UNE COURONNE IN NEDERLANDS

Vertaling van Une Couronne in het Nederlands

Uitslagen: 239, Tijd: 0.0944

Voorbeelden van het gebruik van Une Couronne in een zin en hun vertaling

Ce n'est pas une couronne, c'est un relais.
Dit is geen kroon, het is een relais.
Avec une couronne et tout.
Met kroon en alles.
Est-ce une couronne, Dr Sherwin? Excusez-moi?
Is dat een kroon, dokter Sherwin?
Mais Odin ne réalise pas... que Morgan a mis une couronne sur sa tête.
Maar Odin beseft niet dat Morgan een kroon op zijn hoofd gezet heeft.
Je vois une couronne sur la porte d'entrée à Noël.
Ik zie een krans op de deur met Kerstmis.
C'est une couronne pour la porte d'entrée.
Het is een krans voor de voordeur.
Andere zin voorbeelden
Une couronne commémorative est posée sur sa chaise.
Een gedenkteken krans staat op zijn stoel.
Et une couronne en or.
En Een gouden kroon.
Chacun de nous portera une couronne de fleurs blanches.
We dragen beiden een kroon van witte bloemen.
Il était un petit prince, avec une couronne magique.
Er was een kleine prins met een magische kroon.
Elle a une couronne des étoiles sur sa tête, et elle est enceinte.
Ze heeft een kroon van sterren op haar hoofd, en ze is zwanger.
Il veut s'acheter une couronne.
Hij wil 'n kroon kopen.
Ce n'est pas une dent. C'est une couronne.
Dat is geen tand, maar 'n kroon.
La logique est une couronne de jolies fleurs puantes.
Logica is een krans mooie bloemen, die stinken.
Une couronne pour la reine.
Een kroon voor de koningin.
Je viens chercher une couronne pour Jane Shilliday.
Ik moest hier een krans komen halen voor Jane Shilliday.
Prendre une couronne, prendre une femme, prendre une vie!
Neem een kroon, neem een vrouw, neem een leven!
Quel pouvoir a une couronne sans l'investiture papale?
Welke macht heeft een kroon, zonder pauselijke kroning?
Sa vie valait un peu plus qu'une couronne et une salve d'honneur.
Zijn leven was iets meer waard dan een krans en een geweer saluut.
On a trouvé une couronne de fleurs dans les bois la nuit dernière.
We vonden een kroon van bloemen in het bos vorige nacht.
On voulait meme faire une collecte avec les autres parents pour acheter une couronne.
We wilden zelfs geld inzamelen bij de ouders om een krans te kopen.
Une couronne d'épines.
Een kroon van doornen.
Et une couronne.
Plus een kroon.
Deux clowns et un homme avec une couronne.
Twee jokers en een vent met een kroon.
Combien d'occasions aurai-je de porter une couronne de fleurs?
Hoe vaak krijg ik de kans om een kroon van bloemen te dragen?
Le roi a de nouveau une couronne.
De koning heeft weer een kroon.
Je sais ce qu'est une couronne,
Ik weet wat een kroon is.
Vous porterez aussi une couronne,?
U draagt ook een kroon?
Une femme qui porte une couronne.
Een vrouw die een kroon draagt.
C'est juste une couronne.
Het is gewoon een kroon.

Uitslagen: 239, Tijd: 0.0944

Zie ook


porter une couronne
kroon dragen verjaardagshoedje
mettre une couronne
laten witten kroon op zetten
une couronne en céramique
een porseleinen kroon keramische kronen
une couronne sur la tête
met een kroon op je hoofd
une parité appropriée entre la couronne et l'euro
passende pariteit tussen de kroon en de euro
couronne suédoise
zweedse kroon zweedse krona

Woord voor woord vertaling


"Une couronne" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer