TRANSPORTE IN NEDERLANDS

Vertaling van Transporte in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 240, Tijd: 0.0337

Voorbeelden van het gebruik van Transporte in een zin en hun vertaling

On transporte des organes, pas que des sacs mortuaires et des gants en caoutchouc.
We vervoeren organen. Niet alleen lijkzakken en rubber handschoenen.
On transporte des pastèques?
We vervoeren, meloenen?
On vous transporte dans une autre chambre.
We brengen u even naar een andere kamer.
On le transporte immédiatement à l'hôpital.
We brengen hem onmiddellijk naar het ziekenhuis.
Il transporte de l'oxygène, des éléments nutritifs et de la chaleur autour du monde.
Hij transporteert zuurstof, voedsel en warmte over de wereld.
Votre chapeau transporte seulement entre des royaumes magiques.
Jouw hoed transporteert enkel tussen magische rijken.
Andere zin voorbeelden
Il transporte des tapis.
Hij vervoert tapijten.
Tu la transporte partout.
Je draagt hem overal naartoe.
Wesley Till transporte de l'argent voué à la destruction.
Wesley Till vervoert geld dat wordt vernietigd.
Ta mère transporte des pierres?
Draagt je moeder stenen?
Qui transporte des organes humains?
Wie vervoert menselijke organen?
C'est ça qu'elle transporte?
Zij draagt het bij zich,?
Transporte des personnes sur demande.
Vervoert op verzoek personen.
Malaya avait raison. Il ne les transporte plus sur des petits bateaux de plaisance.
Malaya had gelijk, hij vervoert zijn raketten niet meer met plezierjachtjes.
On a un camion qui transporte les HMX à Buffalo cet après-midi.
We hebben een route voor een truck die HMX transporteert naar Buffalo vanmiddag.
Chacune transporte un message.
Elk draagt 'n boodschap.
Il transporte la flamme.
Hij draagt de vlam.
L'Espoir d'Amérique transporte un chargement de plutonium hautement radioactif.
America's Hope vervoert... een lading zeer radioactieve plutonium.
On les transporte dans la forêt.
We brengen ze gewoon naar het bos.
Je transporte une boite dans laquelle on dirait qu'il ya des outiles.
Ik draag een doos die eruit ziet alsof hij is kreeg instrumenten daarin.
Oui, il transporte la flamme et personne ne veut l'arrêter.
Ja, hij draagt de vlam en niemand houdt hem tegen.
On transporte des médicaments. Laissez-nous passer.
We vervoeren alleen medicijnen.
On transporte le rejeton vers le site de secours.
We brengen de Nazaat naar de noodgeval locatie.
Lelantos transporte de la contrebande pour elle.
Lelantos vervoert illegale spullen voor haar.
Le camion transporte des produits pour moi.
De vrachtwagen... vervoerd grondstoffen voor mij.
Je transporte un"truc.
Ik draag een" ding.
Actuellement, on le transporte vers un porte-avions américain dans la Baie de Biscay.
Momenteel wordt hij vervoerd naar een VS vliegdekschip in de Golf van Biskaje.
On transporte des marchandises quand le temps le permet.
We vervoeren een vracht kleding als het weer meewerkt.
On transporte quoi?
Wat moeten we dragen?
Comme vous le voyez, l'homme sur la photo transporte un engin explosif.
Zoals u kan zien, draagt de man op de foto een explosief.

Uitslagen: 240, Tijd: 0.0337

"Transporte" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer