UNE ALLERGIE IN NEDERLANDS

Vertaling van Une Allergie in het Nederlands

Uitslagen: 242, Tijd: 0.0827

Voorbeelden van het gebruik van Une Allergie in een zin en hun vertaling

Mais aucun trouble seulement une allergie à.
Maar geen enkele aandoening, alleen een allergie voor.
Faites attention avec Orgalutran, Si vous avez une allergie.
Wees extra voorzichtig met Orgalutran Als u een allergie hebt.
Ce n'est pas une allergie. C'est une infection bactérienne.
Het is geen allergie maar een bacteriële infectie.
C'était pas une allergie.
Het was geen allergie.

Een allergische reactie

( allergie , allergiques )
Je fais une allergie aux aliens.
Het is een allergische reactie op de alien.
Une allergie ne s'aggrave pas après trois jours.
Een allergische reactie wordt ook niet erger na drie dagen.
Andere zin voorbeelden
C'est un toxique, une infection ou une allergie.
Het is gif, een infectie of allergie.
Ouais, c'est qu'une allergie.
Ja, ja, ja, gewoon m'n allergieën.
Maladie sérique- une maladie similaire à une allergie.
Serumziekte- een ziekte die lijkt op allergie.
C'est juste une allergie.
Het is alleen een allergie.
Aujourd'hui, un enfant sur quatre souffre d'une allergie qu'en sera-t-il demain?
Vandaag heeft één op de vier kinderen allergieën en morgen?
Je fais une allergie.
Ik heb een aantal allergieën.
C'est une allergie.
Het is een allergie.
Quelle surprise... Un allergologue a trouvé une allergie.
Wat een verrassing, een allergoloog vind een allergie.
Ce n'est pas une allergie.
Het is geen allergie.
C'était une allergie.
Het was een allergie.
Sid a suggéré que la victime avait une allergie.
Sid suggereerde dat het slachtoffer een allergie had.
Un effet secondaire de la formule? Une allergie?
Een bijwerking van de formule, een allergie?
Tout indique une allergie.
Alles duidt op een allergie.
C'était une allergie,
Het was een allergie.
Il fait une allergie!
Het is een allergische reactie!
Mon ami fait une allergie à votre nourriture.
Mijn vriend heeft een allergische reactie op jouw eten.
Peut-être une allergie à l'interféron.
Misschien is het een allergische reactie op de interferon.
Vous faites une allergie à votre pommade de leola.
Je hebt een allergische reactie op je leola zalf.
C'est peut-être de l'asthme ou une allergie mais on sait pas à quoi.
Misschien is 't astma of 'n allergie, maar zeker zijn we niet.
J'ai fait une allergie aux... lapins.
Ik had een allergische reactie... op konijntjes.
Ce n'est qu'une allergie.
Het is een allergische reactie.
Il va bien. C'était une allergie aux sutures.
Het was een allergische reactie op de hechtdraad.
Ma femme... Elle fait une allergie.
M'n vrouw heeft een allergische reactie.
Une mère célibataire de quatre enfants meurt d'une allergie au crabe.
Alleenstaande moeder met vier kinderen overlijdt aan 'n allergische reactie op krab.

Uitslagen: 242, Tijd: 0.0827

Woord voor woord vertaling


"Une allergie" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer