RAAD IN NEDERLANDS

Vertaling van Raad in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 241, Tijd: 0.0274

raad (188)

Voorbeelden van het gebruik van Raad in een zin en hun vertaling

De raad

Les services administratifs du" Raad van het Gemeenschapsonderwijs.
De administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs.
Verschillende leden van de Raad van Commissarissen zijn afkomstig van lokale, provinciale en nationale overheden.
Verschillende leden van de Raad van Commissarissen zijn afkomstig van lokale, provinciale en nationale overheden.

Conseil

Conseil économique et social pour la Flandre- Sociaal-economische Raad voor Vlaanderen.
Sociaal‑economische Raad voor Vlaanderen‑ Conseil économique et social pour la Flandre.
Conseil central de l'économie- Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven‑ Conseil central de l'économie.
Andere zin voorbeelden
Raad, Hassanen, né à Baalbeck(Liban) le 5 octobre 1966.
Raad, Hassanen, geboren te Baalbeck( Libanon) op 5 oktober 1966.
Au sein du"Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" est créée une commission consultative.
In de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen wordt een adviescommissie opgericht.
Le Hoge Raad a fait observer que ce point de départ restait valable après renvoi.
De Hoge Raad heeft opgemerkt dat het uitgangspunt geldig blijft na verwijzing.
Comme représentants du"Federale Raad voor Wetenschapsbeleid.
Als vertegenwoordigers van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid.
Aux Pays-Bas: de Hoge Raad.
In Nederland: de Hoge Raad.
CHAPITRE II.- Missions et qualités du"Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.
HOOFDSTUK II.- Opdrachten en hoedanigheden van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.
Comme représentants du« Nationale Raad voor Wetenschapsbeleid».
Als vertegenwoordigers van de Nationale Raad voor Wetenschapsbeleid.
Liberexim a introduit un pourvoi en cassation devant le Hoge Raad der Nederlanden.
Liberexim heeft beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden.
Condition supplémentaire pour le secrétaire du Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid.
Bijkomende voorwaarde voor de secretaris van de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid.
Wörsdorfer c/ Raad van Arbeid à Hengelo(Pays-Bas) arrêt du 12 juillet 1979.
Marianne Koschniske, echtgenote Wörsdorfer tegen Raad van Arbeid te Hengelo( Nederland) arrest van 12 juli 1979.
Vu l'avis du Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, donné le 15 janvier 2003;
Gelet op het advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, gegeven op 15 januari 2003;
Dakheel, Raad Hadi, né à Thigar(Irak) le 1er janvier 1972.
Dakheel, Raad Hadi, geboren te Thigar( Irak) op 1 januari 1972.
Le décret du 27 juin 1985 relatif au"Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" est abrogé.
Het decreet van 27 juni 1985 op de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen wordt opgeheven.
Haak, président du Hoge Raad der Nederlanden et M. W.J.M. Davids, vice-président du Hoge Raad.
Haak, president van de Hoge Raad der Nederlanden, en W.J.M. Davids, vicepresident van de Hoge Raad.
Les partenaires sociaux tels que représentés au sein du« Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen»;
De sociale partners, zoals vertegenwoordigd binnen de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen;
Richtlijn 92/40/EEG van de Raad tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van aviaire influenza.
Richtlijn 92/40/EEG van de Raad tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van aviaire influenza.
De beheersorganen van de NMBS zijn de raad van bestuur, het directiecomité en de gedelegeerd bestuurder.
De beheersorganen van de NMBS zijn de raad van bestuur, het directiecomité en de gedelegeerd bestuurder.
Vu l'avis du« Raad voor Cultuur», donné le 1er octobre 2001;
Gelet op het advies van de Raad voor Cultuur, gegeven op 1 oktober 2001;
Vu l'avis du« Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding», donné le 19 septembre 2001;
Gelet op het advies van de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding, gegeven op 19 september 2001;
Le conseil/raad élit, mais pas obligatoirement en son sein, un gouvernement/regering composé de 5 membres.
De raad/conseil kiest een regering/gouvernement van vijf leden, die niet noodzakelijk uit zijn midden afkomstig hoeft te zijn.
Le Raad élit un regering(gouvernement) de 11 membres au maximum, pas nécessairement en son sein.
De raad kiest een regering van maximaal elf leden, die niet noodzakelijk uit zijn midden afkomstig hoeft te zijn.
Dans ce contexte, le Raad van State a décidé d'interroger la Cour de justice.
In deze samenhang heeft de Raad van State besloten het Hof van Justitie een prejudiciële vraag te stellen.
Dans ces conditions, le Raad van State a décidé d'interroger la Cour de justice sur l'interprétation de ces deux directives.
In die omstandigheden heeft de Raad van State het Hof van Justitie vragen gesteld over de uitlegging van die twee richtlijnen.
Dans le texte néerlandais de l'article 5, les mots« raad van beheer» sont remplacés par les mots« raad van bestuur»;
In artikel 5 worden de woorden" raad van beheer" vervangen door de woorden" de raad van bestuur";
Le recours introduit contre cette décision, assorti de plein droit d'un effet suspensif, a été définitivement rejeté par le Raad van State le 12 juin 1986.
Het beroep tegen die beschikking, waaraan van rechtswege schorsende werking was verbonden, werd op 12 juni 1986 door de Raad van State definitief verworpen.
Par arrêt du 13 mars 2001, le Raad van State a posé quatre questions préjudicielles sur l'interprétation de
Bij uitspraak van 13 maart 2001, heeft de Raad van State vier prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van

Uitslagen: 241, Tijd: 0.0274

Zie ook


raad van
raad van
raad élit
de raad kiest kiest een regering/gouvernement
vlaamse interuniversitaire raad
vlaamse interuniversitaire raad de vlaamse interuniversitaire
autonome raad voor
autonome raad voor
raad voor muziektheater
raad voor muziektheater
centrale raad van beroep
centrale raad van beroep
hoge raad der nederlanden
hoge raad der nederlanden
nationale raad van dierenkwekers
nationale raad van dierenkwekers
le hoge raad demande
de hoge raad vraagt
du vlaamse raad voor wetenschapsbeleid
de vlaamse raad voor wetenschapsbeleid
raad voor nederlandstalige dramatische kunst
raad voor nederlandstalige dramatische kunst

S Synoniemen van "raad"


"Raad" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer