TALENTUEUX IN NEDERLANDS

Vertaling van Talentueux in het Nederlands

Uitslagen: 244, Tijd: 0.1397

Voorbeelden van het gebruik van Talentueux in een zin en hun vertaling

T'es pas le plus talentueux. Mais tu lui ressembles beaucoup.
Je hebt niet veel talent, maar je lijkt op hem.
Mon frère est très talentueux.
M'n broer heeft veel talent.
Il était intelligent, talentueux... toujours loyal.
Hij was slim, begaafd... en altijd loyaal.
C'était un chirurgien très talentueux et expérimenté.
Hij was een zeer begaafd en zeer ervaren chirurg.

Getalenteerde

( talentueux , doués , talent )
Tu es un boxeur très talentueux, mais tu disputes les mauvais combats.
Je bent een heel getalenteerde bokser maar je krijgt de juiste gevechten niet.
Un chanteur et danseur très talentueux qui s'est fait renverser.
Een zeer getalenteerde zanger en danser die aangereden is door een auto.

Getalenteerd

( talentueuse , douée , de talent )
Tu es talentueux, célèbre et puissant.
Je bent getalenteerd, beroemd en machtig.
Talentueux et intelligent et déterminé... mais aussi juste chanceux.
Getalenteerd en slim en vastberaden... maar ook gewoon geluk gehad.

Talentvolle

( talentueux , doué , accomplis )
Trois couples talentueux seront choisis... pour concourir à la finale du Nouvel An.
Drie talentvolle paren worden gekozen... om te strijden op nieuw jaars avond.
Un ouvrier aussi talentueux que vous devrait être un national-socialiste?
Waarom is zo'n talentvolle arbeider als u geen nationaalsocialist?

Een getalenteerd

Vous êtes un talentueux profiler.
Je bent een getalenteerd profiler.
Par conséquent c'est la chasse gardée d'un corps d'élite talentueux.
Daarom is het exclusief voorbehouden aan een elite, een getalenteerd corps.

Goed

( bon , bien , d' accord )
Tu es si talentueux.
Je bent zo goed.
Il est très, très talentueux.
Hij is echt heel goed.
Andere zin voorbeelden
Hollywood fait venir des acteurs talentueux et écrivains du monde entier.
Hollywood heeft getalenteerde acteurs en schrijvers van heel de wereld.
Les femmes et les grands hommes talentueux d'abord.
Vrouwen en getalenteerde mannen eerst.
Et talentueux.
En getalenteerd.
Le membre le plus talentueux de la chorale... moi.
Alleen het meest getalenteerde lid van Glee- ikzelf.
J'ai croisé beaucoup de gens talentueux.
Ik heb zoveel talentvolle mensen gekend.
Ils sont tous talentueux, tous remplis d'espoirs et de rêves.
Zo getalenteerd. Zo vol hoop en dromen.
Tutorat pour des entrepreneurs talentueux.
Mentorschap voor talentvolle ondernemers.
Jeune, talentueux, et noir.
Jong, getalenteerd en zwart.
Ce sont des acteurs talentueux. On peut leur demander n'importe quoi.
Het zijn getalenteerde acteurs die alles kunnen doen wat we van hen vragen.
Il est très talentueux.
Hij heeft veel talent.
Juste là, ça pourrait être un M. Ripley trop talentueux.
Die daar is misschien een te talentvolle Mr. Ripley.
Il était si aimable et très talentueux.
Hij was zo zachtaardig en zo getalenteerd.
La chose triste est que, tu es plus talentueux que Dubois.
Het treurige is, je hebt meer talent dan Dubois.
Oui. Talentueux, mais pas arrogant.
Ja, begaafd, maar niet arrogant,
On parle du joueur le plus talentueux à tous les égards.
Je praat over de meest getalenteerde speler op alle niveaus.
Voici le merveilleux et talentueux Dr Neela Rasgotra.
Dit is de mooie... en talentvolle dr. Neela Rasgotra.

Uitslagen: 244, Tijd: 0.1397

Zie ook


très talentueux
heel getalenteerd zeer getalenteerd zeer getalenteerde erg getalenteerd een erg getalenteerde
plus talentueux
meest getalenteerde meest talentvolle
aussi talentueux
net zo getalenteerd als zo'n getalenteerde ook begaafd zo'n bekwame
jeunes talentueux
talentvolle jongeren de talentvolle jongelui getalenteerde jongeren
assez talentueux
getalenteerd genoeg talent genoeg
un talentueux réalisateur
'n talentvolle regisseur talentvolle filmmaker
et très talentueux
met veel talent en zo getalenteerd en vrij getalenteerd
talentueux et créatifs
zeer getalenteerde en creatieve getalenteerd en creatief
était un écrivain talentueux
een getalenteerde schrijver was
tu es très talentueux
je bent erg knap je bent wel heel begaafd
est un artiste très talentueux
is een zeer getalenteerd artiest is een getalenteerd kunstenaar

"Talentueux" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer