SEMBLE-T-IL IN NEDERLANDS

Vertaling van Semble-T-Il in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 237, Tijd: 0.119

Voorbeelden van het gebruik van Semble-T-Il in een zin en hun vertaling

Volgens

( selon , conformément , d'après )
Pour une part, cette sévérité est fondée, me semble-t-il, sur un malentendu.
Deze strengheid is volgens mij voor een deel te wijten aan een misverstand.
Les deux côtés ont besoin, me semble-t-il, de réussir l'Uruguay Round.
Volgens mij hebben beide partijen dringend behoefte aan het welslagen van de Uruguay-ronde.

Blijkbaar

( apparemment , on dirait , il semble )
Pas assez, semble-t-il.
Blijkbaar niet genoeg.
Comme ton palefrenier, semble-t-il.
Net als jouw staljongen, blijkbaar.
Tous ces éléments, me semble-t-il, ne sont pas suffisamment traités dans ce document.
Dit alles komt mijns inziens niet voldoende uit de verf in ons document.
Il y a là une opportunité que l'on ne doit pas, me semble-t-il,
Dit is een kans die we mijns inziens niet voorbij mogen laten gaan.
Puisque tout ça est semble-t-il toute orchestré, tu veux boire un verre?
Kennelijk was dit allemaal voorbeschikt dus wil je wat drinken?
Une source centrale d'informations ferait défaut, semble-t-il.
Kennelijk ontbreekt het aan een centrale informatiebron.
C'est, me semble-t-il, le type de télévision que nous souhaitons avoir.
Dat is dacht ik toch het soort televisie dat we willen.
Le rapporteur a fait une deuxième remarque qui est, me semble-t-il importante.
De rapporteur heeft een tweede opmerking gemaakt die, dacht ik, van betekenis is.
Andere zin voorbeelden
Alors voilà, me semble-t-il, un grand pas de franchi.
Welnu, dat lijkt me een hele stap vooruit.
C'est, me semble-t-il, une évidence.
Dat lijkt mij vanzelfsprekend.
C'est du Clarendon. Le reste est en Garamond, me semble-t-il.
Ze hebben het gezet in Clarendon, de rest is in Garamond, denk ik.
Cela te semble-t-il juste?
Lijkt dat je rechtvaardig?
Cela vous semble-t-il juste?
Lijkt dat u rechtvaardig?
Ce danger n'est, me semble-t-il, pas encore écarté.
Dit gevaar is volgens mij nog niet geweken.
Cette contribution doit, me semble-t-il, intervenir sur trois plans.
De bijdrage van de Europese Unie moet, dunkt me, op drie niveaus plaatsvinden.
Ainsi, nous pourrons, me semble-t-il, éliminer ce type d'interrogations.
Op die manier zouden we volgens mij dit soort vragen kunnen wegnemen.
C'est, me semble-t-il, l'élément le plus important.
Dat lijkt mij het belangrijkste element.
Et courageux, semble-t-il.
En hij is kennelijk dapper.
Les Sandinistes, semble-t-il, ne reculent devant aucun crime.
De Sandinisten lijken voor elk soort misdaad in te zijn.
Le docteur avait aussi, semble-t-il, vendu la morphine.
De dokter, naar het bleek, had ook de morfine verkocht.
Ce sera, semble-t-il, une tragédie.
Het wordt, volgens mij, een tragedie.
Mort, semble-t-il.
Dood, zo te zien.
Du moins... semble-t-il... j'ai perdu ma religion.
Hoe dan ook.- Ik ben mijn geloof kwijt.
Test relativement déterminant, semble-t-il, de la"mentalité européenne" des personnes interrogées.
Dit lijkt een nogal cruciale test voor de Europese gezindheid van de ondervraagden.
Il aimait travailler, semble-t-il, montrait de l'intérêt et voulait apprendre.
Hij leek het werken leuk te vinden, toonde interesse en wilde dingen leren.
Semble-t-il.
Ici encore nous obtenons une réponse positive, me semble-t-il.
Ook daar hebben wij geloof ik een positief antwoord.
Gris, me semble-t-il, Votre Majesté.
Grijs, zou ik zo denken, majesteit.

Uitslagen: 237, Tijd: 0.119

Zie ook


me semble-t-il
volgens mij mijns inziens lijkt mij naar mijn mening
nous semble-t-il
naar onze mening volgens ons ons inziens zo lijkt ons dunkt ons
cela vous semble-t-il
vindt u het terecht lijkt dat u
y a-t-il
is er zijn er zit er is het
vous a-t-il
heeft hij je hij u
comment va-t-il
hoe gaat het met hem hoe is het met hem
y a t-il
is er staat er zit er
que va-t-il
wat gaat er wat zal
qu'a-t-il dit
wat zei hij wat heeft hij gezegd
pourquoi a-t-il
waarom heeft hij waarom zou hij waarom is hij
quelqu'un a-t-il
qu'a-t-il fait
wat deed hij wat heeft hij gedaan wat heeft hij misdaan
où va-t-il
waar gaat hij heen waar is hij waar zal hij
cela a-t-il
heeft dat het eigenlijk
qu'y a t-il
wat is er wat staat er wat zit er wat gebeurt er
qui a-t-il
wat is er wie heeft hij wat zit er wie is hij
vous arrive-t-il
bezielt je is er er met je gebeurt er met u u dan
l'a-t-il fait
deed hij heeft hij het gedaan heeft hij je hier gebracht
que pense-t-il
wat denkt hij wat vindt hij
que se passe-t-il
wat gebeurt er wat is er aan de hand wat gebeurt hier

"Semble-t-il" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer