STANTON IN NEDERLANDS

Vertaling van Stanton in het Nederlands

Uitslagen: 236, Tijd: 0.0875

Voorbeelden van het gebruik van Stanton in een zin en hun vertaling

De stanton

Voila le Stanton Infeld que le procureur veut que vous connaissiez.
Dat is de Stanton Infeld die het O.M. jullie wil leren kennen.
Ce train fera du 110 km/h dans ce virage escarpé vers Stanton. Les dommages seront 100 fois plus importants.
Als die trein met 70 mijl door de Stanton Bocht dendert is de schade 100 keer groter.

Stantons

Le dernier appel de Stanton était en Virginie.
Stantons laatste gesprek was met Virginia.
Vous pensez que Blood était impliqué dans la mort de Stanton?
Je denkt dat Blood betrokken is bij Stantons dood?

Stanton's

Nous allons tous chez Stanton.
We gaan naar Stanton's.
Ouais, et c'est aussi le neveu de Stanton. S'il maintient son innocence, le jury va penser,"Bien sur qu'il dit ça.
Ja, hij is ook Stanton's neefje, als hij zijn onschuld aanvoert zal de jury denken, natuurlijk zegt hij dat.
Andere zin voorbeelden
Celui de Stanton?
Van Stanton?
Vous avez rencontré l'accusé, Stanton Infeld, avant?
Hebt u de gedaagde, Stanton Infeld, eerder ontmoet?
Stanton, vous pouvez laver votre nom.
Stanton, je kan je naam zuiveren.
Elle relie M. Stanton à deux meurtres Wesens.
Het linkt Mr Stanton aan twee wesenmoorden.
Pas avant Stanton. Over.
Niet voor Stanton, over.
Stanton, tu me soutiens, pas vrai?
Stanton, jij steunt me toch?
Stanton, c'était un accident.
Stanton, het was een ongeluk.
Monsieur Scofield. Herb Stanton.
Mr Scofield, Herb Stanton.
Ils m'ont demandé d'enquêter sur la mort de Max Stanton.
Ze vroegen me de dood van Max Stanton te onderzoeken.
Si tu fais ça, tu humilies Stanton.
Als je dit doet, zal je Stanton vernederen,
Restes avec Stanton.
Blijf bij Stanton.
Vous comprenez comment marchent les négociations, Stanton?
Begrijp je wel hoe onderhandelen werkt, Stanton?
Signé par Stanton.
Getekend door Stanton.
Où est Stanton?
Waar is Stanton?
Voici, Dr Stanton de radiologie.
Dit is dr. Stanton van radiologie.
Son vrai nom est Logan Stanton.
Echte naam is Logan Stanton.
Avant le coucher du soleil, Stanton.
Voor de zon ondergaat, Stanton.
Dites bonjour à M. Stanton de notre part.
Doe de groeten aan Mr Stanton van ons.
Toute ma famille est de Stanton.
Mijn hele familie komt uit Stanton.
Viaduc de Stanton Sud de la Pennsylvanie.
STANTON BOCHT Zuid Pennsylvania.
On a d'autres nouvelles de Stanton?
Is er nieuws van Stanley?
Apportez-moi un plan de Fuller jusqu'à Stanton.
Geef me het spoorschema Fuller-Stanton.
Et s'il n'y avait pas eu l'héroïsme de Stanton Infeld, Mike et Rachel n'auraient jamais connus leurs grands-pères.
Zonder Stanton Infelds heldenmoed, hadden Mike en Rachel hun grootvaders nooit gekend.
Bonjour, les Stanton! Mlle Greythorne souhaite inviter toute votre famille à fêter Noël au manoir. Tartes de Noël et vin chaud?
Goedemiddag Stantons, Miss Greythorne wil jullie hele familie uitnodigen, voor Kerstavond op het landgoed, met lekker eten en wijn, kunnen we op jullie rekenen?

Uitslagen: 236, Tijd: 0.0875

"Stanton" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer