EILEEN IN NEDERLANDS

Vertaling van Eileen in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 399, Tijd: 0.0398

eileen (372) eileens (7)

Voorbeelden van het gebruik van Eileen in een zin en hun vertaling

Eileen... I'm coming for you.
Eileen... ik kom vanwege jou.
Eileen. almost time to go back to sleep.
Eileen ...bijna tijd om weer te gaan slapen.
Who is eileen's family?
Wie is eileens familie?
Eileen, the brutality... the madness of it.
Eileen, de wreedheid... de waanzin ervan.

Uh, you think that eileen's murderer is maybe connected to this sean Barlow?
Is eileens moord verbonden aan die sean barlow?
Eileen, i think.
Eileen, denk ik.
Roddy Turner-- eileen's husband-- and sean Barlow-- her uncle.
Roddy turner, eileens man. en sean barlow, haar oom.
Eileen and roddy love each other, and they're great parents.
Eileen en roddy houden van elkaar en ze zijn geweldige ouders.
You came back for a friend of eileen's?
Kwam je terug eileens vriendin?
So all the details were written in eileen Fountain's ledger.
Dus alles stond in eileens kasboek?
Roddy didn't kill eileen, so he hasn't got caitlyn.
Roddy vermoordde eileen niet, dus hij heeft caitlyn niet.
He forbade eileen to see him, but she did anyhow.
Hij verbood eileen hem te zien, maar ze deed het toch.
He disowned eileen, called her a whore.
Hij onterfde eileen, noemde haar een hoer.
Eileen is dead, murdered.
Eileen is dood. vermoord.
The wine eileen brought is, um.
De wijn die eileen meegebracht heeft is.
Eileen committed suicide.
Eileen pleegde zelfmoord.
Eileen, you got more support there than the arsenal.
Eileen, je hebt daar meer steun dan het arsenal.
Eileen turner is the first of many.
Eileen turner is de eerste van velen.
Eileen has horrible, ugly friends.
Eileen heeft afschuwelijke, lelijke vriendinnen.
You're too quiet, eileen.
Je bent te stil, eileen.
Make a right on eileen.
Sla bij eileen rechtsaf.
A lot of assumptions were made with this victim, eileen banks.
Er zijn veel aannames bij dit slachtoffer, eileen banks.
Not after what i did for eileen.
Niet na wat ik voor eileen heb gedaan.
Are you still with eileen, or.
Ben je nog met eileen, of.
Eileen's husband.
Eileens echtgenoot.
Eileen's brother.
Eileens broer.
Do you remember eileen Kropp?
Herinner jij je eileen kropp?

Uitslagen: 399, Tijd: 0.0398

S Synoniemen van "eileen"


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer