UNE ANNONCE IN NEDERLANDS

Vertaling van Une Annonce in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 243, Tijd: 0.0396

Voorbeelden van het gebruik van Une Annonce in een zin en hun vertaling

À vrai dire, j'ai une annonce à faire.
Wel, eigenlijk... heb ik aankondiging te maken.
Nous nous préparons pour une annonce officielle, oui.
Ja, we bereiden een officiële aankondiging voor.
J'ai mis une annonce sur internet, disant que n'importe qui pouvait venir.
Ik plaatste een advertentie online, dat iedereen kon komen.
Elle a donc placé une annonce pour vous et a obtenu quelques réponses.
Ze heeft daarom een advertentie voor jou geplaatst en ze kreeg een aantal antwoorden.

Mededeling

( communication , notification , communiqué )
Voici une annonce importante.
Hier volgt een belangrijke mededeling.
Excusez-moi, mais j'ai une annonce importante.
Neem me niet kwalijk allemaal, maar ik heb een belangrijke mededeling.
La principale a fait une annonce à propos de ça aujourd'hui à l'assemblée.
De directeur maakte een aankondiging hierover vandaag op de montage.
D'abord, une annonce qui risque... de vous surprendre.
Ik begin met een aankondiging... die jullie zal verbazen.
Alors j'ai une annonce, comme vous les tous déjà savez.
Ik heb een mededeling zoals jullie al begrepen hebben.
J'ai une annonce à vous faire.
Ik heb een mededeling voor iedereen.
Andere zin voorbeelden
J'ai répondu à une annonce Internet.
Ik heb gereageerd op een online advertentie.
Nous avons une annonce importante à faire.
We hebben een belangrijke aankondiging.
Ceci est une annonce officielle.
Dit is een officiële aankondiging.
J'ai répondu à une annonce dans le"Tribune.
Ik reageerde op een advertentie... in' The Tribune.
Ici, le shérif Sam Parker... j'ai une annonce importante à faire.
Dit is sheriff Sam Parker met een belangrijke mededeling.
Il avait mis une annonce, pleine de fautes.
Hij plaatste een advertentie in de krant, met spelfouten.
J'ai... une annonce à faire.
Ik ...heb een aankondiging te maken.
J'ai vu une annonce pour un job en informatique.
Ik zag een advertentie voor een computerbaan.
Votre attention habitants de Bluebell, Lavon Hayes a une annonce importante à faire.
Attentie, inwoners van Bluebell, Lavon Hayes heeft een belangrijke mededeling.
Bonjour, nous avons une annonce à... AAHHH!
Hi, we hebben een aankondiging-- WAH!!!
J'ai une annonce à faire.
Ik heb een mededeling te doen.
J'ai une annonce importante à faire.
Ik heb een belangrijke mededeling te doen.
J'ai mis une annonce sur Craigslist.
Ik plaatste een advertentie op Craigslist.
Et maintenant, une annonce de votre hôte, M. Ian Essko.
En nu, een aankondiging van uw gastheer, Mr. Ian Essko.
Mesdames et messieurs, j'ai une annonce rapide à faire concernant vos repas.
Dames en heren, Ik heb een korte mededeling over jullie maaltijden.
Sterling veut faire une annonce.
Meneer Sterling wil graag een mededeling doen.
J'ai été placer une annonce.
Ik heb een advertentie geplaatst.
La COB a suspendu les transactions de Westworld Air en attendant une annonce.
De handel in Westworld Air is gestopt in afwachting van een mededeling.
Plutôt une annonce de 155 centimètres.
Meer een aankondiging van 1m55.
Monsieur, j'aie une annonce urgente pour vous.
Sir, ik heb een dringende mededeling voor u.

Uitslagen: 243, Tijd: 0.0396

Zie ook


c'était une annonce
dat was een aankondiging deze aankondiging
va faire une annonce
gaat een grote aankondiging doen moeten een aankondiging maken mededeling gaat doen
une annonce pour cette
advertentie voor deze
ai une annonce à faire
aankondiging doen hierbij een aankondiging heb een korte aankondiging
j'ai une annonce à faire
ik heb een mededeling te doen heb ik aankondiging te maken ik 'n aankondiging wil doen heb ik een aankondiging te doen
j'ai répondu à une annonce
ik reageerde op een advertentie heb ik op een advertentie gereageerd ik antwoordde op een advertentie
mis une annonce sur internet
advertentie op het internet
je vais faire une annonce
lk ga iets verkondigen ik ga nu omroepen ik ga een aankondiging te maken
annonce que
kondigt aan dat deelt mee dat aankondigen dat zegt dat deelt mede dat
annonce dans
advertentie in aankondiging in
et annonce
en kondigt en bekendmaking en deelt en aankondiging

S Synoniemen van "une annonce"


"Une annonce" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer