SIENS IN NEDERLANDS

Vertaling van Siens in het Nederlands

Uitslagen: 242, Tijd: 0.1791

haar (28) hem (19) zijnen (10) zijn mensen (12) de hare (9) de zijnen (4) van hem zijn (2) zijne (7) zijn (5) z'n mensen (5) hare (3)

Voorbeelden van het gebruik van Siens in een zin en hun vertaling

Haar

( elle , lui )
Parce qu'aux siens, ce n'était pas suffisant.
Omdat voor haar, het niet genoeg was.
Avec des amis comme les siens, il valait mieux en avoir.
Met vrienden zoals haar, moet je wel.

Hem

( lui , il )
Je trouve toujours les siens. Il trouve pas toujours les miens.
Ik vind die van hem altijd, maar hij die van mij niet altijd.
Sarah... elle a les yeux juste comme les siens.
Sarah... Ze heeft ogen net als hem.

Zijnen

( siens , son , soit )
On dirait que cette meute est prête à dévorer l'un des siens.
De roedel wil er een van de zijnen verorberen.
Le tabac prend soin des siens, eh?
Tabak zorgt voor de zijnen, hé?

Zijn mensen

Degra et les siens ont toujours été justes, sincères.
Degra en zijn mensen zijn altijd eerlijk en oprecht geweest.
Les siens au Honduras... Ils détiennent Claudia.
Zijn mensen in Honduras hebben Claudia.

De hare

Quels sont les siens?
Wat zijn de hare?
Cailin met du sirop visqueux dans les siens.
Cailin doet glucosestroop in de hare.
Glenarvan et les siens hâtèrent le pas.
Glenarvan en de zijnen verhaastten hun tred.
Voilà notre brigand noir revenu auprès des siens.
De schurk is terug bij de zijnen.

Van hem zijn

Les premiers tests révèlent que ce ne sont pas les siens.
Voorafgaande testen laten zien dat ze niet van hem zijn.
Il est super avec les gosses, surtout quand c'est pas les siens.
Hij is fantastisch met kinderen, vooral als ze niet van hem zijn.
Andere zin voorbeelden
J'aime les jolis pieds chez une femme et les siens sont magnifiques.
Ik waardeer mooie voeten bij een vrouw en die van haar zijn buitengewoon.
Que ses cendres soient répandues parmi les siens à KiritPur.
Dat haar as naast het as van haar voorouders zou worden gestrooid.
Un chef protège les siens.
Een stamhoofd beschermt de zijnen.
Ces sept-là sont les siens.
Die zeven zijn van hem.
Elle m'est inconnue, mais me considère comme un des siens.
Ze is een vreemdelinge maar behandelt me als een van haar.
Tuez les tous, Dieu reconnaitra les siens.
Dood ze allemaal, God zal de zijnen herkennen.
Mais pas les siens.
Maar niet van hem.
J'entends les battements du bébé, mais pas les siens.
Ik kan de hartslag van de baby horen, maar die van haar niet.
Je vais chasser avec Agron et les siens pour mieux les jauger.
Ik ga met Agron en zijn mensen jagen om ze beter te peilen.
Pourtant, tes plats ont le même goût que les siens.
Maar jouw eten smaakt ongeveer hetzelfde als van haar.
Pas les siens.
Niet van hem.
J'avais mes secrets, elle les siens.
Ik heb mijn geheimen en zij de hare,
Que les siens conspirent pour me renverser me suffit.
Het is genoeg dat zijn mensen tegen me samenzweren om me af te zetten.
Ça a dû se mêler aux siens durant la décomposition.
Het moet vermengd zijn met dat van haar tijdens de ontbinding.
Les siens, je suppose.
De zijne, denk ik.
La marine s'occupe des siens.
De marine zorgt voor zijn mensen.

Uitslagen: 242, Tijd: 0.1791

Zie ook


avait fait siens
eigen had gemaakt
les siens pourront
zijn mannen zullen
quels sont les siens
wat zijn de hare
des siens à la morgue
van hem het mortuarium van hem naar het lijkenhuis

"Siens" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer