FUNDAMENTALISM IN NEDERLANDS

Vertaling van Fundamentalism in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 395, Tijd: 0.3128

fundamentalisme (191) conservatisme (3)

Voorbeelden van het gebruik van Fundamentalism in een zin en hun vertaling

I will talk about fundamentalism, crime and affirmative action.
Ik zal praten over fundamentalisme, misdaad en positieve discriminatie.
Islamic fundamentalism- relations with algeria continuation.
Islamitisch fundamentalisme- betrekkingen algerije voortzetting.
Fundamentalism and the european legal order.
Fundamentalisme en de europese rechtsorde.
Fundamentalism is clearly distinguishable from religion.
Fundamentalisme is duidelijk te onderscheiden van religie.

Fundamentalism and the european legal order, p. 15-7.
Fundamentalisme en de europese rechtsorde,blz.16-7.
Fundamentalism is clearly distinguishable from religion.
Fundamentalisme is duidelijk te ónderscheiden van religie.
Equating fundamentalism automatically with terrorism is sloppy thinking.
Fundamentalisme automatisch gelijkstellen met terrorisme is slordig denken.
Fundamentalism and intolerance are growing threats.
Fundamentalisme en intolerantie vormen een toenemende bedreiging.
We are living in an era of fundamentalism, accompanied by fanaticism and terrorism.
We leven in een tijd van fundamentalisme dat gepaard gaat met fanatisme en terrorisme.
I'm just lecturing about fundamentalism to a bunch of colonels named boris.
Ik hou een lezing over fundamentalisme aan een paar kolonels, die boris heten.
It is the best weapon against fundamentalism, brutal conflicts and terrorism.
Het is ook het beste wapen tegen fundamentalisme, brute conflicten en terrorisme.
Subject: enlargement, women and fundamentalism.
Betreft: uitbreiding, vrouwen en fundamentalisme.
But this conviction cannot be called fundamentalism.
Maar deze overtuiging kun je geen fundamentalisme noemen.
Report on extreme fundamentalism and terrorism.
Verslag over extreem fundamentalisme en terrorisme.
Poverty and illiteracy go hand in hand- and fundamentalism feeds on ignorance.
Armoede en analfabetisme gaan hand in hand, en fundamentalisme wordt gevoed door onwetendheid.
Angelism in the face of fundamentalism is synonymous with cowardice and abdication.
Gebrek aan realisme tegenover het fundamentalisme is synoniem met lafheid en berusting.
It is undeniable that fundamentalism constitutes a threat to democracy.
Het fundamentalisme is ongetwijfeld een groot gevaar voor de democratie.
The challenge of fundamentalism: political islam and the new world disorder.
The challenge of fundamentalism: political islam and the new world disorder.
It is the fundamentalism on both sides that is demanding so many victims.
Het is het fundamentalisme van beide zijden dat zeer veel slachtoffers eist.
This isn't about islamic fundamentalism.
Dit gaat niet om islamitische fundamentalisten.
They proposed to speak on the dangers of fundamentalism under the original title.
In de oorspronkelijke titel had zij zich voorgesteld te spreken over gevaren van het fundamentalisme.
It is they who are to blame, it is fundamentalism in itself.
Die zijn de schuld, het is het fundamentalisme op zichzelf.
Radical islamic fundamentalism, though non-violent, is also on the increase in a number of countries.
Radicaal islamitisch fundamentalisme, hoewel dit niet gewelddadig is, is in een aantal landen ook aan het toenemen.
This incident underlines once more the enormous threat that is emanating from ever increasing fundamentalism.
Dit incident onderstreept nogmaals de enorme bedreiging die uitgaat van het steeds toenemende fundamentalisme.
Together, we must defend human rights and combat racism, intolerance and all forms of fundamentalism.
Wij moeten samen de mensenrechten verdedigen en strijden tegen racisme, onverdraagzaamheid en alle vormen van fundamentalisme.
A future that will shake off the chains of fundamentalism, ignorance, and myth.
Een toekomst dat van zich af zal schudden de kettingen van fundamentalisme... onwetenheid en mythe.

Uitslagen: 395, Tijd: 0.3128

S Synoniemen van "fundamentalism"


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer