DET SYVENDE RAMMEPROGRAM IN ENGLISH

Translation of Det syvende rammeprogram in English

Results: 787, Time: 0.1572

seventh framework programme the 7th framework programme FP7 framework programme 7 the seventh FP 7
det syvende rammeprogramdet syvende forskningsrammeprogramdet syvende rammeprograms
syvende rammeprogram
den syvendeden 7

Examples of using Det syvende rammeprogram in a sentence and their translations

Det endelige beløb for det syvende rammeprogram skal være 30 milliarder euro.
The final sum for the Seventh Framework Programme has to be EUR 30 billion.
Endelig vedrørende det syvende rammeprogram.
Lastly, regarding the Seventh Framework Programme.
At få det syvende rammeprogram startet til tiden vil kræve øgede bestræbelser fra os alle.
Getting FP7 started in time will require an increased effort from all of us.
Det syvende rammeprogram kunne også omfatte videnskabsfolk fra udviklingslande.
The Seventh Framework Programme could also include scientists from developing countries.
Det syvende rammeprogram vil skabe den frie uafhængige
Framework Programme 7 will create the free,
Det betyder en fordobling pr. år uanset varigheden af det syvende rammeprogram.
This means doubling on a yearly basis regardless of the duration of FP7.
Dagens forhandling om det syvende rammeprogram er særlig vigtig.
Our debate today on the Seventh Framework Programme is particularly important.
Vi foreslår på grund afforanstaltningernes succes at de skal fortsætte i det syvende rammeprogram.
Given their success, we propose that they should continue in Framework Programme 7.
Det syvende rammeprogram går i denne retning.
The seventh framework programme is a step in this direction.
CIP er allerede langt mindre bureaukratisk end det syvende rammeprogram.
CIP is already much less bureaucratic than the Seventh Framework Programme.
Jeg mener at betænkningen virkelig understreger de kritiske aspekter af det syvende rammeprogram.
I think the report really highlights the critical aspects of the Seventh Framework Programme.
Det er helt i modstrid med målsætningerne for det syvende rammeprogram.
This is a complete contradiction of the goals of the Seventh Framework Programme.
Hvad angår forskning skal vi gennemgå det syvende rammeprogram.
As regards research, we are going to review the Seventh Framework Programme.
Hvor meget stiller vi til rådighed som en del af det syvende rammeprogram?
How much are we making available as part of the Seventh Framework Programme?
Det er også afgørende at forskningen under det syvende rammeprogram bliver forstærket.
It is also vital that research under the seventh Framework Programme is increased.
For det første er der det syvende rammeprogram.
First there is the seventh framework programme.
Disse projekter fortsætter i det syvende rammeprogram og er nu sammenkædet med gennemførelsen af det europæiske forskningsrum.
These projects are continuing in the Seventh Framework Programme;
Det syvende rammeprogram vil være det vigtigste finansielle redskab
FP7 will be the principal financial tool
Rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation og det syvende rammeprogram er centrale topstyrede instrumenter som der træffes beslutning om i Bruxelles.
The Competitiveness and Innovation Framework Programme and the Seventh Framework Programme are central top-down instruments to be decided in Brussels.
Hvad der imidlertid er lige så vigtigt som det syvende rammeprogram er midler til forskning
However, what is important as well as the 7th Framework Programme is funding for research
Der henvises til det syvende rammeprogram men der er ingen kritik af dets prioriteter
It refers to the'Seventh Framework Programme' but fails to criticise the programme's priorities
For det tredje vil forslaget til det syvende rammeprogram dække grundforskning rumforskning og sikkerhedsforskning?
Thirdly, will the FP7 proposal cover basic research,
Det er derfor Kommissionen vil foreslå at varigheden af det syvende rammeprogram skal være den samme overalt
That is why the Commission will propose that the duration of FP7 should be the same overall as the next
ligeledes indarbejdet delvis i det centrale juridiske instrument i det syvende rammeprogram.
also incorporated in part into the body of the main legal instrument of Framework Programme 7.
Sammen med det syvende rammeprogram skal vi i dag drøfte særprogrammerne
Along with the Seventh Framework Programme we shall today be debating specific programmes
For det andet opfylder fonden ikke det samme behov som det syvende rammeprogram eftersom det beskæftiger sig med en helt anden type foranstaltninger.
Secondly, this Fund is not met by the 7th Framework Programme, as it deals with an entirely different sphere of action.
Forvaltningsorganet for Forskning med base i Bruxelles blev oprettet i 2007. I 2009 begyndte det sit arbejde med at gennemføre dele af det syvende rammeprogram for forskning oginnovation FP7.
implementing parts of the 7th Framework Programme for Research & Innovation FP7.
Vi har programmet for intelligent energi og vi har også det syvende rammeprogram for forskning.
We have the Intelligent Energy Programme and we also have the Seventh Framework Programme for Research.
Forbindelsen mellem den regionale dimension og det syvende rammeprogram er vigtig forstået på den måde
The link between the regional dimension and FP7 is important in the sense that they should be mutually reinforcing.
ikke vi sætter det syvende rammeprogram i gang til tiden.
without launching the 7th Framework Programme on time.

Results: 787, Time: 0.1572

Word by word translation


det
- it what it… it。
syvende
- seventh seven the 7th syvende enth
rammeprogram
- framework programme framework programmes framework-programme

S Synonyms of Det syvende rammeprogram


FP7
RP7
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More