UNE DICTATURE IN NEDERLANDS

Vertaling van Une Dictature in het Nederlands

Uitslagen: 233, Tijd: 1.6155

Voorbeelden van het gebruik van Une Dictature in een zin en hun vertaling

Nous vivons dans une dictature capitaliste.
We leven in een kapitalistische dictatuur.
L'Angola n'est pas un État de droit, c'est une dictature répressive.
Angola is geen rechtsstaat, maar een repressieve dictatuur.
Donc c'est toujours une dictature des élites financièrement riche.
Het is dus altijd een dictatuur, van elitaire personen, de rijken.
Ce que vous regardez, c'est une dictature qui agonise.
Wat u ziet is een dictatuur die op zijn eindje loopt.
Cela ne veut pas une dictature, il est un pack.
Dit is geen dictatorschap. Het is een roedel.
Si on annexait une dictature latino?
Zullen we gewoon een Latijns- Amerikaans dictatorschap annexeren?
Andere zin voorbeelden
Une dictature douce mais une dictature quand-même.
Het is een vriendelijk dictatorschap, maar het blijft een dictatorschap.
Aujourd'hui, elle est aussi devenue une dictature religieuse.
Nu wordt het ook een religieuze dictatuur.
Et vous avez maintenant une dictature militaire.
Nu hebben jullie 'n militaire dictatuur.
Si on c'était une dictature, ce serait beaucoup plus simple.
Als dit een dictatuur zou zijn, zou het veel makkelijker zijn.
Pas une dictature.
Geen dictatuur.
Il y a une dictature dans votre pays.
Er is een dictatuur in uw land.
Ca s'appelle une dictature, monsieur Tessier.
Dat noemen ze een dictatuur, meneer.
C'est une dictature militaire.
Het is een militaire dictatuur.
Le seul moyen de contrer une dictature est l'usage de la démocratie.
Het enige middel om een dictatuur te bestrijden is democratie.
La Russie n'est pas une dictature.
Rusland is geen dictatuur.
Ce n'est pas une dictature.
Dit is niet een dictatuur.
C'est pas une dictature.
Dit is geen dictatuur,
C'est comme vivre sous une dictature!
Het is alsof ik in een dictatuur woon!
Ce n'est pas une dictature!
Dit is geen dictatuur!
En pratique cependant, la Syrie est une dictature.
In de praktijk is Syrië echter een dictatuur.
La Wadiya restera une dictature!
Wadiya blijft een dictatuur!
Imaginez que l'Amérique soit une dictature.
Stel dat Amerika een dictatuur was.
Ça devrait être une démocratie, pas une dictature.
Dit moet democratisch gaan, niet dictatoriaal.
Il y a eu une dictature brutale dans votre pays.
Uw land gaat al jarenlang gebukt onder de dictatuur.
D'ailleurs qu'en est-il quand le régime est une dictature?
Trouwens wat als het dictaturen zijn?
Monsieur le Président, Cuba est une dictature communiste qui possède toutes les caractéristiques des régimes totalitaires.
Mijnheer de Voorzitter, Cuba is een communistische dictatuur, die alle kenmerken van totalitaire regimes vertoont.
Pour certains, apparemment, une dictature est justifiée pour autant qu'elle soit politiquement correcte.
Voor sommigen is een dictatuur blijkbaar best verdedigbaar, als het maar om een politiek correcte dictatuur gaat.
Parfois, si l'on veut renverser une dictature, il faut malheureusement occuper un pays.
Wanneer men een dictatuur omver wil werpen, is het soms helaas nodig een land bezetten.
Vous saviez qu'il y avais une dictature effrayante qui se passe et nous en etions même pas conscients?
Weet je dat er een eng dictatorschap is waar wij niks van weten?

Uitslagen: 233, Tijd: 1.6155

Zie ook


une dictature communiste
communistische dictatuur munistische dictatuur
pas une dictature
geen dictatuur geen dictatorschap niet dictatoriaal niet een dictatuur
une dictature comme
dictatuur als
eut une dictature
dictatuur heeft gehad
n'est pas une dictature
is geen dictatuur is niet een dictatuur
dictature qui
dictatuur die
dictature soviétique
de sovjetdictatuur
sa dictature
zijn dictatuur zijn dictatoriale regime zijn dictatoriale bewind
dictature politique
politieke dictatuur
cruelle dictature
de brutale dictatuur wrede dictatuur

"Une dictature" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer