MARKET DEVELOPMENTS IN DUTCH

Translation of Market Developments in Dutch

S Synonyms

Results: 410, Time: 0.0544

de marktontwikkelingen (147) de ontwikkeling de markt (12) de marktontwikkeling (17) de ontwikkelingen de markten (8) de ontwikkelingen de markt (7) de evolutie de markt (3)

Examples of using Market Developments in a sentence and their translations

However, it will continue to follow market developments closely.
Zij zal de marktontwikkelingen echter nauwlettend blijven volgen.
Iv taking account of market developments with regard to the use of digital technologies.
Iv. inachtneming van de marktontwikkelingen met betrekking tot digitalisering.
Market developments are encouraging.
De marktontwikkeling is bemoedigend.
Overview of market developments in trans-european networks.
Overzicht van de marktontwikkelingen in trans-europese netwerken.

Ensure regulation keeps pace with market developments.
Ervoor zorgen dat de reglementering gelijke tred houdt met de marktontwikkelingen;
Our regulatory and supervisory framework must remain robust and keep pace with market developments.
Ons regelgevings- en toezichtkader moet stevig blijven en gelijke tred houden met de marktontwikkelingen.
We now have to see that market developments do not overtake political developments.
We moeten er nu voor zorgen dat de marktontwikkelingen niet de politieke ontwikkelingen inhalen.
Pilot projects to ensure that the programme adjusts to market developments.
Proefprojecten die het programma helpen aanpassen aan de marktontwikkelingen.
In the process they are to take account of market developments.
Daarbij moeten zij rekening houden met de marktontwikkelingen.
It also provides an overview of market developments see IP/03/1572.
Bovendien geeft het verslag een overzicht van de marktontwikkelingen zieIP/03/1572.
In other words, foreseeable market developments must be taken into account 27.
Met andere woorden, voorzienbare marktontwikkelingen moeten mee in aanmerking worden genomen 27.
Following and supporting market developments with regard to digitisation.
De begeleiding van de marktontwikkelingen op het gebied van digitalisering.
Market developments in 1999.
Marktontwikkelingen in 1999.
Monitor and assess market developments in the area of its competence;
Volgen en beoordelen van marktontwikkelingen op haar bevoegdheidsgebied;
Monitoring market developments to identify areas in which adjustment may be required.
Het volgen van de marktontwikkelingen om gebieden aan te wijzen waar aanpassingen noodzakelijk kunnen zijn.
Technology and market developments in broadband.
Technologie en marktontwikkeling op het gebied van breedband.
Recent technology and market developments in the audiovisual sector.
Recente technologische en marktontwikkelingen in de audiovisuele sector.
Reducing uncertainty about future market developments will help to boost investment in environmental technologies.
Vermindering van de onzekerheid omtrent toekomstige marktontwikkelingen zal investeringen in milieutechnologieën helpen stimuleren.
Impact of market developments and macro economic expectations.
Effect van marktontwikkelingen en macro-economische verwachtingen.
Market developments and application of the directive.
Marktontwikkelingen en de toepassing van de richtlijn.
Market developments and barriers.
Marktontwikkelingen en -belemmeringen.
Market developments and costs.
Marktontwikkelingen en kosten.
Market developments and market shares.
Marktontwikkelingen en marktaandelen.
Market developments are making the further opening to competition in postal services crucial.
Door marktontwikkelingen is het van cruciaal belang dat de postsector verder voor concurrentie wordt opengesteld.
Responses to market developments.
Reacties op marktontwikkelingen.
Ensure that new technologies and market developments are efficiently integrated and effectively overseen.
Ervoor zorgen dat nieuwe technologieën en marktontwikkelingen efficiënt worden geïntegreerd en daadwerkelijk onder toezicht staan.
The growth of production capacity beyond this level is linked to market developments.
De ontwikkeling van de produktiecapaciteit boven dit niveau is afhankelijk van de marktonwikkeling.
Key market developments.
Belangrijkste marktontwikkelingen.

Results: 410, Time: 0.0544

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "market developments"


"Market developments" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More