DET VISAR SIG IN ENGLISH

Translation of Det visar sig in English

Results: 1118, Time: 0.1868

Examples of using Det visar sig in a sentence and their translations

Men det visar sig att vissa saker inte kan dödas med en kula.
But it turns out, some things can't be killed with a bullet.
Det visar sig att lagret ägdes av ett biker gäng.
It turns out the warehouse was owned by a biker gang.
Det visar sig alltså att producenterna är de slutliga mottagarna av dessa stöd.
Thus, it appears that the producers were the final beneficiaries of this aid.
Men det visar sig detta är en bättre uppskattning.
But it turns out this is a better estimate.
De kan vidta omedelbara åtgärder om det visar sig att deras täckningsnivåer är otillräckliga.
Member States may take immediate action if their coverage level proves to be inappropriate.
Det visar sig bli min första notering på två år.
It appears this is my first entry in two years.
Det visar sig att företagets verksamhet även omfattar produkter enligt nummer 040390.
It transpires that the activity conducted by the business also includes products under heading 040390.
Det visar sig att du hade rätt om husvagnen.
It turns out you were right about that trailer,
Om det visar sig nödvändigt kommer vi att göra förändringar.
If it appears necessary, we shall make changes.
Det visar sig vara svårare än vad han först trott.
This proves to be more difficult than he at first thought.
Om det visar sig vara så, då har jag felbedömt spelet.
If that proves to be the case then I have misread the game.
Det visar sig att det utkommit en rapport från en expertpanel.
It appears that a report has been produced by a panel of experts.
Författaren har en bakgrund i vetenskapliga publikationer och det visar sig tydligt.
The author has a science publication background and that shows.
Avtalen ska omförhandlas om det visar sig att det medför negativa konsekvenser.
The agreement will be renegotiated if it transpires that it entails detrimental consequences.
Det visar sig att Y-kromosomen var den skyldige trots allt.
It turns out that the Y chromosome was the culprit after all.
Men det visar sig att det inte är sant.
Well, it turns out not to be true.
Det visar sig att användningen av dräkten accelererar din hälsa.
It appears that the continued use of the Iron Man suit is accelerating your condition.
Det visar sig att ekonomisk tillväxt är oumbärlig för att effektivt bekämpa fattigdom.
Economic growth proves indispensable to fight poverty effectively.
Avtalen ska omförhandlas om det visar sig att de medför negativa konsekvenser.
The agreement will be renegotiated if it transpires that it entails detrimental consequences.
Vi ber kommissionen att göra förberedelser för en minskning om det visar sig nödvändigt.
We ask the Commission to prepare for a reduction if that proves necessary.
Det visar sig att några av dessa tackor försvann från brottsplatsen.
It transpires that some of these ingots went missing from a crime scene.
Det visar sig att det egentligen inte finns några affärspartner.
It appears that there are actually no business partners.
Och det visar sig, han har en hund.
And it turns out, he has a dog.
Vreden mot att geniet visar sig där det visar sig utan någon orsak alls.
The rage that genius appears where it appears for no material reason at all.
Det visar sig att den största mottagaren av bistånd från Polen faktiskt var Kina.
It transpires that the greatest beneficiary of Polish aid was none other than China.
Det visar sig att Blofeld planer är mer än bara diamantsmuggling.
It turns out that Blofeld plans is more than just diamond smuggling.
Det visar sig finns det en hel del sjuka ungar i centrala Florida.
It turns out there's A lot of sick pups In central florida.
Det visar sig att kidnapparna kan ha haft en medbrottsling inom familjen.
It transpires that the kidnappers may have had an accomplice known to the family.
Och det visar sig att hon dumpat mig.
And it turns out, she ditched me.
Det visar sig, att din dumma svärson har den.
It turns out your idiot son-in-law has it.

Results: 1118, Time: 0.1868

Word by word translation


det
- it it… it。
visar
- shows demonstrates indicates displays reveals
sig
- themselves itself himself herself
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More