UNE TELLE APPROCHE IN NEDERLANDS

Vertaling van Une Telle Approche in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 244, Tijd: 0.0422

Voorbeelden van het gebruik van Une Telle Approche in een zin en hun vertaling

L'externalisation est un autre thème qui se prête à une telle approche.
Ook het thema outsourcing leent zich voor een dergelijke benadering.
Nous ne pouvons approuver une telle approche.
We mogen niet akkoord gaan met een dergelijke benadering.

Een dergelijke aanpak

Une telle approche serait à la fois réductrice et contre-productive.
Een dergelijke aanpak zou kortzichtig zijn en een averechts effect hebben.
Une telle approche irait à l'encontre du code de conduite de la FAO.
Een dergelijke aanpak zou strijdig zijn met de gedragscode van de FAO.

Deze aanpak

Une telle approche aurait plusieurs avantages.
Deze aanpak zou nogal wat voordelen hebben.
La communication sur les transports repose sur une telle approche.
De mededeling over vervoer is gebaseerd op deze aanpak.

Zo'n aanpak

Une telle approche aurait un impact positif sur les petites et moyennes entreprises.
Zo'n aanpak zou een positieve uitwerking hebben op kleine en middelgrote ondernemingen.
L'expérience nous montre déjà à quel point une telle approche s'avérerait contre-productive.
Wij weten reeds uit ervaring hoe contraproductief zo'n aanpak is.
Andere zin voorbeelden
Une telle approche contraindrait le Conseil à prendre position sur ces propositions.
Door een dergelijke aanpak wordt de Raad gedwongen tot een stellingname over die voorstellen.
De plus, une telle approche devrait satisfaire aux exigences du droit de la concurrence.
Voorts moet een dergelijke aanpak altijd voldoen aan de mededingingsregels.
Le Président marque son accord avec une telle approche.
De voorzitter stemt in met een dergelijke aanpak.
De par leur expérience, les contribuables se montrent également favorables à une telle approche.
Ook belastingplichtigen verwelkomen op grond van hun ervaringen een dergelijke aanpak.
Une telle approche est irresponsable et inacceptable.
Dat is geen verantwoordelijke aanpak, en hij is onaanvaardbaar.
Aujourd'hui une telle approche implique également l'industrie.
Bij deze benadering wordt nu ook de industrie betrokken.
La maladresse d'une telle approche a trait à la nature des Frères musulmans.
De denkfout van deze benadering is gelegen in de aard van de Moslimbroederschap.
Selon ces recommandations, une telle approche devrait s'appuyer sur deux comités.
Volgens de aanbevelingen diende deze benadering te steunen op twee comités.
Une telle approche risque de nous mener droit dans le mur.
Met een dergelijke benadering lopen wij ons hoofd tegen de muur.
Implications pratiques d'une telle approche pour la fiscalité.
Praktische consequenties van deze aanpak op belastinggebied.
Le sud-est de l'Angleterre devrait tirer profit d'une telle approche.
Het zuidoosten van Engeland zou baat hebben bij zo'n aanpak.
La proposition de réviser la directive 1999/62/CE envisage une telle approche.
Het voorstel tot herziening van Richtlijn 1999/62/EG sluit aan bij deze betrachting.
L'accord franco-allemand de février 201011 est un exemple d'une telle approche.
Het Duits‑Franse akkoord van februari 201011 is een voorbeeld van die benadering.
Le Parlement européen ne peut approuver une telle approche.
Het Europees Parlement kan zich niet scharen achter een dergelijke visie.
Mais le monde est souvent trop complexe et subtil pour une telle approche.
Maar de wereld is vaak te complex en genuanceerd voor zo'n benadering.
Une telle approche ne devrait être envisagée qu'après épuisement des possibilités d'action entre tous les États membres au titre du traité.
Een dergelijke benadering zou eerst in over­weging mogen worden genomen na uitputting van de mogelijkheden van actie tussen alle Lid-Staten uit hoofde van het Verdrag.
Une telle approche appliquée sur un plan général aurait certainement considérablement compliqué et allongé la formation du TDC.
Met een algemene toepassing van een dergelijke benadering had men de totstandkoming van het GDT aanzienlijk bemoeilijkt en verlengd.
En effet, une telle approche risquerait de donner une vision limitée et partielle, sinon discriminatoire.
Een dergelijke benadering zou namelijk een onvolledig, te beperkt en wellicht discriminerend beeld geven.
Une telle approche ne devrait pas empêcher la Communauté de répondre aux urgences humanitaires où qu'elles se produisent.
Een dergelijke benadering mag niet beletten dat de Gemeenschap reageert op humanitaire noodsituaties, ongeacht waar die zich voordoen.
Le Comité avait déjà promu une telle approche dans son avis sur l'initiative"Jeunesse en mouvement"12.
Een dergelijke benadering werd reeds voorgestaan in het EESC-advies over Jeugd inbeweging12.
Une telle approche ne permet pas de disposer de suffisamment de flexibilité pour tenir compte des nouveaux produits mis sur le marchés.
Een dergelijke benadering is te weinig flexibel om rekening te kunnen houden met nieuwe producten die op de markt worden gebracht.
Un projet pilote pour une telle approche actuellement appliqué dans les États membres concerne l'indice du chiffre d'affaires du commerce de détail.
Een proefproject dat voor een dergelijke benadering momenteel in de lidstaten wordt uitgevoerd, heeft betrekking op het indexcijfer voor de omzet in de detailhandel.

Uitslagen: 244, Tijd: 0.0422

Zie ook


une nouvelle approche
nieuwe aanpak nieuwe benadering nieuw beleid
une approche harmonisée
geharmoniseerde aanpak geharmoniseerde benadering
une approche équilibrée
evenwichtige aanpak evenwichtige benadering
une approche pragmatique
pragmatische aanpak een pragmatische benadering
une autre approche
andere aanpak andere benadering ander uitgangspunt
une approche horizontale
horizontale aanpak horizontale benadering
une approche systématique
systematische aanpak systematische benadering
une approche systémique
systematische benadering systeemaanpak te kiezen een systeemgerichte benadering
une approche concertée
gezamenlijke aanpak gecoördineerde aanpak een gezamenlijke strategie een aanpak in gezamenlijk overleg
une approche par étapes
gefaseerde aanpak stapsgewijze aanpak een stapsgewijze benadering
approche ascendante
aanpak van onderop bottom-up benadering bottom-upbenadering

Woord voor woord vertaling


telle
- zoals dergelijke als

S Synoniemen van "une telle approche"


telle démarche

"Une telle approche" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer