QUE LES NÉGOCIATIONS IN NEDERLANDS

Vertaling van Que Les Négociations in het Nederlands

Uitslagen: 243, Tijd: 2.682

Voorbeelden van het gebruik van Que Les Négociations in een zin en hun vertaling

Dat onderhandelingen

Elle a souligné que les négociations ne sont qu'un volet du processus d'adhésion.
Zij onderstreepte dat onderhandelingen slechts één aspect van het toetredingsproces zijn.
Nous considérons que les négociations doivent débuter avec Chypre six mois après la CIG, quoi qu'il advienne de l'union douanière,
Wij vinden dat onderhandelingen met Cyprus sowieso zes maanden na IGC van start moeten gaan, ongeacht wat er gebeurt met de douane-unie.

Dat de onderhandelingen over

Il est un fait également que les négociations autour du gazoduc ont été tellement politisées que le fond de la
Het is ook een feit dat de onderhandelingen over de pijpleiding tot een dergelijke mate zijn gepolitiseerd dat het gevaar bestaat
Considérant que les négociations ont abouti à l'adoption du texte final du protocole ainsi qu'à la détermination de la clé
Overwegende dat de onderhandelingen over de definitieve versie van het Protocol en over de verdeelsleutel voor de financiering van het EMEP
Andere zin voorbeelden
Escompte que les négociations avec le Canada s'achèveront très prochainement;
Hij verwacht dat de onderhandelingen met Canada zeer spoedig zullen worden afgesloten;
Elle a souligné que les négociations ne sont qu'un volet du processus d'adhésion.
Zij wees erop dat de onderhandelingen slechts één aspect van het toetredingsproces zijn.
Je crois que les négociations sont extrêmement difficiles.
Ik geloof dat de onderhandelingen uiterst moeizaam verlopen.
Il est regrettable que les négociations sur les investissements aient été abandonnées;
Het is jammer dat de onderhandelingen over investeringen zijn afgebroken;
Je tiens à insister sur le fait que les négociations ne sont nullement au point mort.
Ik onderstreep dat de onderhandelingen helemaal niet in het slop zitten.
Je n'ai pas l'impression que les négociations en tant que telles sont à l'arrêt.
Ik heb niet de indruk dat de onderhandelingen als zodanig vastzitten.
Nous savons que les négociations ne seront pas faciles.
We weten dat de onderhandelingen niet gemakkelijk zullen zijn.
Les deux parties ont rappelé que les négociations progressaient à un rythme régulier.
Beide partijen wezen erop dat de onderhandelingen in een gestaag tempo verlopen.
Force est de constater que les négociations n'ont pas vraiment commencé.
We moeten vaststellen dat de onderhandelingen nog niet echt begonnen zijn.
En dépit de ce que dit Conrad, j'assume que les négociations vont bien.
Ondanks wat Conrad zegt, ik neem aan dat de onderhandelingen goed gaan.
Comme chacun, j'espère que les négociations aboutiront dans les toutes prochaines semaines et connaîtront une issue positive.
Als eenieder hoop ik dat de onderhandelingen in de eerstkomende weken afgerond zullen worden met een positief resultaat.
Il faut malheureusement admettre que les négociations sur l'adhésion de la Turquie à l'UE ont ralenti.
Helaas moeten we erkennen dat de onderhandelingen over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie vertraging hebben opgelopen.
Je suis convaincu que les négociations auront un impact considérable sur de nombreux domaines de la politique.
Ik ben ervan overtuigd dat de onderhandelingen een goede invloed hebben op tal van beleidsterreinen.
Vous savez que les négociations n'en ont pas été faciles et ont donné lieu à des compromis.
U weet dat de onderhandelingen daarover niet gemakkelijk waren en aanleiding hebben gegeven tot compromissen.
Considérant que les négociations avec les organes représentatifs à ce sujet doivent encore être entamées;
Overwegende dat de onderhandelingen met de representatieve organen hierover nog dienen te worden gevoerd;
Nous espérons maintenant que les négociations seront excellentes et qu'elles pourront être conclues rapidement.
Wij hopen nu dat de onderhandelingen uitstekend zullen zijn en dat ze snel tot een eind kunnen worden gebracht.
Je vous rappelle que les négociations seront conduites entre les quinze États membres et chaque État candidat individuellement.
Ik wijs u erop dat de onderhandelingen zullen plaatsvinden tussen de vijftien lidstaten en ieder kandidaat-land afzonderlijk.
Je suppose que les négociations se penchent déjà sur le prochain accord puisque le présent accord expire en juin.
Ik veronderstel dat de onderhandelingen over de volgende overeenkomst al begonnen zijn, aangezien deze afloopt in juni.
Espérons que ce soit fini maintenant et que les négociations reprendront une nouvelle fois leur rythme.
Laten we hopen dat dit nu voorbij is en dat de onderhandelingen weer in een stroomversnelling zullen geraken.
Nous devons nous tenir à notre position, nous devons accepter que les négociations de Kyoto sont un premier pas.
We mogen niet van dat standpunt afstappen en moeten accepteren dat de onderhandelingen in Kyoto gewoon de eerste stap zijn.
En cas de divergence, compte sera tenu du fait que les négociations ont été conduites en langue française.
In geval van verschil in uitlegging wordt rekening gehouden met het feit dat de onderhandelingen in het Frans werden gevoerd.
Cependant, peu de cas révélèrent que les négociations influaient sur les domaines de l'investissement ou de la planification financière future.
Slechts in weinig gevallen werd aangetoond dat de onderhandeling inderdaad invloed had op het gebied van investering of toekomstige fi nanciële planning.
Le Comité économique et social note que les négociations en vue d'un accord multilatéral sur l'investissement(AMI) sont bien avancées dans le cadre de l'OCDE.
Het stelt vast dat de OESO-onderhandelingen over het sluiten van een Multilaterale Overeenkomst inzake Investeringen( MOI) al goed zijn opgeschoten.
Je tiens également à vous dire que les négociations sur les questions urbaines ont enregistré certains progrès.
Tevens wil ik u graag vertellen dat er in de onderhandelingen ook enige vooruitgang is geboekt als het gaat om stedelijke kwesties.
De plus, il est indiscutable que les négociations avec l'UE ont permis d'améliorer la situation des populations de ces pays.
Verder kan niet worden ontkend dat onderhandelingen met de EU betere levensomstandigheden voor de mensen in die landen hebben gecreëerd.
On sait que les négociations commencent mal... quand les gens du même camp ne s'entendent pas sur les termes.
Je weet dat onderhandelingen slecht van start gaan wanneer mensen van dezelfde zijde zich niet aan de regels houden.

Uitslagen: 243, Tijd: 2.682

"Que les négociations" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer