Europa tot gevolg mag hebben.
Oostlander a donc eu raison d'indiquer dans son rapport que l'élargissement de l'Union nécessite impérativement l'adaptation des structures de sécurité européennes.
Het is dan ook terecht dat de heer Oostlander in zijn verslag aangeeft dat uitbreiding van de Unie een aanpassing van de Europese veUigheidsstructuren extra noodzakelijk maakt.
Andere zin voorbeelden
Enfin, je voudrais dire que l'élargissement reste un projet politique.
Tot slot zou ik willen zeggen dat de uitbreiding een politiek project blijft.
Toutefois, cela ne signifie pas que l'élargissement sera gratuit.
Dat betekent echter niet dat de uitbreiding tegen een nultarief zal worden gerealiseerd.
J'ai dit ce matin que l'élargissement était l'avenir de l'Union.
Ik heb vanochtend gezegd dat de uitbreiding de toekomst van de Unie is.
Elles espèrent que l'élargissement renforcera l'Europe et qu'il sera juste.
Zij hopen dat de uitbreiding Europa versterkt en rechtvaardig zal zijn.
Certains disent que l'élargissement coûte trop cher.
Sommigen zeggen dat de uitbreiding te duur is.
Je voudrais cependant souligner que l'élargissement est encore loin d'être assuré.
Toch wil ik onderstrepen dat de uitbreiding zeker nog niet veiliggesteld is.
Nous devons nous assurer que l'élargissement s'accompagne des changements institutionnels nécessaires.
Wij moeten ervoor zorgen dat bij de uitbreiding ook de nodige institutionele veranderingen worden aangebracht.
Nous reconnaissons que l'élargissement des Communautés posera ses propres problèmes.
Wij erkennen dat de uitbreiding van de Gemeenschappen bijzondere problemen met zich mee zal brengen.
CONSIDÉRANT que l'élargissement de l'Union apportera plus de richesse et de diversité culturelles.
OVERWEGENDE dat de uitbreiding van de Unie de culturele rijkdom en verscheidenheid nog zal vergroten.
Nous sommes conscientes du fait que l'élargissement a un coût et qu'il doit être financé de façon conjointe.
We realiseren ons dat de uitbreiding geld kost en gezamenlijk moet worden gefinancierd.
Agenda 2000» constate que l'élargissement comportera des avantages politiques et économiques considérables.
Agenda 2000 stelt vast dat de uitbreiding aanzienlijke politieke en economische voordelen met zich mee al brengen.
On a fort justement signalé aujourd'hui que l'élargissement de l'Union devait se poursuivre.
Er is vandaag terecht op gewezen dat de uitbreiding van de Europese Unie moet doorgaan.
Nous espérons que l'élargissement contribuera à créer ce corps légitime et fort, pas le contraire.
Laten wij hopen dat de uitbreiding een bijdrage levert aan dit krachtige legitieme lichaam en niet het tegendeel bewerkstelligt.
Nous espérons que l'élargissement ira au-delà de la Croatie et qu'il englobera finalement l'ensemble des Balkans occidentaux.
Wij hopen met name dat de uitbreiding uiteindelijk, naast Kroatië, ook betrekking zal hebben op de Westelijke Balkanlanden.
Il est impensable que l'élargissement ne puisse finalement pas se réaliser dans les faits.
Het mag niet zo zijn dat de uitbreiding in de praktijk niet gerealiseerd kan worden.
Nous devons convaincre les citoyens que l'élargissement ne posera pas un problème mais qu'il apportera une solution.
Wij moeten de burgers ervan overtuigen dat de uitbreiding een oplossing is, en geen probleem.
Souvenons-nous que l'élargissement de l'UE a grandement contribué à ce l'Europe soit un tout et soit libre.
Laten we niet vergeten dat de uitbreiding van de EU in hoge mate heeft bijgedragen tot het feit dat Europa nu één is en vrij.
J'exhorte mes collègues députés à faire en sorte que l'élargissement ne devienne pas une illusion.
Ik zou de afgevaardigden ook met klem willen oproepen ervoor te zorgen dat de uitbreiding geen illusie wordt.
Je déplore que certains députés aient noté que l'élargissement était inéluctable.
Ik steun die houding. Ik betreur echter ten zeerste dat enige afgevaardigden opgemerkt hebben dat de uitbreiding onontkoombaar is.
On peut difficilement affirmer qu'il s'agit de dépenses imprévues ou que l'élargissement est arrivé brusquement.
Men kan niet volhouden dat het om onvoorziene uitgaven gaat of dat de uitbreiding een onverwachte gebeurtenis is.
CONSIDÉRANT que l'élargissement a engendré de nouveaux besoins en matière de cohésion en Europe, qui nécessiteront des efforts continus et à long terme;
OVERWEGENDE DAT de uitbreiding aan de samenhang in Europa extra eisen stelt die voortdurende inspanningen op de langere termijn zullen vergen;
L'Union reconnaît que l'élargissement est une occasion historique du point de vue de la paix et de la prospérité
De Unie ziet in dat uitbreiding historisch gezien een unieke kans op vrede en welvaart in Europa is en zij
L'Agence européenne de l'environnement fait observer que l'élargissement de l'Union européenne peut entraîner une augmentation considérable du transit.
Het Europees Milieuagentschap merkt op dat de uitbreiding van de Europese Unie een aanzienlijke toename van het transitovervoer kan meebrengen.
On décidera l'ensemble de nos Etats membres à se convaincre que l'élargissement n'est pas possible sans un certain nombre de modifications institutionnelles qui puissent faire marcher cette maison.
We zullen al onze lidstaten ervan overtuigen dat uitbreiding niet mogelijk is zonder een aantal institutionele wijzigingen om deze onderneming te doen functioneren.
La section constate donc que l'élargissement ne doit toutefois pas se faire aux dépens de l'approfondissement: il ne doit pas diluer les réalisations de la Communauté.
De Afdeling concludeert hieruit dat uitbreiding niet ten koste mag gaan van verdieping; de communautaire verworvenheden mogen niet worden aangetast.
Ce qui signifie que l'élargissement exige une nouvelle conception des moyens de garantir la croissance socio-économique de l'Union européenne.
Dit betekent dat met de uitbreiding een nieuw begrip moet ontstaan van de manieren waarop de sociale en economische groei van de Europese Unie kan worden gewaarborgd.

Uitslagen: 245, Tijd: 0.0257

Zie ook


considérant que l'élargissement
overwegende dat de uitbreiding overwegende dat de verruiming
que l'élargissement ne
dat de uitbreiding niet dat de uitbreiding alleen dat het uitbreidingsproces niet
et que l'élargissement
en die de uitbreiding
constate que l'élargissement
wordt vastgesteld dat de uitbreiding stelt vast dat de uitbreiding
savoir que l'élargissement
beseffen dat de uitbreiding namelijk dat de uitbreiding weten dat de uitbreiding
tous que l'élargissement
allemaal dat de uitbreiding allen dat de uitbreiding
sorte que l'élargissement
zodat de uitbreiding zorgen dat de uitbreiding
il est évident que l'élargissement
het is duidelijk dat de uitbreiding de uitbreiding vormde uiteraard

Woord voor woord vertaling


"Que l'élargissement" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer