UNE MOITIÉ IN NEDERLANDS

Vertaling van Une Moitié in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 241, Tijd: 0.177

helft (90) de helft (62) halve (25) een halve (19) half (11) een half (8)

Voorbeelden van het gebruik van Une Moitié in een zin en hun vertaling

Envoie-moi une moitié et l'autre à Morris?
Stuur de helft naar mij en de helft naar Morris. Morris?
Une moitié de moi est aussi un salaud.
De helft van mij is een schoft.

Halve

( moitié , demi , demie )
Ah ouais, et une moitié.
Oh yeah, en een halve.
Un demi ou une moitié?
Pint of een halve?

Een halve

Je... Je viens de m'asseoir sur une moitié de pêche, donc je.. Non.
Ik zat op een halve perzik, dus ik ...nee.
Une moitié de révolution ne suffit pas.
Een halve revolutie bestaat niet.

Een half

Maintenant j'ai une moitié de chapiteau et même pas la bonne partie.
Nu heb ik een half prieel en niet eens de goede helft.
Enfin, une moitié de plan.
Nou, een half plan.
Andere zin voorbeelden
Une moitié est à toi.
De helft is van jouw.
C'est une moitié d'intuition et une moitié de ressenti.
Het is half intuïtie, half gevoel.
Seule une moitié réussit?
Slaagt maar de helft?
Ils accepteront une moitié de vous.
Dan word je half geaccepteerd.
Bien, une moitié pour Helen, l'autre pour moi.
Wel de helft voor Helen, de helft voor mij.
Je ne pourrais pas vivre avec une moitié d'homme.
Ik zou niet met een halve man kunnen leven.
On prendra chacun une moitié.
We nemen ieder de helft van het bed.
Une moitié de globe oculaire.
Een halve oogbal.
Eh bien, c'est une moitié de nom.
Dat is een halve naam.
Avec une moitié de visage.
Met een half gezicht.
Elle t'a laissé une moitié et l'autre à sa fille Susan.
Ze liet de helft na aan jou en de helft aan haar dochter Susan.
Comment reconnaître un type avec une moitié de tête?
Hoe herken je iemand met een half gezicht?
Une moitié de patate, ce n'est pas une ordure.
Een halve aardappel is geen afval.
Entre un tiers et une moitié d'entre eux étaient infectés par le paludisme.
Ongeveer de helft tot een derde van hen was besmet met malaria.
C'est une moitié de robe.
Het is een halve jurk.
Car il manque une moitié.
Omdat de helft van de kamer ontbreekt.
Une moitié maintenant, l'autre après.
De helft nu En de rest achteraf.
J'en ai pris une moitié, et Fay aussi.
Dus ik slikte een halve en Fay ook.
Vous n'avez qu'une moitié de carte.
Jullie hebben een halve schatkaart.
Donne m'en une moitié.
Geef me de helft.
Nous allons scier le vélo en deux et en donner une moitié à chacun.
We zagen de fiets doormidden... en geven jullie ieder de helft.
Une moitié de danse.
Een halve dans.

Uitslagen: 241, Tijd: 0.177

Woord voor woord vertaling


moitié
- helft halve half

S Synoniemen van "une moitié"


demie
1/2
six mois
30
6 mois

"Une moitié" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer