RÉFORMÉE IN NEDERLANDS

Vertaling van Réformée in het Nederlands

Uitslagen: 236, Tijd: 0.31

Voorbeelden van het gebruik van Réformée in een zin en hun vertaling

Hervormd

( réformé , remanié , remodelé )
La Bourse a été réformée par une loi adoptée en décembre 1990.
De effectenbeurs werd hervormd door middel van een in december 1990 aangenomen wet.
L'OCM tabac a été réformée en profondeur en 1992.
In 1992 is de GMO voor tabak grondig hervormd.
Vous devez aussi être le général d'une ONU réformée et dynamique.
U dient ook generaal van een hervormde en daadkrachtige VN te zijn.
Une PAC réformée doit en tenir compte.
Een hervormd GLB moet hier verandering in brengen.

Het hervormde

Le rôle central du bien-être des animaux dans la politique agricole commune(PAC) réformée.
Sleutelrol van dierenwelzijn in het hervormde gemeenschappelijk landbouwbeleid GLB.
Les nouveaux instruments de la politique de cohésion réformée pour la période 2007-2013.
De nieuwe instrumenten voor het hervormde cohesiebeleid2007-2013.
Andere zin voorbeelden
En Finlande, l'administration territoriale a été réformée en 1992.
In Finland is de bestuurlijke indeling in 1992 hervormd.
Mise en place en 1970, l'organisation commune des marchés a été réformée à la fin de 1981.
De in 1970 ingestelde marktorganisatie is eind 1981 herzien.
La PCP ne peut être réformée.
Het GVB is niet vatbaar voor hervorming.
À plus long terme, toute la politique régionale de l'UE doit être réformée.
Op termijn moet het hele regionale beleid van de EU worden hervormd.
L'UE doit être réformée.
De Europese Unie moet hervormd worden.
Résumé des principaux éléments de la nouvelle PAC réformée.
Het nieuwe, hervormde GLB in hoofdlijnen.
En substance, la politique agricole commune doit être complètement remaniée et réformée.
Uiteindelijk moet het gemeenschappelijk landbouwbeleid radicaal worden herzien en hervormd.
La Commission européenne devrait être réformée.
De Europese Commissie moet worden hervormd.
La PAC doit être réformée avant l'élargissement.
Het GLB dient vóór de uitbreiding te worden hervormd.
La PAC doit être réformée.
Het GLB moet worden hervormd.
La gestion de PHARE doit également être réformée.
Ook het beheer van PHARE dient hervormd te worden.
Depuis sa création, la PAC a été constamment réformée.
Van bij zijn creatie is het GLB voordurend hervormd.
Les propositions s'inscrivent dans le contexte de la politique agricole réformée.
De voorstellen passen in de context van het hervormde landbouwbeleid.
Nous disposons d'un nouveau règlement budgétaire et d'une comptabilité réformée.
Wij hebben een nieuw Financieel Reglement en een herzien boekhoudsysteem.
Ils seront fondés sur les dispositions de la politique commune de la pêche réformée.
Deze zullen zijn gebaseerd op de bepalingen van het hervormde gemeenschappelijke visserijbeleid.
Et elle a été élevée dans la religion réformée.
En ze is hervormd opgevoed.
Questions et réponses concernant la nouvelle politique commune réformée de la pêche.
Vragen en antwoorden over het nieuwe, hervormde gemeenschappelijk visserijbeleid.
Membre de l'administration centrale de l'As­sociation réformée au sein de l'Eglise réformée néerlandaise.
Lid hoofd­bestuur gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk.
La PAC réformée devra entrer en vigueur en 2014.
Het hervormde GLB zal in 2014 in werking treden.
La PAC réformée doit entrer en vigueur le 1er janvier 2014.
Het hervormde GLB moet op 1 januari 2014 in werking treden.
L'Union pour la Méditerranée doit être réformée pour réaliser pleinement son potentiel.
De Unie voor het Middellandse Zeegebied moet worden hervormd om tot wasdom te kunnen komen.
Le président est membre de l'Église réformée. Très calviniste.
De voorzitter is lid van de Gereformeerde Kerk, heel calvinistisch.
Néanmoins il faut qu'elle puisse être réformée et qu'elle prenne en compte les interactions entre commerce et développement durable.
Ze moet echter wel hervormd worden en ze moet rekening houden met de interacties tussen handel en duurzame ontwikkeling.
L'OMC, il est évident que l'OMC doit être réformée, qu'avec l'OMC, on doit aller plus loin.
Het is duidelijk dat de WTO moet worden hervormd, dat we verder moeten gaan met de WTO.

Uitslagen: 236, Tijd: 0.31

Zie ook


récemment réformée
het onlangs hervormde is de recente hervorming
européenne réformée
hervormd europees hervormde europese
déjà réformée
een reeds hervormd
une autorité palestinienne réformée
een hervormde palestijnse autoriteit
de la politique agricole réformée
het hervormde landbouwbeleid
organisation des nations unies réformée
hervormde organisatie van de verenigde naties een hervormde verenigde naties
de la politique agricole commune réformée
het hervormde gemeenschappelijk landbouwbeleid hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid hervormde GLB

"Réformée" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer