SURVEILLÉE IN NEDERLANDS

Vertaling van Surveillée in het Nederlands

Uitslagen: 243, Tijd: 0.2341

Voorbeelden van het gebruik van Surveillée in een zin en hun vertaling

La fonction rénale doit être étroitement surveillée voir rubrique 4.4.
De nierfunctie dient nauwlettend gecontroleerd te worden zie rubriek 4.4.
En conséquence, la pression artérielle doit être surveillée régulièrement pendant le traitement par Gilenya.
Daarom dient de bloeddruk regelmatig gecontroleerd te worden tijdens de behandeling met Gilenya.
Elle est surveillée dans un immeuble sur Douglas et la 80ème.
Ze wordt bewaakt in een gebouw op Douglas en 80th.
La route du sud est surveillée.
De doorgang naar het zuiden wordt bewaakt.
Tu seras surveillée et enregistrée.
Je wordt gevolgd en afgeluistert.
Par conséquent, la fonction thyroïdienne doit être surveillée chez tous les patients.
Daarom moet de schildklierfunctie bij alle patiënten worden gevolgd.
La mise en œuvre du plan est surveillée par la Commission 215.
De tenuitvoerlegging van dat plan wordt door de Commissie gemonitord 215.
Elle dit que tu dois être surveillée.
Ze zegt dat je gemonitord moet worden.

Toezicht

( surveillance , contrôle , suivi )
Être surveillée par un service officiel de contrôle du pays tiers;
Onder toezicht staan van een officiële controledienst van het derde land;
Vous devez être surveillée.
Je moet onder toezicht staan.
Andere zin voorbeelden
Chez ces patients, la fonction rénale devra être étroitement surveillée.
Bij deze patiënten moet de nierfunctie nauwgezet worden gecontroleerd.
La zone à évacuer sera bouclée et surveillée par les services de police.
Het te evacueren gebied wordt afgezet en bewaakt door de politiediensten.
Chez ces patients, la fonction rénale devra être étroitement surveillée.
Bij deze patiënten dient de nierfunctie nauwgezet te worden gecontroleerd.
Cette femme doit être surveillée sans arrêt.
Zij moet constant bewaakt worden.
Si nécessaire, la clairance de la créatinine sera étroitement surveillée.
Indien nodig dient de creatinineklaring nauwlettend te worden gecontroleerd.
Si nécessaire, la clairance de la créatinine devra être étroitement surveillée.
Indien nodig dient de creatinineklaring nauwlettend te worden gecontroleerd.
La réalisation de cet objectif devrait être surveillée par des inspecteurs indépendants;
Op de verwezenlijking van deze doelstelling dient te worden toegezien door onafhankelijke inspecteurs;
La structure des navires est inspectée et surveillée par des sociétés de classification.
De scheepsconstructie wordt geïnspecteerd en bewaakt door classificatiebureaus.
Nous nous introduirons dans la salle de conservation qui sera beaucoup moins surveillée.
Dan gaan wij naar de conserveringsruimte waar minder bewaking is.
Elle sera peut-être surveillée.
Het wordt mogelijk bewaakt.
Comme pour tout traitement de longue durée avec des AINS, la fonction rénale doit être surveillée.
Zoals bij elke langdurige NSAID behandeling moet de nierfunctie worden gecontroleerd.
Lourdement surveillée.
Onder streng toezicht.
La kaliémie devra être surveillée régulièrement durant le traitement par Aranesp.
De kaliumspiegels dienen regelmatig te worden gecontroleerd tijdens de behandeling met Aranesp.
Mais la région est surveillée intensivement par les patrouilleurs galactiques!
Maar dat hele gebied wordt zwaar bewaakt door de Galactic Rangers!
La chambre du Mensch sera surveillée.
Die van The Mensch wordt bewaakt.
Elle ne pourra donc plus être surveillée.
Die kan dus niet meer worden gecontroleerd.
La kaliémie devra être surveillée régulièrement durant le traitement par Nespo.
De kaliumspiegels dienen regelmatig te worden gecontroleerd tijdens de behandeling met Nespo.
Plus surveillée?
Niet meer gecontroleerd?
La lithiémie doit être surveillée.
De lithiumspiegel moet gecontroleerd worden.
La façade est surveillée.
De voorkant wordt in de gaten gehouden.

Uitslagen: 243, Tijd: 0.2341

Zie ook


plus surveillée
streng bewaakt niet meer gecontroleerd
en résidence surveillée
in een reclasseringscentrum in huisarrest heb huisarrest
elle est surveillée
ze in de gaten wordt gehouden ze wordt afgeluisterd hij wordt beschermd ze wordt bewaakt ze is doorgelicht
de liberté surveillée
voorwaardelijk voorwaardelijke vrijheid proeftijd
je suis surveillée
word ik bespioneerd ik in de gaten word gehouden
cette pièce est surveillée
de kamer wordt afgeluisterd deze kamer afgeluisterd wordt
merci de l'avoir surveillée
bedank voor het oppassen bedankt voor het oppassen bedankt dat je op haar gepast hebt
la porte est surveillée
poort is zwaarbewaakt
êtes en liberté surveillée
bent voorwaardelijk vrij
la calcémie doit être surveillée
serumcalciumgehalte dient te worden gecontroleerd dienen de serumcalciumspiegels te worden gecontroleerd
traitement doit être étroitement surveillée
de behandeling dient nauwlettend geobserveerd te worden
la kaliémie devra être surveillée régulièrement
de kaliumspiegels dienen regelmatig te worden gecontroleerd
fonction rénale doit être étroitement surveillée
dient de nierfunctie zorgvuldig te worden bewaakt
la fonction hépatique doit être surveillée lors
leverfuctie moet gevolgd worden tijdens leverfunctie moet gevolgd worden tijdens

"Surveillée" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer