TERMINÉS IN NEDERLANDS

Vertaling van Terminés in het Nederlands

Uitslagen: 234, Tijd: 0.1947

Voorbeelden van het gebruik van Terminés in een zin en hun vertaling

Les entretiens sont terminés, renvoyez-les tous chez eux.
De gesprekken zijn voorbij. Stuur iedereen maar naar huis.
Nos problèmes sont terminés.
Onze problemen zijn voorbij.
Les forts sont terminés mais l'armée n'est pas venue.
De forten zijn klaar, maar het leger is er nog niet.
Ils étaient trop démesurés ou trop démodés au moment où ils étaient terminés.
Ze waren te opgeblazen of te verouderd tegen de tijd dat ze klaar waren.
Les mandats sont aujourd'hui terminés.
De mandaten zijn nu voltooid.
N terminés.
N voltooid.

Beëindigd

( terminé , mis fin , pris fin )
Reçu au moins 1 dose 4 cycles terminés.
Ten minste 1 dosis gekregen 4 cycli beëindigd.
Maintenant que les combats sont terminés en Irak, la situation est claire.
De situatie in Irak is helder en de oorlogshandelingen zijn beëindigd.
Projets sont entièrement terminés et ont réglés.
Projecten werden volledig afgerond, en hebben de eindbetalingen ontvangen.
Le rapport final et l'accréditation seront terminés en 2007.
Het eindverslag en de accreditatie zullen in 2007 worden afgerond.
Les services veilleront à la clôture comptable des chantiers qui sont terminés.
De diensten zullen erop toezien dat de volttoide werken boekhoudkundig worden afgesloten.
Les travaux ne sont pas encore terminés.
De werkzaamheden daarvoor zijn nog niet afgesloten.

Afgeronde

( arrondis , achevés , terminés )
Les incidences des projets terminés seront analysées assez rapidement.
De impact van afgeronde projecten zal in een vroeg stadium worden beoordeeld.
État du déploiement des projets terminés.
Invoeringsstatus van afgeronde projecten.
Les enfants, les cours sont terminés.
Kinderen, de lessen zijn afgelopen.
Les meurtres sont terminés.
Het moorden is afgelopen.
Andere zin voorbeelden
Diagnostics de reconnaissance vocale terminés.
Diagnose stemherkenning en spraaksynthese voltooid.
Ordinateur, les ajustements n'ont pas été terminés.
Computer, de aanpassingen zijn niet voltooid.
Alors, nos préparatifs sont terminés.
Dan zijn onze voorbereidingen voltooid.
Ces travaux ne pouvaient être terminés en 1981.
Deze werkzaamheden konden in 1981 niet worden afgerond.
Deux études et un résumé seront terminés en 1999.
In 1999 zullen twee studies en een samenvatting worden voltooid.
Vous avez ma parole, vos ennuis sont terminés.
Ik beloof je dat je problemen voorbij zijn.
Les légistes ont terminés.
Forensisch onderzoek is klaar.
Je pense que nos ennuis avec M. Karr sont terminés.
Ik denk dat ons probleem met Mr.Karr voorbij is.
Les travaux se sont terminés en août 1996.
Deze werkzaamheden zijn in augustus 1996 voltooid.
Programmes qui se sont terminés à la fin de 1989.
Deze programma's werden eind 1989 voltooid.
Les bateaux sont presque terminés.
De boten zijn bijna klaar.
Je crains que nos cours ne soient terminés.
Ik ben bang dat onze lessen voorbij zijn.
Donc les médicaments ne sont même pas encore terminés.
Dus met medicijn is nog niet eens klaar.
Projets terminés au total.
Totaal voltooide projecten.

Uitslagen: 234, Tijd: 0.1947

Zie ook


même terminés
zelfs voltooid zelfs al afgerond
des projets terminés
voltooide projecten
de projets terminés
afgeronde projecten voltooide projecten
problèmes sont terminés
problemen zijn voorbij
dossiers sont terminés
dossiers zijn klaar
aurait déjà terminés
zou er al klaar zijn
résultats des projets terminés
resultaten van de reeds afgeronde onderzoeksprojecten resultaten van de voltooide projecten resultaten van afgeronde projecten
des projets déjà terminés
reeds afgeronde projecten reeds voltooide onderzoeksprojecten
ces travaux sont terminés
werkzaamheden zijn afgerond
soient terminés à temps
tijdig tot afronding komen op tijd waren afgerond
la proposition de résolution terminés
afgehandelde voorstel van resolutie
travaux sont terminés et réceptionnés
werken voltooid en opgeleverd zijn de werken beëindigd en opgeleverd zijn
et sur la proposition de résolution terminés
en over het afgehandelde voorstel van resolutie

"Terminés" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer