DOES NOT APPEAR IN FINNISH

Translation of Does not appear in Finnish

S Synonyms

Results: 379, Time: 0.6715

ei ilmeisesti (18) ei näytä (156) ei vaikuta (68) ei tule näkyviin (6) ei nähtävästi (5) ei ilmesty (5) ei tunnu (4) ei käy ilmi (3) ei ilmene (3) ei ole näkyvissä (2)

Examples of using Does not appear in a sentence and their translations

Ei ilmeisesti

This does not appear to have been done.
Tätä ei ilmeisesti ole tehty.
The air conditioning system does not appear to be working properly.
Ilmastointijärjestelmä ei ilmeisesti toimi kunnolla.

Ei näytä

Dose adjustment of myfenax does not appear to be necessary.
Myfenax-annoksen muuttaminen ei näytä olevan tarpeen.
Therefore, metabolism does not appear to be an important elimination pathway for pixantrone.
Näin ollen metaboloituminen ei näytä olevan tärkeä eliminaatioreitti piksantronille.
Safinamide does not appear to significantly induce or inhibit enzymes at clinically relevant systemic concentrations.
Safinamidi ei vaikuta indusoivan tai inhiboivan merkitsevästi entsyymejä kliinisesti merkittävillä pitoisuuksilla.
It does not appear to be yet functional?
Se ei vaikuta olevan vielä toimintakunnossa.- mitä?

Ei tule näkyviin

If the page does not appear, click here.
Jos sivu ei tule näkyviin, klikkaa tästä.
Departments button does not appear.
Osastot painike ei tule näkyviin.

Ei nähtävästi

Diazepam does not appear to affect the pharmacokinetics of either venlafaxine or o-desmethylvenlafaxine.
Diatsepaami ei nähtävästi vaikuta venlafaksiinin eikä O- desmetyylivenlafaksiinin farmakokinetiikkaan.
Co-administration of pioglitazone with sulphonylureas does not appear to affect the pharmacokinetics of the sulphonylurea.
Pioglitatsonin käyttö samanaikaisesti sulfonyyliureoiden kanssa ei nähtävästi vaikuta sulfonyyliureoiden farmakokinetiikkaan.
Other sentence examples
The remaining text does not appear to be part of the formula.
Jäljellä oleva teksti ei näytä olevan osa kaavaa.
Unfortunately, the 2002 regulation does not appear to be sufficiently clear.
Valitettavasti vuoden 2002 asetus ei näytä olevan riittävän selvä.
The file %1 does not appear to be a valid cursor theme archive.
Tiedosto% 1 ei vaikuta olevan oikeanlainen osoitinteemapaketti.
This does not appear to be happening.
Ei vaikuta siltä, että niin tapahtuu.
This house does not appear to read its own documents.
Parlamentissa ei ilmeisesti lueta omia asiakirjoja.
Dose adjustment of cellcept does not appear to be necessary.
Cellceptin annoksen tarkistaminen ei näytä olevan tarpeen.
The file does not appear to be a playlist.
Tiedosto ei näytä olevan soittolista.
The threat does not appear real.
Uhka ei vaikuta todelliselta.
If insulin does not appear, repeat the procedure until insulin appears.
Mikäli insuliinia ei ilmesty, toista sama uudelleen, kunnes insuliinia ilmestyy neulan kärkeen.
However stokes does not appear to have directly encouraged rayleigh to undertake a scientific career.
Kuitenkin stokes ei ilmeisesti ole suoraan kannustaa rayleigh ryhtyä tutkijanuralle.
What if he doesn't appear?
Mitä jos hän ei ilmesty?
Skin does not appear to metabolize fentanyl delivered transdermally.
Iho ei ilmeisesti metaboloi transdermaalisesti annettua fentanyyliä.
It does not appear that way to me!
Minusta ei vaikuta siltä!
The combination of the loans in one joint document does not appear to be of significant relevance.
Lainojen yhdistäminen yhteen asiakirjaan ei tunnu olevan kovin merkityksellinen asia.
It does not appear to be a valid ISO image.
Tämä ei näytä olevan kelvollinen iso-levykuva.
The execution is set, what happens if ruadan doesn't appear?
Mitä tapahtuu, jos ruadan ei ilmesty?
Suspect does not appear to be at home.
Epäilty ei näytä olevan kotona.
Parliament, at the moment, does not appear to be very democratic.
Parlamentti ei vaikuta nyt kovin demokraattiselta.
Gradual reduction of dose or frequency does not appear to be beneficial.
Asteittaisesta annoksen alentamisesta tai annostelun harventamisesta ei ilmeisesti ole hyötyä.
If redness or irritation does not appear, then you can safely use depilatory cream.
Jos punoitusta tai ärsytystä ei ilmene, voit käyttää turvallisesti depilaattoria.

Results: 379, Time: 0.6715

Word by word translation


does
- tekee ei tekemistä miten hoitaa
not
- ei en eivät et
appear
- näyttävät vaikuttaa näkyvät ilmestyy esiintyä

S Synonyms of "does not appear"


doesn't look
does not seem
not prejudice
has no effect on
has no impact on
's not looking
does not influence
unaffected by
no impact on
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Finnish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Finnish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More