WE IN CZECH

How to say we in Czech

S Synonyms

Results: 60470, Time: 0.1603

Examples of using We in a sentence and their translations

And we can learn to be in this state already right now!
A my se můžeme už přímo teď učit být v tom stavu!
Then we can train the same also in relation to all our other segments.
Potom můžeme to samé potrénovat v závislosti na všech ostatních segmentech.
We can do so utilizing products and services from third parties.
To může zahrnovat využití produktů a služeb od třetích stran.
We need this since our whole reform is based on this new architecture.
Potřebujeme ho, jelikož celá naše reforma je na této nové architektuře založena.

But we would do better not saying goodbye, but thanking him for our meeting!
Ale my se raději loučit nebudeme, ale poděkujeme za setkání!
In some respects, we were able to achieve what was intended.
V některých ohledech se nám podařilo dosáhnout toho, co jsme zamýšleli.
We are with you every second of your lives!
My jsme s vámi v každé sekundě vašich životů!
And now we know.
A teď to víme.
The world we know would never exist.
Svět jak ho známe by nikdy neexistoval.
We, the manufacturer of the above mentioned product, hereby declare that this product:.
My, výrobce výše uvedeného výrobku, prohlašujeme, že výrobek:.
We like this idea and we support it.
Tato myšlenka se nám líbí a podporujeme ji.
Dear customer, we are pleased that you have chosen this equipment.
Vážený zákazník, těší nás, že jste se rozhodli pro tento přístroj.
And now we all know.
A teď to všichni víme.
I feel like we should bury it or something.
Cítím, že bychom ho měli pohřbít, nebo tak něco.
First we were eight, then seven.
Nejprve nás bylo osm, pak sedm.
It was cold, and we were girls.
Byla mi zima a byly jsme dívky.
We fight with the strong and we do not harm children or women!
My bojujeme jen se silnými, a dětem a ženám neubližujeme!
But i'm betting we can make one.
Ale určitě si ho můžeme vyrobit.
We see the beautiful blue sky — and we want to fly!
Nebe uvidíme modré a překrásné — a létat se nám chce!
Declaration of conformity( r & tte) we, samsung electronics.
Prohlášení o shodě( R&TTE) my, společnost samsung electronics.
We could trade tomorrow if you want.
Zítra si je můžeme vyměnit, jestli chceš.
We... we just love it, that's all.
Jen... ho milujem, to je vše.
We lost bonnie on the island.
Bonnie se nám na ostrově ztratila.
Yeah. we captured the creature, but then you two were.
Zajali jsme to stvoření, ale pak jste vy dva byli.
Well, what if we need you, maddy?
No a co když mi potřebujeme tebe, maddy?
Are we thieves now?
Jsou z nás teď zloději?
You saw something, and we need your help catching these guys.
Něco jste viděla a abychom je chytli, potřebujeme vaši pomoc.
We have been given 72 hours to pay or they will be killed.
Bylo nám dáno 72 hodin na zaplacení nebo je zabijí.

Results: 60470, Time: 0.1603

"We" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More