SOLE IN NEDERLANDS

Vertaling van Sole in het Nederlands

Uitslagen: 241, Tijd: 0.1311

Voorbeelden van het gebruik van Sole in een zin en hun vertaling

Tong

( langue , sole , tong )
Sole dans la mer Celtique VIIfg.
Tong in de Keltische Zee VIIfg.
Sole dans la partie septentrionale du golfe de Biscaye VIIIab.
Tong in het noordelijke deel van de Golf van Biskaje VIIIab.
Sole dans la Manche occidentale- Plan pluriannuel.
Tongbestanden in het westelijk Kanaal- Meerjarenplan.
Stocks de plie et de sole en mer du Nord.
Schol- en tongbestanden in de Noordzee.

Een tong

( sole )
La 15, deux terrines, une sole, deux agneaux.
Twee terrines, een tong, twee lam.
Une sole, le poisson.
Een tong, de vis.

Tong in

( sole )
Sole du golfe de Gascogne divisions VIII a,
Tong in de Golf van Biskaje( sectoren VIIIab);
Sole de la Manche occidentale division VII e.
Tong in het westelijk deel van het Kanaal( sector VIIe);
Andere zin voorbeelden
La Sole et ma Paula!
Sole en mijn Paula!
Sole, fraîche ou réfrigérée.
Tong, vers of gekoeld.
Sole, J., en tant que membre suppléant.».
De heer Sole, J., als plaatsvervangend lid.
J'allais cuisiner ma fameuse sole citronnée, tu allais ranger mes placards.
Ik zou mijn beroemde Tong met Citroen maken en jij zou mijn kasten opruimen.
Le payement dans l'Hôtel Sole e Monte doit être effectué uniquement comptant.
Rekeningen in het hotel Sole e Monte kunnen uitsluitend contant worden voldaan.
De 10% pour la sole dans le golfe de Gascogne.
Voor tong in de Golf van Biscaje.
Elle chante une chanson américaine Elle chante O sole mio à Secondigliano.
Misschien zingt hij 'n Amerikaans liedje of 'O Sole Mio' in de wijk.
Permis de pêche spécial pour la sole du golfe de Gascogne.
Speciaal visdocument voor tong uit de Golf van Biskaje.
Le TAC pour la sole est fixé conformément à l'article 5.
De TAC voor tong wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 5.
Quelle tête d'abrutie elle a, la Sole!
Wat een brutale kop heeft die Sole!
C'est la tante Sole.
Het is tante Sole.
Pêche ciblée de la sole au chalut à perche.
Gerichte visserij op tong met boomkorren.
Ouvre-moi, Sole!
Laat me eruit, Sole!
J'ai une belle sole.
Ik heb een prachtige tong.
Enrico Brivio, correspondant pour"Il Sole 24 Ore";
De heer Enrico Brivio, correspondent voor" Il Sole 24 Ore";
Sous-division Ire.- Sole.
OnderafdelingI.- Tong.
Qu'est-ce qui te prend maintenant avec la Sole?
Wat heb jij opeens met Sole?
Transport de plie et de sole.
Vervoer van schol en tong.
Vous faites que boire du chianti en chantant"O Sole Mio.
Jij gaat vooral slobberwijn drinken en 'O Sole Mio' zingen.
J'aime bien"O Sole Mio.
Ik vind 'O Sole Mio' mooi.
Vous avez aimé la sole?
Heeft de tong gesmaakt?
Du porc ou de la sole?
Varkens of tong?

Uitslagen: 241, Tijd: 0.1311

Zie ook


sole meunière
sole meunière
il sole
il sole
et la sole
en tong en tongvisserij
kg de sole
kg tong
ou de sole
of tong
des captures de sole
de vangst van tong
de plie et de sole
van de schol- en tongbestanden van schol en tong
la sole dans le golfe
tong in de golf tongbestand in de golf
une sole bercy aux girolles
een sole bercy met cantharellen en
le quota national de la sole
nationale quotum van tong
limande sole et plie grisemicrostomus kitt
tongschar en witjemicrostomus kitt
quantités de plie et de sole
hoeveelheden schol en tong
sole dans le golfe de gascogne
tong in de golf van biskaje
pour l'exploitation durable du stock de sole
voor de duurzame exploitatie van het tongbestand
de la sole dans les zones-c
tong in de i.c.e.s.-gebieden op tong in
de sole dans la mer du nord
tong in de noordzee tongbestanden in de noordzee
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer