VEUF IN NEDERLANDS

Vertaling van Veuf in het Nederlands

Uitslagen: 233, Tijd: 0.0673

Voorbeelden van het gebruik van Veuf in een zin en hun vertaling

Je suis veuf depuis des années, j'ai peu d'obligations familiales.
Ik ben al jaren weduwnaar ik heb weinig familieverplichtingen.
Vous êtes veuf, millionnaire.
U bent weduwnaar. Een miljonair.
Je crus longtemps qu'il était un veuf italien.
Ik zag' mjaren voor 'n ltaliaanse weduwe aan.
Veuf ou veuve.
Weduwe of weduwnaar.

Een weduwnaar

( veuve , douairière )
Un veuf avec des fiançailles rompues.
Een weduwnaar met een gebroken verloving.
Un homme marié, un veuf, Un père divorcé, un partenaire gay.
Een getrouwde man, een weduwnaar, een gescheiden vader, een homo partner.
Andere zin voorbeelden
Veuf, deux enfants à l'université.
Weduwnaar, twee kinderen op college.
Ne me crie pas dessus. Je suis doublement veuf.
Niet naar me schreeuwen-- ik ben een dubbele weduwenaar.
Veuf, sans enfant.
Weduwnaar, geen kinderen.
Il était veuf.
Hij was weduwnaar.
Je suis veuf depuis 18 ans.
Ik ben al 18 jaar weduwnaar.
Veuf depuis 4 ans.
Al vier jaar weduwnaar.
Je n'ai pas de femme, M. Poole, je suis veuf.
Ik heb geen vrouw, mr Poole. Ik ben weduwnaar.
Je suis inquiet pour ton veuf.
Ik ben bezorgd voor jouw weduwnaar.
Quand nous nous sommes mariés, il était veuf depuis longtemps.
Toen wij trouwden, was hij al lang weduwnaar.
Je suis veuf moi-même.
Ik ben zelf ook weduwnaar.
Vous êtes veuf depuis 5 ans.
U bent al vijf jaar weduwnaar.
Je croyais qu'il était veuf.
Ik dacht dat hij weduwnaar was.
Vous etes veuf?
Bent u een weduwnaar?
Ah, vous êtes veuf.
Oh, dus je bent 'n weduwenaar.
Raglan était veuf.
Raglan was een weduwnaar.
Son boulot est de réparer les dégâts du veuf?
En wie moet de rotzooi van de weduwe opruimen?
Rien de plus sexy qu'un veuf!
Er is niets meer sexy dan een weduwnaar!
Elle est veuve, je suis veuf.
Zij is een weduwe, Ik een weduwnaar.
Je suis veuf,
Ik ben een weduwnaar.
Oui, gentil, beau, veuf.
Ja, aardig, knap, weduwe.
Depuis qu'il est veuf, il n'aime pas qu'on déconne.
Sinds de dood van z'n vrouw, haat ie het dat wij naar massagesalons gaan.
Le veuf sur le retour qui épouse... la belle jeune femme.
De weduwnaar op de terugweg die met een mooie jonge vrouw trouwt.
Je suis retraité et veuf... et comme on dit?
Ik ben met pensioen, en een weduwnaar. Hoe gaat dat gezegde?
Maintenant qu'il est veuf, je l'ai mis sur la liste des invités.
Nu dat hij een weduwnaar is, zet ik hem op de gastenlijst.

Uitslagen: 233, Tijd: 0.0673

Zie ook


il est veuf
hij is een weduwnaar is weduwnaar , is
veuf de jeanne
weduwnaar van jeanne weduwe van jeanne
veuf de van
weduwnaar van van
qu'il était veuf
dat hij weduwnaar is
le veuf va
de weduwnaar zal
la veuve ou le veuf n'
weduwe of weduwnaar geen

"Veuf" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer