UN ACCUSÉ DE RÉCEPTION IN NEDERLANDS

Vertaling van Un Accusé De Réception in het Nederlands

Uitslagen: 233, Tijd: 0.1373

Voorbeelden van het gebruik van Un Accusé De Réception in een zin en hun vertaling

Ontvangstbewijs

( accusé de réception , récépissé , reçu )
L'Office national remet au demandeur un accusé de réception mentionnant la date à laquelle la demande est introduite.
De Rijksdienst overhandigt aan de aanvrager een ontvangstbewijs dat de datum vermeldt waarop de aanvraag is ingediend.
A leur demande, le greffier délivre un accusé de réception, éventuellement sur une copie de l'inventaire joint.
Op hun verzoek geeft de griffier een ontvangstbewijs af, eventueel op een afschrift van de erbij gevoegde inventaris.
Un accusé de réception est adressé au demandeur dans les huit jours ouvrables.
Een ontvangstbewijs wordt naar de aanvrager verstuurd binnen acht werkdagen.
Elles reçoivent un accusé de réception de ce dépôt.».
Zij ontvangen hiervan een ontvangstbewijs.».

Bericht van ontvangst

Au requérant un accusé de réception qui précise la date à laquelle l'audience visée à l'alinéa 2 a lieu;
Aan de verzoeker een bericht van ontvangst waarin de datum van de hoorzitting bedoeld in het tweede lid plaatsvindt;
Le secrétaire envoie la décision ou l'avis au requérant, soit par lettre recommandée, soit par lettre simple remise contre un accusé de réception.
De secretaris richt de beslissing of het advies aan de verzoeker, hetzij per aangetekend schrijven, hetzij per gewone brief overhandigd tegen bericht van ontvangst.

Ontvangstbevestiging

( accusé de réception , la notification de réception )
La Commission adresse un accusé de réception ou, lorsqu'elle agit de sa propre initiative, le notifie aux autorités douanières concernées.
De Commissie zendt de betrokken douaneautoriteiten een ontvangstbevestiging of een kennisgeving indien zij op eigen initiatief handelt.
Il envoie un accusé de réception au demandeur, examine la demande et décide de la suite à lui donner.
Hij zendt de verzoeker een ontvangstbevestiging toe, onderzoekt het verzoek en beslist welk gevolg eraan wordt gegeven.

Een ontvangstmelding

L'inspecteur forestier en donne un accusé de réception au titulaire du droit de chasse.
De woudmeester geeft hiervan een ontvangstmelding aan de jachtrechthouder.
Le greffe délivre un accusé de réception pour tout acte ou document déposé.
De griffie bezorgt een ontvangstmelding voor alle neergelegde akten en documenten.

Een bericht van ontvangst

L'agent reçoit un accusé de réception de sa demande.
De ambtenaar krijgt een bericht van ontvangst van zijn aanvraag.
Si elle est complète, il envoie un accusé de réception.
In geval van volledigheid, wordt er een bericht van ontvangst verstuurd.
Andere zin voorbeelden
Un accusé de réception sera adressé au plaignant dès l'enregistrement de la plainte.
Een ontvangstbevestiging wordt onmiddellijk na deinschrijving van de klacht aan de klager toegezonden;
Les travailleurs de l'entreprise signent un accusé de réception.
De arbeiders van de onderneming tekenen een ontvangstbewijs.
Adresse un accusé de réception à l'opérateur de formation;
Een ontvangbewijs richten aan de opleidingsoperateur;
De la transmission d'un accusé de réception.
De verzending van een ontvangstbevestiging.
Si elle est complète, il envoie un accusé de réception.
In geval van volledigheid wordt een bericht van ontvangst verstuurd.
Le secrétaire délivre un accusé de réception et inscrit le recours dans le registre.
De secretaris verstrekt de ontvangstbewijzen en tekent het beroep op in het register.
La plainte fait l'objet d'un accusé de réception dans les dix jours.
De klacht is het voorwerp van een bericht van ontvangst binnen tien dagen.
Un accusé de réception est envoyé précisant la date à prendre en considération.
Een ontvangstbewijs met de in aanmerking te nemen datum wordt dan toegezonden.
Le milieu d'accueil en délivre un accusé de réception.
De opvangvoorziening bezorgt er een bewijs van ontvangst voor.
Un accusé de réception doit être délivré au demandeur éventuellement sous la forme d'une copie datée et signée du présent formulaire.
Een ontvangstbewijs moet overhandigd worden aan de aanvrager eventueel onder de vorm van een gedateerde en gehandtekende kopie van dit formulier.
Dans les dix jours civils de la réception de la demande, la commission envoie un accusé de réception au demandeur et en informe le ministre.
Binnen tien kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag stuurt de commissie naar de aanvrager een ontvangstbewijs en deelt dit mee aan de minister.
Le greffier délivre un accusé de réception et inscrit le recours dans un registre à ce destiné.
De griffier overhandigt een ontvangstbewijs en noteert het beroep in een daartoe bestemd register.
Lorsque le mélange est emballé à l'étranger, le Service délivre un accusé de réception détaillé qui vaut autorisation.
Wanneer het mengsel in het buitenland is verpakt, levert deze Dienst een omstandig ontvangstbewijs af dat geldt als toelating;
Le demandeur d'asile reçoit une copie et un accusé de réception avec une brève description des documents déposés.
De asielzoeker ontvangt een kopie en een ontvangstbewijs met een korte beschrijving van de neergelegde documenten.
Dans les dix jours de la réception de la demande, l'Office transmet un accusé de réception au demandeur.
Binnen tien dagen na ontvangst van de aanvraag stuurt de Dienst een bericht van ontvangst naar de aanvrager.
Dans les dix jours de la réception de la demande, l'administration envoie un accusé de réception au service.
Binnen de tien dagen van de ontvangst van de aanvraag, stuurt de administratie een ontvangstbewijs naar de dienst.
Un accusé de réception global sera transmis à la Fédération royale du Notariat belge lorsqu'il sera établi que chacun des receveurs
Een globale ontvangstmelding zal overgezonden worden aan de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat wanneer vastgesteld werd dat
L'organisme de pensions est tenu de remettre au demandeur un accusé de réception sur lequel, conformément à l'article 9 de la charte, doivent figurer les mentions suivantes.
De pensioeninstelling is wel verplicht een ontvangstbewijs over te maken aan de aanvrager waarop overeenkomstig artikel 9 van het handvest volgende vermeldingen dienen voor te komen.

Uitslagen: 233, Tijd: 0.1373

Zie ook


envoie un accusé de réception
een ontvangstmelding een bericht van ontvangst verstuurd ontvangbewijs stuurt
soit un accusé de réception
hetzij een ontvangbewijs ofwel een ontvangstbewijs
reçoit un accusé de réception
krijgt een bericht van ontvangst bevestiging van de ontvangende
un accusé de réception et inscrit
ontvangstbewijs en noteert de ontvangstbewijzen en tekent
il envoie un accusé de réception
zendt hij een ontvangbewijs een bericht van ontvangst verstuurd
un accusé de réception pour toute
ontvangstbewijs voor elk
le destinataire fournisse un accusé de réception
bestemmeling hiervan een ontvangstbewijs levert
un accusé de réception par envoi recommandé
een ontvangstbewijs per aangetekend schrijven
avec accusé de réception
met ontvangstbewijs met bericht van ontvangst met ontvangbewijs met ontvangstmelding met ontvangstbevestiging
contre accusé de réception
tegen ontvangstbewijs tegen ontvangbewijs tegen ontvangstbevestiging tegen bericht van ontvangst
comme accusé de réception
als ontvangstbewijs als bericht van ontvangst
accusé de réception directement
bericht van ontvangst rechtstreeks het ontvangstbericht rechtstreeks

"Un accusé de réception" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer