RÉCHAUFFEMENT IN NEDERLANDS

Vertaling van Réchauffement in het Nederlands

Uitslagen: 244, Tijd: 0.1335

Voorbeelden van het gebruik van Réchauffement in een zin en hun vertaling

Ce réchauffement ne cesse de s'accélérer.
Die opwarming gaat steeds sneller.
Réchauffement de la surface du globe(°C) à l'époque préindustrielle.
Opwarming van het aardoppervlak°C.

Het broeikaseffect

Le réchauffement est un mythe!
Het broeikaseffect is onzin!
Le réchauffement est bien réel et potentiellement catastrophique.
Het broeikaseffect is zeker echt, en het is een potentiële catastrofe.
Sur le panneau 7, mets B-MAG n_2 sur"Réchauffement.
Op paneel zeven, b-mag twee, opwarmen.
Ne jamais essayer d'accélérer le réchauffement de quelque manière que ce soit, comme en utilisant le micro-onde ou
U mag nooit het opwarmen op wat voor manier dan ook versnellen, zoals door de pen in de

De opwarming

( réchauffer , le mettre , échauffement )
Le réchauffement de la planète?
De opwarming van de aarde?
Le réchauffement a causé la fonte du permafrost. plus le permafrost fond.
Door de opwarming van de aarde smelt de permafrost.

Opwarming van

( réchauffer , le mettre , échauffement )
Ce réchauffement de la planète me tue!
Die opwarming van de aarde is 'n ramp!
Des milliards de gens, le réchauffement de la planète.
Miljoenen mensen, opwarming van de aarde.

De opwarming van

( réchauffer , le mettre , échauffement )
Le réchauffement du gaz spécifique pour certains clients;
De opwarming van het gas, specifiek voor bepaalde klanten;
Les nations pauvres ne sont pas responsables du réchauffement de la planète.
De arme landen zijn niet verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde.
Andere zin voorbeelden
Certains disent que le réchauffement est un canular.
Sommigen zeggen dat het broeikaseffect een hoax is.
Arrêtons le réchauffement!
Stop het broeikaseffect!
Et une brique de réchauffement, enveloppé dans de la laine de mouton, pour mes pieds.
En een opwarming baksteen, verpakt in schapenwol voor mijn voeten.
Nous regarderons le réchauffement de l'océan.
We kijken naar de opwarming van de oceaan.
Vous dites connaître la cause du réchauffement.
U weet de oorzaak van 't broeikaseffect.
Tous ces facteurs vont accélérer le réchauffement.
Al deze factoren zullen de opwarming versnellen.
B-MAG n 2 sur"Réchauffement.
B-mag twee aan en aan 't opwarmen.
Ce foutu réchauffement c'est mauvais pour le business.
Die verdomde opwarming van de Aarde is slecht voor de zaken.
Le réchauffement de la planète.
Opwarming van de aarde;
Le réchauffement de la planète, les guerres, le terrorisme, les tsunamis.
Opwarming van de aarde, oorlogen, terrorisme, tsunami's.
La cause du réchauffement, c'est... Randy Marsh!
De oorzaak van 't broeikaseffect is Randy Marsh!
Des études scientifiques ont prouvé que le réchauffement est réel.
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat klimaatverandering echt bestaat.
Il ne s'agit pas du réchauffement européen, mais du réchauffement de la planète.
Het is geen opwarming van Europa, het is de opwarming van de hele aarde.
Ce réchauffement a provoqué une montée du niveau des océans de 10 à 25 cm.
Deze opwarming heeft tot een stijging van het zeeniveau van 10 tot 25 cm geleid.
L'une après l'autre, on a vu toutes ces villes s'engager dans la lutte contre le réchauffement.
De één na de ander, hebben we gezien, al die steden beloven het op te nemen tegen het broeikaseffect.
Alors, qu'est-ce qui cause le niveau minimum actuel de réchauffement de la planète?
Wat is dan de oorzaak van dat beetje opwarming van de aarde?
Reconnaissons-le, nous vivons tous en aval en cette époque de réchauffement global et de changement climatique.
Laten we eerlijk zijn: we leven allemaal stroomafwaarts in een tijdperk van wereldwijde opwarming van de aarde en klimaatverandering.
Madame la Présidente, l'industrie et le trafic entraînent un réchauffement artificiel de notre atmosphère.
Voorzitter, industrie en verkeer leiden tot een kunstmatige opwarming van onze dampkring.

Uitslagen: 244, Tijd: 0.1335

Zie ook


ce réchauffement
die opwarming van deze verwarming
réchauffement du climat
opwarming van het klimaat
le réchauffement peut
de opwarming kan verwarming van de aarde kan
du réchauffement de la planète
opwarming van de aarde de opwarming van het aardoppervlak
de réchauffement de la planète
opwarming van de aarde
du réchauffement de la terre
opwarming van de aarde
potentiel de réchauffement planétaire élevé
een hoog global warming potential een groot aardopwarmingsvermogen
la cause principale du réchauffement
de belangrijkste oorzaak voor de opwarming van de belangrijkste oorzaak van de opwarming van de aarde
leur potentiel de réchauffement planétaire
aardopwarmingsvermogen ervan aardopwarmingspotentieel ervan
à faible potentiel de réchauffement planétaire
met een laag GWP met een laag aardopwarmingsvermogen
et le réchauffement de la planète
en de opwarming van de aarde

"Réchauffement" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer