TEMPLES IN DUTCH

Translation of Temples in Dutch

S Synonyms

Results: 411, Time: 0.0395

Examples of using Temples in a sentence and their translations

These temples are the pride of the people of cambodia.
Deze tempels zijn de trots van de inwoners van cambodja.
Tombs, temples, ancient light bulbs, even electricity.
Tombs, tempels, oude gloeilampen, zelfs elektriciteit.
Drinking shirley temples and watching my dad work.
Ik dronk een shirley temples en keek naar mijn vader tijdens zijn werk.
I got agent temples for attorney mutchnik.
Ik heb agent temples voor advocaat mutchnik.

These temples are safe havens.
Deze tempels zijn toevluchtsoorden.
Things are unraveling. the dark ones broach our temples now.
Duistere wezens dringen onze tempel binnen.
See, my job was to keep you full of shirley temples.
Het was mijn taak om je vol te proppen met shirley temples.
Strip all the public monuments, the temples, the gods and goddesses.
Haal het van elk monument, elke tempel, de goden en godinnen.
With temples and followers?
Met tempels en volgelingen?
Towns and temples were destroyed by landslides.
Dorpen en tempels zijn verwoest door aardverschuivingen.
Probably a few more shirley temples.
En vast nog veel meer shirley temples.
Shirley temples all around.
Een rondje shirley temples.
And their temples destroyed, their people slaughtered!
En hun tempels vernietigd, hun mensen afgeslacht!
Unless you're a fan of temples.
Tenzij je een fan bent van tempels.
Oh, by the way. Name's blind danny temples.
Trouwens, mijn naam is blinde danny temples.
Banyan trees and temples.
Banyan bomen en tempels.
They looted the graves and temples for pearls.
Ze plunderden de graven en tempels voor de parels.
Just like the fire sages have in their temples.
Net als de vuurwijzen in hun tempels hebben.
She bawked at ancient temples.
Ze kakelde op oude tempels.
It's often used in worship in temples dedicated to extraterrestrial beings.
Het wordt vaak gebruikt in de eredienst in tempels gewijd aan buitenaardse wezens.
So, how were the inside of these temples lit?
Dus, hoe waren de binnenkant van deze tempels verlicht.
It would begin in a world of aristocratic libraries, temples of learning.
Het zou beginnen in een wereld van aristocratische bibliotheken, tempels van het leren.
Much blood has been spilt in our temples.
Veel bloed is gemorst in onze tempels.
I have a thousand temples already.
Ik heb al duizend tempels.
There are a lot of buddhist temples in seoul.
Er zijn veel boeddhistische tempels in seoul.
Climbed the temples of penang, cycled the quang ninh coast.
We beklommen de penang tempels, fietsten in quang ninh.
Temples, tombs and hieroglyphs.
Temples, tombs and hieroglyphs.
As you see, temples and gods play a big role in all ancient civilizations.
Zoals je ziet spelen tempels en goden een grote rol in oude beschavingen.
And the temples of his gods.
En de tempels van z'n goden.
They need to build temples to her.
Ze moeten tempels voor haar bouwen.

Results: 411, Time: 0.0395

S Synonyms of "temples"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More