MORE EFFICIENTLY IN DUTCH

Translation of More Efficiently in Dutch

S Synonyms

Results: 407, Time: 0.0678

efficiënter (219) doeltreffender (41) doelmatiger (16) efficiëntere wijze (8) een efficiëntere manier (6) effectiever (3) doeltreffender werd (1)

Examples of using More Efficiently in a sentence and their translations

And a lot more efficiently, i must say.
En veel efficiënter, moet ik zeggen.
Europe needs to invest more and more efficiently in human capital.
Europa moet meer en efficiënter investeren in menselijk kapitaal.
Structural and pre-accession funds should be more efficiently used to finance such initiatives.
De structuur- en pretoetredingsfondsen moeten doelmatiger worden besteed om dergelijke initiatieven te financieren.
The whole thing would work a lot more efficiently than it does now.
Alles zou zoveel efficiënter werken dan het nu doet.

She metabolizes sunlight more efficiently.
Ze metaboliseert zonlicht efficiënter.
The swing of their tail helps their back legs move more efficiently.
De zwaai van hun staart helpt om hun achterpoten efficiënter te bewegen.
Improve the capacity to use water more efficiently.
Verbetering van de capaciteit voor efficiënter watergebruik.
Swapping roles may be a smart way to use their resources more efficiently.
De rollen omwisselen kan een slimme manier zijn om hun middelen efficiënter te gebruiken.
Private companies need marine data in order to exploit resources more efficiently.
Privébedrijven hebben mariene gegevens nodig om de hulpbronnen efficiënter te exploiteren.
This way we can do our job more efficiently.
Op deze manier kunnen we ons werk efficiënter doen.
Simply a tool to help you use them much more efficiently.
Gewoon een instrument... om je te helpen ze veel efficiënter te gebruiken.
Consequently, we must invest more in research on how to carry out demining more efficiently.
Derhalve moeten we meer investeren in onderzoek naar doeltreffendere mijnopruiming.
This compromise means that the quotas that already exist will be used more efficiently.
Het compromis houdt in dat de reeds bestaande quota doeltreffender zullen worden benut.
These can produce electricity from natural gas far more efficiently than any other technology.
Hiermee kan veel efficiënter dan met enig andere techniek elektriciteit uit aardgas worden opgewekt.
We might manage this more efficiently if i do it myself.
Ik kan 't vast veel beter alleen. goed dan.
Using resources more efficiently will help us achieve many of the EU's objectives.
Een efficiënter gebruik van onze hulpbronnen maakt het gemakkelijker de eu-doelstellingen te bereiken.
This increased cooperation would also help cope more efficiently with real time events at sea.
Door deze verhoogde samenwerking kan ook efficiënter worden gereageerd op realtime-gebeurtenissen op zee.
It is cheaper to use energy more efficiently.
Het is goedkoper energie op een meer efficiënte wijze te gebruiken.
Measurable hours, man hours, using labor more efficiently.
Meetbare uren, manuren, arbeid meer efficiënt gebruiken.
Such a centre would enable us to both plan and execute diverse operations more efficiently.
Op die manier zouden we de verschillende operaties efficiënter kunnen plannen en uitvoeren.
One indicator has been included on managing natural resources more efficiently.
In de lijst is een indicator opgenomen van een efficiënter beheer van de natuurlijke hulpbronnen.
I have been saying for years the division could run a little more efficiently.
Ik zeg al vele jaren dat de divisie veel efficienter zou kunnen werken.
Training courses are organised more efficiently on the basis of annual training plans and through the network of national trainers.
Opleidingscursussen worden efficiënter georganiseerd op basis van jaarlijkse opleidingsplannen en via het netwerk van nationale opleiders;
Other countries81 found that creating new bodies enabled them to manage the EBF more efficiently.
Anderelanden81 stelden vast dat zij het fonds doeltreffender konden beheren door de oprichting van nieuwe instanties.
At EU and national level, we have to invest more efficiently in better education and better training.
Wij moeten op EU- en nationaal niveau efficiënter investeren in beter onderwijs en betere opleiding.”.
The future european economy needs to use existing resources more efficiently and reduce its greenhouse gas emissions.
De europese economie moet in de toekomst doeltreffender gebruikmaken van bestaande hulpbronnen en de broeikasgasemissies verminderen.
Making the european union work more efficiently for the people will be our priority.
Ervoor zorgen dat de europese unie efficiënter werkt voor de mensen, dat zal onze prioriteit zijn.
Rapporteur.- mr president, the eurodac report is a recast and would make the system work more efficiently.
Rapporteur.-( EN) mijnheer de voorzitter, het eurodac-verslag is een herschikking en is bedoeld om de werking van het systeem doelmatiger te maken.
However, we undoubtedly need to do even more than this if we want the union to function more efficiently.
Maar we zullen het hier ongetwijfeld niet bij kunnen laten als we het functioneren van de unie doelmatiger willen maken.
The EU must gear public investment in developing countries more efficiently towards achieving integrated sustainable development and must integrate SDG
De EU moet overheidsmiddelen in ontwikkelingslanden doeltreffender investeren met het oog op een geïntegreerde duurzame ontwikkeling en moet

Results: 407, Time: 0.0678

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "more efficiently"


with greater efficiency
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More