TRUDEXA IN NEDERLANDS

Vertaling van Trudexa in het Nederlands

Uitslagen: 389, Tijd: 0.0348

Voorbeelden van het gebruik van Trudexa in een zin en hun vertaling

Mg trudexa every week.
Mg trudexa iedere week.
Trudexa is an anti-inflammatory medicine.
Trudexa is een ontstekingsremmend geneesmiddel.
The active substance in trudexa, adalimumab, is a monoclonal antibody.
De werkzame stof in trudexa, adalimumab, is een monoklonaal antilichaam.
Why has trudexa been approved?
Waarom is trudexa goedgekeurd?

Trudexa 40 mg solution for injection.
Trudexa 40 mg oplossing voor injectie.
Trudexa is contraindicated in moderate to severe heart failure see section 4.3.
Trudexa is gecontraïndiceerd bij matig tot ernstig hartfalen zie rubriek 4.3.
Treatment with trudexa may result in the formation of autoimmune antibodies.
De behandeling met trudexa kan leiden tot de vorming van auto-immuunantilichamen.
Available data suggest that trudexa does not worsen or cause strictures.
Beschikbare gegevens wijzen erop dat trudexa vernauwingen niet verergert of veroorzaakt.
Trudexa 40 mg solution for injection in pre-filled syringe adalimumab.
Trudexa 40 mg oplossing voor injectie in voorgevulde injectiespuit adalimumab.
Trudexa is a medicine containing the active substance adalimumab.
Trudexa is een geneesmiddel dat de werkzame stof adalimumab bevat.
Important information about some of the ingredients of trudexa.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van trudexa.
Methotrexate should be continued during treatment with trudexa.
Methotrexaat wordt voortgezet tijdens de behandeling met trudexa.
How to store trudexa.
Hoe bewaart u trudexa.
There is limited safety experience in patients undergoing arthroplasty while receiving trudexa.
Er is gelimiteerde ervaring met de veiligheid bij patiënten die trudexa gebruiken en arthroplastie ondergaan.
One vial of trudexa for injection.
Eén flacon met trudexa voor injectie.
How does trudexa work?
Hoe werkt trudexa?
Other information about trudexa.
Overige informatie over trudexa.
What trudexa is and what it is used for.
WAT IS TRUDEXA EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT.
How to store trudexa.
HOE BEWAART u TRUDEXA mi.
Mg trudexa every other week.
Mg trudexa eenmaal per twee weken.
See the trudexa package leaflet for more information.
Zie de trudexa bijsluiter voor meer informatie.
The trudexa vial is a glass vial containing a solution of adalimumab.
De trudexa flacon is een glazen flacon die een oplossing van adalimumab bevat.
During trudexa treatment.
Tijdens de trudexa therapie.
Patients on trudexa may receive concurrent vaccinations, except for live vaccines.
Patiënten die trudexa gebruiken kunnen gelijktijdig vaccinaties toegediend krijgen, met uitzondering van levende vaccins.
Trudexa 40 mg solution for injection in pre-filled syringe with needleguard.
Ree trudexa 40 mg oplossing voor injectie in voorgevulde spuit met naaldhuls adalimumab.
The trudexa syringe should NEVER be reused.
De trudexa injectiespuit mag NOOIT worden hergebruikt.
The trudexa pre-filled syringe is a glass syringe containing a solution of adalimumab.
De trudexa voorgevulde spuit is een glazen spuit die een oplossing van adalimumab bevat.
Ris • The trudexa syringe should NEVER be reused.
De trudexa injectiespuit mag NOOIT worden hergebruikt.
Take one dose tray containing a pre-filled pen of trudexa from the refrigerator.
Neem een verpakking met een trudexa voorgevulde pen uit de koelkast.
Prior to trudexa treatment.
Voorafgaand aan de trudexa therapie.

Uitslagen: 389, Tijd: 0.0348

"Trudexa" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer