SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE IN NEDERLANDS

Vertaling van Sur L'ensemble Du Territoire in het Nederlands

Uitslagen: 245, Tijd: 0.2044

Voorbeelden van het gebruik van Sur L'ensemble Du Territoire in een zin en hun vertaling

Op het gehele grondgebied

À partir du 1er janvier 2009 sur l'ensemble du territoire;
Vanaf 1 januari 2009 op het gehele grondgebied;
Les municípios et les freguesias sur l'ensemble du territoire.
De municípios en de freguesias op het gehele grondgebied.
Construction de barrages collinaires sur l'ensemble du territoire République de Tunisie.
Bouw van aarden dammen op het hele grondgebied Republiek Tunesië.
Exercer ses activités principalement sur l'ensemble du territoire de la région de Bruxelles-Capitale;
Zijn activiteiten in hoofdzaak uitoefenen op het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Soit sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la Région de Bruxelles-Capitale;
Hetzij over het geheel van het territorium van het Franstalige Gewest en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Soit au moins sur l'ensemble du territoire d'une commune, d'un village, d'un quartier ou d'un hameau.
Hetzij minstens over het geheel van het territorium van een gemeente, een dorp, een wijk, of een gehucht.
Adresse: 16 offices de marécha/organes exécutifs sur l'ensemble du territoire _BAR.
Adres: 16 provinciegouverneurs en uitvoerende organen in het hele land_BAR.
Adresse: 16 offices de maréchal/organes exécutifs sur l'ensemble du territoire _BAR.
Adres: 16 provinciegouverneurs en uitvoerende organen in het hele land_BAR.
Andere zin voorbeelden
Construction de treize centres de tri postaux sur l'ensemble du territoire Posten AB.
Bouw van dertien postsorteercentra in het hele land Posten AB.
Garantir le maintien du service universel uniforme sur l'ensemble du territoire.
Het behoud van de universele dienst op het geheel van het grondgebied garanderen.
Adresse: Environ 370 institutions sur l'ensemble du territoire _BAR.
Adres: ca. 370 districten over het hele land_BAR.
La sécurité sur l'ensemble du territoire afghan est un élément essentiel pour la réalisation des objectifs énoncés dans l'accord de Bonn.
Veiligheid op het gehele grondgebied is een wezenlijk element voor de realisatie van de doelstellingen in het Akkoord van Bonn.
Cette assurance est valable sur l'ensemble du territoire des États membres et pendant toute la durée du séjour ou du transit prévu de l'intéressé.
De verzekering dient geldig te zijn op het gehele grondgebied van de lidstaten en bestrijkt de gehele duur van het voorgenomen verblijf of de doorreis van de betrokkene.
Créer les conditions nécessaires pour que les nouveaux médicaments soient réellement disponibles sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne;
De voorwaarden scheppen die noodzakelijk zijn om te garanderen dat nieuwe geneesmiddelen op het hele grondgebied van de Europese Unie ook echt beschikbaar zijn;
L'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble du territoire de la Communauté ou de la Croatie ou dans une partie substantielle de celui-ci;
Misbruik door een of meer ondernemingen van een machtspositie op het gehele grondgebied van de Gemeenschap of van Kroatië of op een wezenlijk deel daarvan;
Cette industrie légère peut s'implanter sur l'ensemble du territoire, en particulier dans les régions déshéritées du sud.
Deze lichte industrie kan zich op het hele grondgebied van Moldavië en vooral in de kansarme gebieden in het zuiden vestigen.
Si des valeurs limites et des seuils d'alarme sont fixés, la qualité de l'air est évaluée conformément aux dispositions du présent article sur l'ensemble du territoire de la Communauté flamande.
Wanneer de grenswaarden en alarmdrempels zijn vastgesteld, wordt de luchtkwaliteit op heel het grondgebied van het Vlaamse gewest beoordeeld overeenkomstig dit artikel.
Cette solution réside dans une protection produisant ses effets sur l'ensemble du territoire de la Communauté.
Deze oplossing is een bescherming die op het gehele grondgebied van de Gemeenschap effect sorteert.
Pour les associations dont l'impact territorial des activités se réalise sur l'ensemble du territoire de la Communauté française, trois catégories de forfaits sont créées.
Voor de verenigingen waarvoor de territoriale impact van de activiteiten verwezenlijkt wordt over het geheel van het territorium van de Franse gemeenschap, worden drie puntencategorieën gecreëerd.
Cette industrie légère peut se localiser sur l'ensemble du territoire, en particulier dans les régions déshéritées du sud.
Deze lichte industrie kan zich op het hele grondgebied van Moldavië vestigen, vooral in de kansarme gebieden van Zuid-Moldavië.
Le scrutin référendaire s'est tenu dans le calme le 17 novembre, sur l'ensemble du territoire malgache.
Het referendum is op 17 november op het gehele grondgebied van Madagaskar in alle rust verlopen.
À ce jour, seuls les autobus de 12 mètres peuvent circuler librement sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne.
Nu kunnen alleen bussen van maximaal 12 meter ongehinderd op heel het grondgebied van de Europese Unie rijden.
À ce jour, seuls les autobus de 12 mètres peuvent circuler librement sur l'ensemble du territoire communautaire.
Tot nu toe kunnen slechts bussen van 12 meter vrijelijk op het gehele grondgebied van de EU aan het verkeer deelnemen.
Les nouvelles mesures proposées sont toutes des mesures d'accompagnement qui seront financées par la section Garantie du FEOGA sur l'ensemble du territoire de la Communauté.
De voorgestelde nieuwe maatregelen gelden alle als begeleidende maatregelen en zullen op het hele grondgebied van de EU worden gefinancierd door de afdeling Garantie van het EOGFL.
La déclaration fournie par un prestataire est valable sur l'ensemble du territoire de l'État membre concerné.».
Een door de dienstverrichter aangeleverde verklaring is geldig op het gehele grondgebied van de betrokken lidstaat.”.
G 500 millions d'euros pour la modernisation des infrastructures ferroviaires sur l'ensemble du territoire;
D 500 miljoen euro werd toegekend voor de modernisering van de spoorweginfrastructuur op het hele grondgebied;
PT: En 2001, les données portent pour la première fois sur l'ensemble du territoire.
PT: In 2001 hebben de gegevens voor het eerst betrekking op het hele grondgebied.
Les mesures du présent règlement s'appliquent sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne.
De in deze verordening vervatte maatregelen zijn van toepassing op het gehele grondgebied van de Europese Unie.
Une décentralisation administrative déjà réalisée pour les municípios et les freguesias sur l'ensemble du territoire.
Een reeds bestaande administratieve decentralisatie voor de municípios en de freguesias op het hele grondgebied.
Les travailleurs salariés ont le droit à la mobilité professionnelle et géographique sur l'ensemble du territoire de l'Etat d'accueil.
Werknemers in loondienst hebben het recht op professionele en geografische mobiliteit op het gehele grondgebied van het ontvangende land.

Uitslagen: 245, Tijd: 0.2044

Zie ook


sécurité sur l'ensemble du territoire
de veiligheid op het hele grondgebied veiligheid op het gehele grondgebied
autorité sur l'ensemble du territoire
gezag over het gehele grondgebied
sur l'ensemble du territoire d' un état membre
op het gehele grondgebied van een lidstaat op het gehele grondgebied van een lid-staat
la police fédérale assure sur l'ensemble du territoire
federale politie verzekert over het gehele grondgebied
la qualité de la distribution sur l'ensemble du territoire
kwaliteit van de distributie over het hele grondgebied
sur l'aménagement du territoire
op de ruimtelijke ordening
pour l'ensemble du territoire
voor het gehele grondgebied voor het volledige grondgebied voor het hele grondgebied voor het totale grondgebied
de l'ensemble du territoire
gehele grondgebied hele grondgebied hele gebied
sur l'ensemble du paquet
over het hele pakket over het volledige pakket op het gehele pakket pakket van

Woord voor woord vertaling


"Sur l'ensemble du territoire" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer