UN SYNDICAT IN NEDERLANDS

Vertaling van Un Syndicat in het Nederlands

Uitslagen: 240, Tijd: 0.1267

Voorbeelden van het gebruik van Un Syndicat in een zin en hun vertaling

Notre organisation est un syndicat digne de confiance qui fait partie du mouvement syndicaliste international.
Onze vereniging is een echte vakbond die deel uitmaakt van de internationale vakbeweging.
Actors Equity est un syndicat très puissant!
Actors Equity is een machtige vakbond!
J'ai formé un syndicat sur mon lieu de travail.
Ik heb een vakbond gevormd op m'n werk.
On a parlé de former un syndicat et de faire la grève,
Ze hebben het erover om een vakbond te vormen en te gaan staken.

Bond

Un jour, on formera un syndicat et on sera traités équitablement comme on le mérite.
Ooit vormen we een bond... en krijgen we een eerlijke behandeling.
Gérer un syndicat est très différent.
Een bond runnen is iets anders.

De vakbonden

Désolé d'être en retard, mais un syndicat bloquait la rue.
Sorry dat ik zo laat ben. De vakbonden blokkeren de straten.
On a formé un syndicat et ils nous le font payer.
Wij hebben de vakbond opgezet en zij zetten het ons betaald.
Andere zin voorbeelden
Tous deux étaient de gros bonnets d'un syndicat du crime de Chicago.
Beide waren hoge figuren in het Chicago's crimineel syndicaat.
Un syndicat du crime.
Een criminele vakbond.
Il vous faudrait un syndicat.
Jullie moesten een vakbond vormen.
Un syndicat, ça me paraît logique.
Een syndicaat lijkt me een goed idee.
Même si elle créée un syndicat?
Hoewel ze voor vakbonden is?
Il a fondé un syndicat.
Hij is een vakbond begonnen.
Il y a un syndicat des babysitters?
Is er een vakbond voor babysitters?
Ce serait un syndicat pour les voituriers, que pour.
Het zou een vakbond zijn alleen voor de.
J'ai un syndicat, donc vous ne ferez pas ça.
Ik ben bij een vakbond, dus dat zul je niet doen.
À l'usine, deux filles qui voulaient ouvrir un syndicat ont été renvoyées.
Twee van mijn collega's die een vakbond wilden beginnen, zijn ontslagen.
J'ai constitué un syndicat.
Daarom heb ik een vakbond opgericht.
Que seraient vos vies sans un syndicat pour vous protéger?
Hoe zou jullie leven zijn zonder een vakbond die jullie beschermt?
Nous allons former... un syndicat.
We vormen samen... Een vakbond.
Je l'ai bien fait, j'ai formé un syndicat.
Ik deed het ook, ik begon een vakbond.
Il a facilité les contacts avec les autorités locales et un syndicat partenaire.
Het bevorderde de contacten met de lokale overheden en een vakbond die als partner fungeerde.
C'est quoi cette histoire d'hôtesses qui cherchent à former un syndicat?
Wat is dit over stewardessen op zoek naar een vakbond?
Je suis même dans un syndicat maintenant.
Ik zit nu zelfs bij een vakbond.
C'est ça, un syndicat.
Dat is een vakbond.
Pourquoi les employés des placards et les aveugles auraient même un syndicat ensemble?
Waarom zouden kasten medewerkers en blinden mensen eigenlijk samen een vakbond hebben?!
Ils vont finir par former un syndicat.
Straks stichten ze nog een vakbond,
On forme un syndicat.
We vormen 'n vakbond.
J'ai entendu parler d'un syndicat.
Ik hoor iets over 'n vakbond.

Uitslagen: 240, Tijd: 0.1267

Zie ook


forme un syndicat
bond vormen vormen 'n vakbond
de former un syndicat
tot het vormen van een vakbond om een unie te vormen vakverenigingen op te richten
les ouvriers affiliés à un syndicat qui
bij een vakbond aangesloten werklieden die
pris ferme par un syndicat bancaire composé
overgenomen door een banksyndicaat , bestaande uit
mon syndicat
mijn vakbond mijn bond m'n eigen bond mijn organisatie mijn PBA
votre syndicat
uw vakbond uw bond de pilotenbond je vakbondsleider
syndicat général
het algemeen vakverbond van syndicat général algemeen syndicaat algemeen syndikaat

"Un syndicat" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer