TITRE EXÉCUTOIRE IN NEDERLANDS

Vertaling van Titre Exécutoire in het Nederlands

Uitslagen: 233, Tijd: 0.1027

executoriale titel (140) uitvoerbare titel (28)

Voorbeelden van het gebruik van Titre Exécutoire in een zin en hun vertaling

Executoriale titel

Vers un titre exécutoire européen;
Een Europese executoriale titel;
Article 9- Certificat de titre exécutoire européen aux fins de mesures conservatoires.
Artikel 9‑ Europese executoriale titel voor bewarende maatregelen.

Uitvoerbare titel

Le rôle rendu exécutoire vaut titre exécutoire en vue du recouvrement.
Het uitvoerbaar verklaard kohier geldt als uitvoerbare titel met het oog op de invordering.
Les demandes de recouvrement ou de mesures conservatoires visées respectivement aux articles 6 et 7, ainsi que le titre exécutoire qui les accompagne.
Het verzoek tot invordering of om bewarende maatregelen bedoeld in respectievelijk de artikelen 6 en 7, evenals de desbetreffende uitvoerbare titel.

Een uitvoerbare titel

Délivrance de l'OESC après l'obtention d'un titre exécutoire.
Uitvaardiging van een EAPO na het verkrijgen van een uitvoerbare titel.
Délivrance de l'OESC avant l'obtention d'un titre exécutoire.
Uitvaardiging van het EAPO vóór het verkrijgen van een uitvoerbare titel.
Andere zin voorbeelden
La présente décision forme titre exécutoire conformément à l'article 192 du traité CEE.
Deze beschikking vormt executoriale titel krachtens artikel 192 van het EEG-Verdrag.
La présente décision forme titre exécutoire conformément à l'article 192 du traité CEE.
Deze beschikking vormt executoriale titel in de zin van artikel 192 van het EEG-Verdrag.
G Titre exécutoire européen pour les créances incontestées: informations.
D Europese executoriale titel voor niet­betwiste schuldvorderingen: informatie.
La décision de l'Office concernant les dépens forme titre exécutoire.
De beslissing van het Bureau tot vaststelling van de kosten vormt executoriale titel;
Article 5- Conditions de la certification en tant que titre exécutoire européen.
Artikel 5‑ Voorwaarden voor waarmerking als Europese executoriale titel.
Article 7- Contenu du certificat de titre exécutoire européen.
Artikel 7‑ Inhoud van het certificaat van erkenning als Europese executoriale titel.
Le chapitre II est consacré au titre exécutoire européen.
Hoofdstuk II handelt over de Europese executoriale titel.
Le titre exécutoire est joint à la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires.
De executoriale titel dient het verzoek tot invordering of om conservatoire maatregelen te vergezellen.
Vers un titre exécutoire européen.
Naar een Europese executorische titel.
Toute décision définitive de l'Office qui fixe le montant des frais forme titre exécutoire.
Elke eindbeslissing van het Bureau tot vaststelling van kosten vormt een executoriale titel.
Initiative relative au titre exécutoire européen et au transfert des personnes condamnées entre les États membres de l'UE 2005.
Initiatief inzake de Europese executoriale titel en de overbrenging van gevonniste personen tussen lidstaten van de EU 2005.
La juridiction délivre le certificat de titre exécutoire européen en utilisant le formulaire type figurant à l'annexe III.
Bij de afgifte van het bewijs van waarmerking als Europese executoriale titel wordt gebruik gemaakt van het in bijlage III opgenomen standaardformulier.
L'introduction d'un titre exécutoire européen présente des avantages considérables par rapport à la procédure d'exequatur existante.
De invoering van een Europese executoriale titel levert aanzienlijke voordelen op in vergelijking met de bestaande exequaturprocedure.
À ce jour, les modalités procédurales d'exécution d'une décision de justice ou autre titre exécutoire sont exclusivement régies par le droit national.
Thans worden de procedureregels voor de tenuitvoerlegging van een rechterlijke beslissing of een andere uitvoerbare titel uitsluitend door het nationale recht beheerst.
L'introduction du titre exécutoire européen pour les créances incontestées constitue le projet pilote de suppression de l'exequatur.
De invoering van de Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen vormt het proefproject voor de afschaffing van het exequatur.
La présente décision forme titre exécutoire au sens de l'article 192 du traité CEE.
Deze beschikking vormt executoriale titel in de zin van artikel 192 van het EEG-Verdrag.
Un acte authentique ne peut être certifié en tant que titre exécutoire européen que si les conditions suivantes sont remplies.
Een authentieke akte kan alleen als Europese executoriale titel worden gewaarmerkt indien.
La décision d'adaptation est exécutée par la Commission et forme titre exécutoire conformément à l'article 299 du TFUE.
Het aanpassingsbesluit wordt uitgevoerd door de Commissie en vomt executoriale titel overeenkomstig artikel 299 VWEU.
Des informations complètes sur le respect des conditions de la certification en tant que titre exécutoire européen.
Alle gegevens betreffende de overeenstemming met de voorwaarden voor waarmerking als Europese executoriale titel.
Toute décision définitive de l'Office qui fixe le montant des frais forme titre exécutoire.
Iedere onherroepelijke beslissing van het Bureau tot vaststelling van de kosten vormt executoriale titel.
L'institution peut également obtenir le titre exécutoire auprès de l'autorité compétente selon la procédure judiciaire ordinaire.
De instelling kan ook door een gewone gerechtelijke procedure een executoriale titel van de bevoegde autoriteit verkrijgen.
Le créancier qui sollicite une ordonnance de saisie avant d'obtenir un titre exécutoire devrait produire des preuves à l'appui de sa créance.
Een schuldeiser die om een beslagleggingsbevel verzoekt vooraleer hij een uitvoerbare titel heeft verkregen, zou tot staving van zijn schuldvordering bewijsmateriaal moeten overleggen.
Un titre exécutoire- une décision de justice ou un acte authentique- devrait suffire à établir la créance.
Een uitvoerbare titel‑ een rechterlijke beslissing of een authentieke akte- zou voldoende moeten zijn als bewijs van de schuldvordering.
La même faculté est reconnue au créancier opposant muni d'un titre exécutoire;
Dezelfde mogelijkheid wordt toegekend aan de verzetdoende schuldeiser die over een uitvoerbare titel beschikt;

Uitslagen: 233, Tijd: 0.1027

Zie ook


au titre exécutoire européen
europese executoriale titel
titre exécutoire au sens
executoriale titel in de zin
un nouveau titre exécutoire
een nieuwe executoriale titel een nieuwe uitvoerbare titel
comme titre exécutoire européen
als europese executoriale titel
des frais forme titre exécutoire
kosten vormt een executoriale titel
titre exécutoire conformément à l'article
executoriale titel krachtens artikel executoriale titel overeenkomstig artikel executoriale titel in de zin van artikel
titre exécutoire dans l'état membre
van een uitvoerbare titel in de lidstaat
une obligation pécuniaire forment titre exécutoire
geldelijke verplichting inhouden , vormen executoriale titel
la présente décision forme titre exécutoire
deze beschikking vormt executoriale titel
certification en tant que titre exécutoire européen
waarmerking als europese executoriale titel
règlement du conseil portant création d'un titre exécutoire européen
een verordening van de raad tot invoering van een europese executoriale titel
titre qui
titel die een waardepapier dat
du présent titre
van deze titel
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer