UNE SOLIDARITÉ IN NEDERLANDS

Vertaling van Une Solidarité in het Nederlands

Uitslagen: 240, Tijd: 0.1102

Voorbeelden van het gebruik van Une Solidarité in een zin en hun vertaling

Solidariteit

( solidarité , solidarnosc , solidaire )
Une solidarité confortée en 1987 avec l'adoption de l'Acte unique.
Deze solidariteit is in 1987 versterkt door de goedkeuring van de Europese Akte.
Nous devons manifester une solidarité accrue avec ces États et avec leur population.
We moeten meer solidariteit met deze landen en hun bevolking tonen.
Souligner la nécessité d'accomplir de nouveaux progrès pour garantir une solidarité entre les États membres en cas de crise énergétique ou de rupture des approvisionnements.
De behoefte te bevestigen aan verdere vooruitgang in de solidariteit tussen lidstaten in geval van een energiecrisis of een onderbreking van de bevoorrading.
Promouvoir une solidarité entre les Etats membres de l'Union européenne en cas de crise énergétique, par des mesures et
De bevordering van de solidariteit tussen de lidstaten van de Europese Unie in het geval van een energiecrisis, door
Une solidarité financière est établie entre les fonds en ce qui concerne les comptes distincts visés au paragraphe 3, premier alinéa.
De sloopfondsen zijn in financiële zin onderling solidair voor wat betreft de afzonderlijke rekeningen als bedoeld in lid 3, eerste alinea.
Il est essentiel de créer une solidarité entre les gens qui ne sont pas directement menacés par ces phénomènes
dat mensen die niet rechtstreeks door overstromingen worden bedreigd, solidair zijn met mensen aan oevers of kusten die wel overstroomd kunnen worden.

Een solidariteit

( solidaire , solidarité , solidairement )
Ainsi l'accord reflète une volonté ferme de maintenir une solidarité Wallonie- Bruxelles en encourageant l'établissement de partenariats entre les différents acteurs.
Zo geeft het akkoord duidelijk uiting aan een duidelijke wil om een solidariteit te behouden tussen Wallonië en Brussel gezien partnerschappen tussen de verschillende actoren aangemoedigd worden.
dépensés au titre de la solidarité avec le Portugal- une solidarité qui se trouve au c?ur même de nos traités- ainsi que les fonds structurels.
miljoen euro die is uitgetrokken uit solidariteit met Portugal- een solidariteit die in al onze verdragen haar grondslag vindt- en over de structuurfondsen.
Andere zin voorbeelden
Une solidarité confortée en 1987 avec l'adoption de l'Acte unique.
Deze solidariteit ¡sin 1987 versterkt door de goedkeuring van de Europese Akte.
Il faut là une solidarité très profonde avec les pays en voie de développement.
Daarom is een grote solidariteit met de ontwikkelingslanden op zijn plaats.
Cadre commun pour une solidarité réelle et concrète.
Gemeenschappelijk kader voor oprechte en daadwerkelijke solidariteit.
Cela n'aurait pas été possible sans une solidarité financière.
Dit zou niet mogelijk zijn geweest zonder financiële solidariteit.
Nous, nous pensions que c'était une solidarité nationale et européenne.
Wij dachten dat u daarmee nationale en Europese solidariteit bedoelde.
Mais l'Europe des 25 ne se développera pas avec une solidarité minimaliste.
Het Europa van de Vijfentwintig zal zich echter niet kunnen ontwikkelen met een minimalistische solidariteit.
Ces programmes créent une solidarité authentique et renforcent la compréhension du monde qui nous entoure.
Deze programma's kweken echte verbondenheid en begrip voor de wereld om ons heen.
Il nous faut cependant aussi une solidarité étroite entre les citoyens pour créer une société meilleure.
Maar wij hebben ook een hechte solidariteit tussen de burgers nodig ten behoeve van een betere samenleving.
Il faut instaurer une solidarité aussi essentielle que digne de ce nom entre les États membres.
Er moet een echte, inhoudelijke solidariteit tussen de lidstaten tot stand worden gebracht.
De créer une solidarité européenne, voire mondiale en matière d'utilisation des ressources et d'impacts sur l'environnement.
Voor Europese en zelfs mondiale solidariteit wat grondstoffengebruik en milieu-effecten betreft.
Cela crée une solidarité dans l'Union européenne, ce qui n'a pas de prix.
Dat geeft de Europese Unie solidariteit, en dat is van onschatbare waarde.
Ces propositions contribuent à une solidarité, une coopération et une efficacité accrues et convergent vers une vision commune.
Deze voorstellen dragen bij tot meer solidariteit, samenwerking en efficiency en verhogen de kans op een gemeenschappelijke visie.
Il est clair que cela implique une solidarité, nous le disons fermement à plusieurs reprises.
Het is duidelijk dat dat solidariteit vergt, dat hebben wij meerdere malen vastberaden gezegd.
Nous devons entreprendre de réelles actions contre l'Irak et il est primordial d'afficher une solidarité inébranlable.
We moeten doeltreffend tegen Irak optreden en daarbij is het van het grootste belang dat we als bondgenoten onderlinge solidariteit tonen.
Le développement spectaculaire du marché commun a créé une solidarité de fait entre les peuples de l'Europe.
De spectaculaire ontwikkeling van de gemeenschap pelijke markt schiep een feitelijke solidariteit tussen de Europese volkeren.
L'Union européenne figure clairement parmi ceux qui ont témoigné une solidarité inconditionnelle vis-à-vis de la population haïtienne.
De Europese Unie is zeker een van de instellingen die hun oprechte solidariteit met het Haïtiaanse volk hebben uitgesproken.
Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait.
Het zal het resultaat zijn van concrete stappen voorwaarts, die allereerst een feitelijke solidariteit tot stand brengen.
Tous les partis de la gauche ne souhaitent pas restreindre leur liberté d'action par une sorte de ligne du parti rigide ou une solidarité forcée à l'échelon communautaire.
Niet alle linkse partijen willen hun bewegingsvrijheid beperken door partijdiscipline of verplichte solidariteit op communautair niveau.
Ça a été un moment difficile, mais heureusement, entre les musiciens, il existe une solidarité.
Dat was een moeilijk moment, maar gelukkig bestaat er nog altijd iets zoals solidariteit onder de muzikanten.
Il peut restaurer et créer une solidarité entre des groupes différents d'une localité, fournir aide et formation pour les
Het kan de solidariteit tussen verschillende groepen in een wijk herstellen en vergroten, steun en scholing verschaffen aan de
nous voyons que l'Europe a parcouru un long chemin, par paliers progressifs, pour construire une solidarité entre nos peuples.
heel eind verder is gekomen door langs de weg der geleidelijkheid te bouwen aan de solidariteit tussen onze volkeren.
plus grande convergence sur le plan social au niveau communautaire, ce qui implique une solidarité interrégionale, intersectorielle et intercatégorielle.
een grotere overeenstemming op maatschappelijk terrein wordt bereikt, zoals o.a. wat betreft de solidariteit tussen regio's, sectoren en beroepscategorieën.

Uitslagen: 240, Tijd: 0.1102

Zie ook


solidarité financière
financiële solidariteit
et solidarité
en solidariteit en saamhorigheid and solidarity et solidarité
solidarité qui
solidariteit die solidariteit , dat

Woord voor woord vertaling


"Une solidarité" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer