SOUHAITAIT IN NEDERLANDS

Vertaling van Souhaitait in het Nederlands

Uitslagen: 237, Tijd: 0.2045

Voorbeelden van het gebruik van Souhaitait in een zin en hun vertaling

Harriet Fuller souhaitait que vous répariez ce que vous aviez fait.
Harriet Fuller wilde dat u herstelde wat u had gedaan.
Elle souhaitait un véritable ciel unique européen au bénéfice des citoyens européens.
Zij wilde een echt gemeenschappelijk luchtruim voor de burgers.

Graag

( aime , adore , voudrais )
Burns souhaitait que vous goûtiez ce gâteau de bon rétablissement.
Burns je graag deze beterschapstaart aangeboden.
Le commissaire a déclaré qu'il souhaitait que cette somme soit consacrée.
De heer Flynn zei dat hij dit bedrag graag besteed zou zien aan, onder andere.

Wens

( aime , adore , voudrais )
C'est ce que souhaitait mon père.
Eigenlijk was dat ook m'n vaders wens.
Comme on souhaitait qu'une nuit dure une année entière?
Dat we wensten dat een nacht een heel jaar zou duren?
Willard Scott lui souhaitait un joyeux anniversaire?
Willard Scott wenste hem een fijne verjaardag?
Andere zin voorbeelden
Peut-être qu'il souhaitait avoir tué le gars.
Misschien wenst hij dat hij hem wel vermoord had.
La Finlande souhaitait participer aux décisions dans tous les domaines d'activité de la Communauté.
Finland wilde deel hebben aan de besluit vorming op alle beleidsterreinen van de EG.
Le Parlement souhaitait appliquer ces règles aux voyages de plus de 50 km.
Het Europees Parlement wilde de regels toepassen voor ritten van langer dan 50 kilometer.
Il souhaitait vous rencontrer.- Mes condoléances à votre famille.
Ik wil u en uw gezin condoleren.
Entre-temps, J.T. DeMornay, l'auteur, souhaitait la mort de Lawson.
Ondertussen wilde J.T. DeMornay, de auteur, Lawson dood hebben.
Clay souhaitait vous rencontrer pour vous offrir son aide.
Clay wou je ontmoeten om te zien of hij je kon helpen.
Il souhaitait que je te dise a quel point il t'aimait.
Hij wil dat ik je vertel hoeveel hij van je houdt.
Il souhaitait que vous l'ayez.
Hij wilde dat jij het kreeg.
Ton père souhaitait une piscine.
Je vader wou een zwembad.
Nathan m'a dit que Dan souhaitait me voir.
Nathan vertelde me dat Dan me wil spreken.
Washington souhaitait que sa tombe soit bâtie dans les fondations elles-mêmes.
Washington wilde dat zijn tombe gebouwd werd in de fundamenten van het gebouw zelf.
Il souhaitait juste prier pour les victimes avec les survivants.
Hij wilde alleen maar met de overlevenden voor de slachtoffers bidden.
J'ai cru comprendre qu'elle souhaitait faire une déclaration.
Ik begrijp dat ze een verklaring wil afleggen.
Il souhaitait que je vous voie.
Hij wou dat ik u zou bezoeken.
On monte tous dans le chariot avec M'man, comme elle le souhaitait.
We gaan allemaal met de wagen mee, zoals je moeder wou.
Et j'ai connu quelqu'un qui souhaitait améliorer la formule d'origine.
En ik ken iemand die ooit de oorspronkelijke formule wilde verbeteren.
Mais elle souhaitait avoir des enfants.
Maar ze wilde kinderen.
C'était ce qu'il souhaitait.
Dit was wat hij wou.
Il a vécu et est mort comme il le souhaitait.
Hij leefde en stierf zoals hij wilde.
Pourtant quelqu'un souhaitait sa mort.
En toch, iemand wilde hem dood.
C'est tout ce que Mélanie souhaitait.
Dat is het enige wat Melanie wilde.
Tu sais ce qu'elle souhaitait.
Je weet wat ze wilde.
Et c'était la fin qu'on souhaitait. N'est-ce pas?
We wilden allemaal dat het zo afliep, nietwaar?

Uitslagen: 237, Tijd: 0.2045

Zie ook


père souhaitait
vader dat gewild
qu'elle souhaitait que
dat zij wil dat
elle ne souhaitait pas
zij wilde niet het niet wenst het niet haar bedoeling
quelqu'un souhaitait sa mort
iemand wilde hem dood iemand wilde deze vrouw dood
programme et souhaitait que
programma en wilde dat er
on ne souhaitait pas
we wilde niet we niet willen
comme elle le souhaitait
zoals zij gewild zou hebben zoals ze wilde
le conseil ne souhaitait pas
de raad niet heeft willen raad niet wilde
les conditions qu'elle souhaitait imposer
de voorwaarden die het wenste op te leggen aan
souhaitait un échange de vues
gedachtenwisseling wenste

Zinnen in alfabetische volgorde


souhaitait

"Souhaitait" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer