UN INTERPRÈTE IN NEDERLANDS

Vertaling van Un Interprète in het Nederlands

Uitslagen: 239, Tijd: 0.0335

Voorbeelden van het gebruik van Un Interprète in een zin en hun vertaling

Nous avons un interprète, mais il ne parle que roumain.
We hebben een Albanese tolk, maar die spreekt alleen Roemeens.
Vous avez un interprète chinois?
Heb jij een Chinese tolk?
Un interprète en langue des signes;
Een tolk in de gebarentaal;
Quand est-ce que tu engages un interprète avant qu'on devient tous cinglés?
Jij gaat een tolk nemen voor we allemaal gek worden?
Andere zin voorbeelden
Ils n'attendront pas un interprète avant de tirer.
Ze wachten heus niet op een tolk voor ze beginnen te schieten.
Souhaitez-vous un interprète?
Wilt u een tolk?
On m'a dit qu'il nous faut un interprète.
Ik hoorde dat we een tolk nodig hebben.
Coût d'une journée d'interprétation fournie par un interprète permanent.
Kostprijs per tolkdag van een tolk in vaste dienst.
Vous avez un interprète?
Hebt u een tolk?
Tout les langages. Je suis un interprète, un polyglote!
Alle talen. ik ben een tolk, een talenknobbel!
Où puis-je trouver un interprète?
Waar kan ik een tolk vinden?
On pourrait avoir un interprète?
Kunnen we een tolk krijgen?
Bon, je suppose que tu as un interprète.
Nu, ik neem aan dat je een tolk hebt.
Vous aurez un interprète.
Je krijgt een tolk.
Norrfrys AB avait été priée, en outre, de trouver un interprète.
Norrfrys AB werd ook gevraagd om voor een tolk te zorgen.
Du droit de choisir un avocat et un interprète.
Zijn recht een advocaat en een tolk te kiezen.
Il peut se faire assister à l'audience par un interprète de son choix.
Hij kan zich tijdens de zitting laten bijstaan door een tolk naar keuze.
Vous avez droit à un interprète.
Je hebt recht op een tolk.
Si nécessaire il est fait appel à un interprète.
Indien nodig wordt beroep gedaan op een tolk.
On vous cherche un interprète.
We zoeken 'n tolk voor u.
Je suis un interprète local de réputation un peu modeste.
Ik ben een lokale artiest met een bescheiden reputatie.
Je peux avoir un interprète?
Mag ik een gebarentolk,?
Je suis un interprète. Pas un larbin. Et je suis chinois!
Ik ben vertaler, maar geen verrader, ik ben namelijk ook een Chinees!
Un metteur en scène, son assistant, un chorégraphe, un interprète.
Een regisseur, regieassistent, een choreograaf, een vertaler.
On va avoir besoin d'un interprète.
Ik denk dat we een vertaler nodig hebben.
De se faire assister par un interprète s'il ne parle ou ne comprend pas le néerlandais.
Zich te laten bijstaan door een tolk, indien hij de Nederlandse taal niet verstaat of niet spreekt.
Ait le droit de se faire assister par un interprète s'il ne parle ou ne comprend pas le néerlandais.
Zich te laten bijstaan door een tolk, indien hij de Nederlandse taal niet verstaat of niet spreekt;
Si vous ne comprenez ni ne parlez la langue, un interprète sera contacté pour vous.
Als u de taal niet spreekt of verstaat, wordt er een tolk voor u geregeld.
L'obligation du demandeur d'asile d'indiquer s'il a besoin de l'assistance d'un interprète lors de l'examen de la demande ou, s'il déclare ne pas requérir l'assistance d'un interprète, la possibilité qui lui est offerte de choisir
De verplichting van de asielzoeker om aan te geven of hij de hulp nodig heeft van een tolk tijdens het onderzoek van de aanvraag of, indien hij verklaart de hulp van de tolk niet te verlangen, wordt hem de mogelijkheid aangeboden om
Sage discours pour une interprète.
Wijze woorden voor een vertaalster.

Uitslagen: 239, Tijd: 0.0335

Zie ook


un interprète repris
tolk die vermeld tolk opgenomen
faut un interprète
hebben een tolk nodig heb een vertaler nodig
avoir un interprète
een tolk krijgen
l'aide d' un interprète
bijstand van een tolk de hulp van een tolk behulp van een tolk
font appel à un interprète
doen een beroep op een tolk
faire assister par un interprète
te laten bijstaan door een tolk
requérir l'assistance d' un interprète
de hulp van een tolk te verlangen
être assisté par un interprète
te worden bijgestaan door een tolk bijstand door een tolk
interprète mal
lees verkeerd verkeerd begrepen verkeerd begrijpen mis-interpreteer een onjuiste interpretatie
l'élève interprète
leerling interpreteert

Zinnen in alfabetische volgorde


un interprète

"Un interprète" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer