COEFFICIENT IN DUTCH

Translation of Coefficient in Dutch

S Synonyms

Results: 395, Time: 0.0501

de coëfficiënt (113) een uitzettingscoefficiënt (3) coefficiënt (3) een uitzettingscoëfficiënt (3) de coëfficient (3) de coëfficiënten (3)

Examples of using Coefficient in a sentence and their translations

The 3L coefficient also tends to increase, but to a lesser extent.
Zo neemt ook de coëfficiënt3L toe, maar in mindere mate.
Because it changes the coefficient of friction.
Omdat het de coëfficiënt van frictie verandert.
The coefficient on the blood coagulants is almost matching.
De coëfficient van het bloed stollingsmiddel komt bijna overeen.
Coefficient of variation between these groups.
Coefficiënt voor variatie tussen deze groepen.

In that case the working coefficient of the rope/rope-end combination is 5.
In dit geval bedraagt de coëfficiënt voor de kabel+ kabeluiteinde te zamen 5.
Coefficient of variation within euro area.
Coefficiënt voor variatie binnen de eurozone.
It's the coefficient on the second degree term.
Het is de coëfficiënt bij de tweedegraads variabele.
It is the coefficient on the first degree term.
Het is de coëfficiënt op de eerstegraads variabele.
Is the coefficient on the x.
Is de coëfficiënt van de x.
Because that's the coefficient on the x squared term.
Want dat is de coëfficiënt opx kwadraat term.
The coefficient isn't lambda, it's lambda sub one.
De coëfficiënt is niet lambda. lambda is min één.
The coefficient is a permanent obligation.
De coëfficiënt is een permanente verplichting.
I just took the exponent and made that the coefficient on the entire thing.
I neem gewoon de exponent en maak het de coëfficiënt van het hele ding.
The reduction shall not result in a coefficient lower than 0,8606735.
De vermindering leidt niet tot een coëfficiënt die lager is dan 0,8606735.
The constant is called the coefficient of proportionality or proportionality constant.
Hun constante verhouding wordt" evenredigheidsconstante" of" evenredigheidsfactor" genoemd.
Well, in creating this path coefficient, i came to one very obvious conclusion.
Bij het bepalen van dit coëfficiënt, heb ik een duidelijke conclusie getrokken.
Magnetic coefficient- 047.
Magnetische coëfficiënt- 047.
The reduction must not result in a coefficient lower than 0,8606735.
De vermindering leidt niet tot een coëfficiënt die lager is dan 0,8606735.
Coefficient of price variation.
Coëfficiënt van prijsvariatie.
In spain(coefficient 0,422)--- in another member state coefficient 0,444.
In een andere lid­staat( coëfficiënt 0,444)( EEG) nr.570/88.
The inter-subject coefficient of variation for alogliptin AUC was small 17.
De variatiecoëfficiënt tussen proefpersonen voor de AUC van alogliptine was klein 17.
For class C2 tyres, the coefficient k is- 0,02 dB(A)/oC.
Voor banden van klasseC2 is coëfficiëntk 0,02 db(a)/oc.
Coefficient of variation.
Variatie- coëfficiënt.
Concentration curve for gross agricultural added value per worker gini coefficient.
Concentratiekromme toegevoegde waarde in de landbouw per arbeidskracht bere kening coëfficiënt van gini.
In annex 2, russo coefficient 14.
Bijlage2. russo, coëfficiënt 14.
Well, let's divide both sides of this equation by that coefficient.
Laten we beide kanten van deze vergelijking delen door die coëfficiënt.
Estimated based on a random coefficient regression model.
Geschat op basis van een regressiemodel met random coëfficiënt.

Results: 395, Time: 0.0501

SEE ALSO

See also


SYNONYMS

S Synonyms of "coefficient"


co-efficient
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More