ANTHRAX IN DUTCH

Translation of Anthrax in Dutch

S Synonyms

Results: 393, Time: 0.0354

Examples of using Anthrax in a sentence and their translations

Anthrax alert.
Anthrax gesignaleerd.
All right, anthrax is in new york again.
Oké, miltvuur is opnieuw in new york.
Anthrax vaccine, that's why i knew it.
Anthrax vaccine, dat is waarom ik het ken.
After 9/11, anthrax was sent through the mail.
Na 9/11, werd anthrax via de post verzonden.

Maybe she's putting anthrax in Karev's locker.
Misschien stopt ze antrax in karev's kastje.
Anthrax requires frequent monitoring during the growth cycle.
Miltvuur vereist frequente monitoring tijdens de groeicyclus.
This? no, that's a different strain of anthrax.
Nee, dit is miltvuur van een andere stam.
You mean like anthrax and stuff?
Je bedoelt anthrax en dat soort spul?
No bombs, anthrax, et cetera.
Geen bommen, antrax, et cetera.
Launch codes, anthrax, tiny explosives.
Lanceercodes, miltvuur, kleine explosieven.
Remember when they sent anthrax to tom Daschle's office?
Weet je nog toen ze antrax naar het kantoor van tom daschle's stuurden?
Anthrax is a biological weapon.
Anthrax is een biologisch wapen.
Animals can get anthrax by ingesting soil containing the bacterium.
Dieren krijgen miltvuur door eten, wat met bacteriën vervuild is.
Called the anthrax II.
Anthrax II genaamd.
Anthrax, HIV and ebola are nothing in comparison.
Antrax. HIV en ebola zijn daarbij niets vergeleken.
Everything from anthrax in the mail to saran gas in the subways.
Alles van miltvuur in een brief tot sarin-gas in de metro.
Anthrax attack, city of london.
Antrax aanval. city van londen.
Could be gas, anthrax, ricin, air.
Kan gas zijn, anthrax, ricin, lucht.
I'm anthrax, and this is my wife, spittoonia.
Ik ben anthrax, en dit is mijn vrouw, spittoonia.
You have been infected by anthrax from a nearby laboratory explosion.
Je bent besmet met antrax van een labexplosie in de buurt.
Or he didn't want the cops to catch him with anthrax.
Of hij wilde niet dat de politie hem met miltvuur betrapte.
Anthrax is the canary in the coal mine.
Anthrax is de kanarie in de steenkolenmijn.
Bin laden, saddam Hussein-- they have anthrax now.
Bin laden, sadam hussein hebben nu antrax.
I think i have found the missing anthrax.
Ik denk dat ik het ontbrekende miltvuur heb gevonden.
Last year the CDC exposed 86 of their own people to anthrax.
Vorig jaar heeft het CZB 86 van hun eigen mensen blootgesteld aan anthrax.
For the last time, i have not been exposed to anthrax.
Voor de laatste keer, ik ben niet aan miltvuur blootgesteld.
I have tried everything from polonium 210 to anthrax.
Ik heb alles geprobeerd. van polonium 210 tot antrax.
And i don't have any anthrax.
En ik heb geen miltvuur.
We have anthrax here.
We hebben hier anthrax.
Liquid cip-- anthrax antibiotic.
Vloeibare cipro, antrax antibiotica.

Results: 393, Time: 0.0354

See also


anthrax attack
een aanval antrax een miltvuuraanval te plegen de miltvuurepidemie een anthraxaanslag
it's anthrax
het anthrax is
anthrax spores
sporen anthrax de antraxsporen miltvuursporen antrax sporen
no anthrax
geen miltvuur geen antrax geen anthrax
more anthrax
meer anthrax meer antrax
anthrax vaccines
vaccinaties anthrax anthraxvaccins antrax vaccines
exposed to anthrax
besmet met miltvuur aan miltvuur blootgesteld blootgesteld aan anthrax blootgesteld aan inhalatieanthrax
could be anthrax
het zou miltvuur kan miltvuur zijn kan wel antrax
litres of anthrax
liter antrax liter anthrax
how much anthrax
hoeveel antrax hoeveel miltvuur
in the case of anthrax
in geval van miltvuur

S Synonyms of "anthrax"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More