VOLCANIC IN NEDERLANDS

Vertaling van Volcanic in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 390, Tijd: 0.0385

vulkanisch (71) vulkanische (286) vulcanische (5) vulkanen (2)

Voorbeelden van het gebruik van Volcanic in een zin en hun vertaling

Yellowstone's unique volcanic geology is potentially deadly dangerous.
Yellowstones vulkanische geologie is potentieel levensgevaarlijk.
Volcanic eruption!
Vulkanische eruptie.
The Giant's causeway is a result of a volcanic eruption.
The giant's causeway is ontstaan door vulcanische uitbarstingen.
Extreme volcanic activity.
Extreme vulkanische activiteit.

The rapid melting of ice kick-starts volcanic eruptions beneath.
Doordat het ijs zo snel smelt, gaan onderliggende vulkanen uitbarsten.
Volcanic ash and yak hair.
Vulkanische as en yak haar.
Major biotic crises... volcanic, glacial, oceanic.
Grote biotisch crisissen... vulkanisch, glaciaal, oceanisch.
Volcanic eruption reported in java.
Vulkanische uitbarsting op java gerapporteerd.
Volcanic ashes?
Vulkanisch as?
It's a $7 volcanic springwater from iceland.
Dat is$7 vulkanisch bronwater van ijsland.
That is volcanic ash, dated to 3.4 million years ago.
Dat vulkanische as stamt van 3,4 miljoen jaar geleden.
Volcanic sand. long way from home.
Vulkanisch zand, ver van huis.
This volcanic activity... has absolutely nothing to do with evil spirits.
Deze vulkanische activiteit... heeft absoluut niets te maken met boze geesten.
Volcanic, of course.
Vulkanisch, uiteraard.
Volcanic ash isn't like ordinary ash.
Vulkanische as is niet zoals gewone as.
Ergo no volcanic pipes, and therefore no diamonds.
Dus geen vulkanische pijpen, en daarom geen diamanten.
Crystals... granite not volcanic.
Kristallen... graniet niet vulkanisch.
Into what looks like some kind of volcanic rock.
In wat lijkt op een soort vulkanisch gesteente.
This one is about volcanic ice caves.
Deze gaat over vulkanische ijsgrotten.
The only abrupt worldwide change would have been major asteroid impacts or volcanic super-eruptions.
De enige abrupte wereldwijde verandering zouden grote asteroïde-inslagen of vulkanische superuitbarstingen zijn geweest.
These mountains around here are all volcanic.
Deze bergen hier zijn allemaal vulkanisch.
It's alluvial, sedimentary, volcanic soil.
Het is alluviale, sedimentaire vulkanische grond.
Piece of black, volcanic glass.
Een stuk zwart vulkanisch glas.
The waters here are toxic, poisoned by volcanic springs.
Het water hier is giftig, vergiftigd door vulkanische bronnen.
Think volcanic.
Ik denk vulkanisch.
It appeared volcanic.
Het leek vulkanisch.
Pompeii was blanketed in volcanic ash.
Pompeii was bedekt in vulkanische as.
As the cave team head deeper, dangerous volcanic gases make breathing difficult.
Als de grot team hoofd dieper, gevaarlijke vulkanische gassen maakt ademhalen moeilijk.
That means this island is volcanic.
Dat betekent dat dit eiland vulkanisch is.
This is... volcanic ashes!
Dit is... vulkanisch as!

Uitslagen: 390, Tijd: 0.0385

S Synoniemen van "volcanic"


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer