DEVELOPMENTS IN THE REGION IN NEDERLANDS

Vertaling van Developments In The Region in het Nederlands

Uitslagen: 41, Tijd: 0.0542

de ontwikkelingen in de regio (17) ontwikkelingen in de regio (7) de ontwikkeling in de regio (3)

Voorbeelden van het gebruik van Developments In The Region in een zin en hun vertaling

Human rights cannot be detached from wider political developments in the region.
Mensenrechten kunnen niet los worden gezien van bredere politieke ontwikkelingen in de regio.
However, developments in the region are often unpredictable: tensions accumulate and misunderstandings abound.
De ontwikkelingen in de regio zijn echter vaak onvoorspelbaar: spanningen stapelen zich op en misverstanden vieren hoogtij.
The time is right to step up with measures to prevent negative developments in the region and the escalation of tensions.
De tijd is rijp om met maatregelen te komen die negatieve ontwikkelingen in de regio en escalatie van de spanningen kunnen voorkomen.
IPA funds build up the capacities of the countries throughout the accession process, thus resulting in progressive, positive developments in the region.
Ipa-financiering zorgt voor capaciteitsopbouw in de landen gedurende het toetredingsproces en bijgevolg voor geleidelijke positieve ontwikkelingen in de regio.

The EU should always be at the forefront of combating these kinds of attacks and should remain alert to future developments in the region.
De EU moet zich altijd in de voorhoede bevinden als het erom gaat de aanvallen op de fundamentele mensenrechten af te slaan en moet alert blijven op toekomstige ontwikkelingen in de regio.
Mr podestà can rest assured that developments in the region are monitored carefully also with regard to human rights and respect for and protection of minorities.
De afgevaardigde kan ervan op aan dat de ontwikkeling in de regio nauwlettend in de gaten wordt gehouden, ook wat betreft de mensenrechten en respect voor en bescherming van minderheden.
The IPA funds build up the capacities of the countries throughout the accession process, resulting in progressive, positive developments in the region.
Met de ipa-steun wordt de capaciteit van de landen tijdens het hele toetredingsproces opgebouwd, waardoor geleidelijke, positieve ontwikkelingen in de regio ontstaan.
I share your approach, because it would be foolish on our part not to take into account the developments in the region.
Ik deel uw mening, het zou toch dwaas van ons zijn om voorbij te gaan aan de ontwikkelingen in de regio.
A mishandled transition will, in particular, hamper important political developments in the region- including, it seems to me, China's eventual membership of
Een slecht aangepakte overgang zal belangrijke politieke ontwikkelingen in de regio zeer zeker schaden- waaronder, zo is mijn indruk, het eventuele
Of course the council is carefully monitoring developments in the region and is endeavouring to contribute towards finding a peaceful, comprehensive solution to this long-standing issue.
Uiteraard volgt ook de raad de ontwikkelingen in de regio op de voet en spant hij zich in om tot een vreedzame, algemene oplossing voor het aanslepende probleem bij te dragen.
The council took stock of recent developments in the region, focusing on the belgrade-pristina dialogue as well as on bosnia and
De raad heeft de stand van zaken opgemaakt van recente ontwikkelingen in de regio, met speciale aandacht voor de dialoog tussen belgrado en
european council discussed emerging trends and lessons learnt from developments in the region and assessed the implementation of EU support to date.
raad nieuwe tendensen en geleerde lessen naar aanleiding van de ontwikkelingen in de regio, en evalueerde hij de uitvoering van de eu-steun tot dusver.
The text, which replaces common position 2002/203/CFSP, will be reviewed in the light of developments in the region and a new decision taken within 12 months.
De tekst, die in de plaats komt van gemeenschappelijk standpunt 2002/203/GBVB, zal worden herzien in het licht van de ontwikkelingen in de regio en een nieuw besluit zal binnen 12 maanden worden genomen.
along the western balkans and are closely following the developments in the region and on the ground at the border crossings.
de landen in de westelijke balkan, en we volgen de ontwikkelingen in de regio en op de grond bij de grensovergangen op de voet.
protection, sustainable management and utilisation of natural resources, safety and security of energy supplies, social and economic developments in the region.
duurzaam beheer en gebruik van natuurlijke hulpbronnen, veiligheid en zekerheid van de energievoorziening, en sociale en economische ontwikkeling in de regio.

Uitslagen: 41, Tijd: 0.0542

Woord voor woord vertaling


developments
- de ontwikkelingen de evolutie het verloop de ontwikkeling de evoluties
region
- regio het gebied gewest de streek de nuts-3-regio

"Developments in the region" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer