UNE GARCE IN NEDERLANDS

Vertaling van Une Garce in het Nederlands

Uitslagen: 234, Tijd: 0.1393

Voorbeelden van het gebruik van Une Garce in een zin en hun vertaling

Trut

( salope , garce , pétasse )
Je ne suis pas une garce.
Ik ben geen trut.
Toi et Melissa vous vous méritez, c'est tellement une garce.
Jij en Melissa verdienen elkaar. Zij is zo'n trut.
Je ne suis pas une garce.
Ik ben helemaal geen kreng.
Vous n'êtes pas une garce?
Dus u bent geen kreng?
Une garce qui aime l'alcool.
Een trut die van alcohol houdt.
Tu es une garce, et ça ce sont mes produits,
Je bent een trut. Dat zijn mijn producten.
La mère est une garce, mais elle est raisonnable.
De moeder is een kreng, maar een verstandige.
La fausse Anglaise est une garce, mais c'est une sacrée danseuse.
Die nep-Britse is een kreng, maar ze kan wel dansen,
Tu es une garce hypocrite, et tu es en train de l'écraser.
Je bent een hypocriete bitch, en je boort hem de grond in.
Je ne suis pas une garce, mais merci.
Ik ben geen bitch, maar bedankt.
La vie est une garce, hein?
Het leven is een bitch, eh?
Elle a choisi d'être une garce.
Ze koos ervoor een bitch te zijn.

Teef

( salope , pute , garce )
On ne peut pas se fier à une garce qui sourit comme ça.
Je kan geen teef vertrouwen die niet met haar tanden lacht.
Mère Nature est une garce capricieuse.
Moeder Natuur is een wispelturige teef.

Slet

( salope , pute , traînée )
Ma soeur n'était pas une garce.
Mijn zus was geen slet.
C'est pas une garce.
Ze is geen slet.
Andere zin voorbeelden
Ils ont dit que j'étais une garce riche.
Ze zeiden dat ik een rijke trut was.
Je suis toujours une garce.
Ik ben nog steeds een trut.
Et arrête de te comporter comme une garce.
Gedraag je niet als een kreng.
Oui. C'est une garce.
Ze is een trut.
On dirait que c'est une garce.
Ze klinkt als een trut.
Il n'y a rien à dire. Ma mère est une garce.
Er valt niks te zeggen M'n moeder is een kreng.
Ta mère n'est pas une garce.
Je moeder is geen bitch.
Le quiz? Le quiz,"Êtes-vous une garce raciste?
De quiz' Ben je een racistische bitch?
Et sa mère parce que c'est une garce.
En zijn moeder want zij is een kreng.
Depuis quand êtes-vous une garce?
Sinds wanneer ben je een bitch?
Kelsey est une garce.
Kelsey is een trut.
T'es une garce futée.
Je bent een sluwe teef.
Même en dormant, c'était une garce.
Ze slaapt zelfs als een trut.
C'est une garce, pas vrai?
Ze is echt een teef, niet?

Uitslagen: 234, Tijd: 0.1393

Zie ook


est une garce
is een kreng is een bitch is een trut
à une garce
wijf hiernaast aan sletterig met een stomme trut
je suis une garce
ik een slet ben ik ben zo'n bitch me een trut ik een vals kreng ben
mère est une garce
moeder is een kreng moeder is een bitch moeder een feeks is
est qu' une garce
is gewoon een bitch trut is die
la vie est une garce
leven hard is het leven is kut het leven is een bitch
le karma est une garce
karma is een bitch karma is een kreng karma is een trut
ta mère est une garce
je moeder is een bitch je moeder een feeks is
c'est une vraie garce
ze is een bitch het is een echte bitch is een echt kreng
es une sale garce
bent een zieke slet bent een ziekelijke bitch
petite garce
klein kreng kleine teef kleine trut

Woord voor woord vertaling


Zinnen in alfabetische volgorde


une garce

"Une garce" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer