MAPPING IN NEDERLANDS

Vertaling van Mapping in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 396, Tijd: 0.0651

Voorbeelden van het gebruik van Mapping in een zin en hun vertaling

Genetic mapping can lead us to developing targeted therapies for diseases.
Genetici in kaart brengen kan leiden tot de ontwikkeling van gerichte behandeling van ziektes.
Neurological mapping complete.
Neurologische kartering compleet.
Brain mapping is not an exact science yet.
Je brein in kaart brengen is nog geen exacte wetenschap.
Then, perhaps your mapping was not so good.
Misschien, was je in kaart brengen niet zo goed.

Mapping health risks from space.
Kartering van gezondheidsrisico's vanuit de ruimte.
Use linear mapping instead of any trigonometrical function for this color channel.
Lineaire mapping gebruiken in plaats van een trigonometrische functie voor dit kleurkanaal.
Add new mapping.
Nieuwe mapping toevoegen.
Mapping that was hard enough.
Dat in kaart brengen, was al lastig.
Mapping in support of humanitarian aid in crisis situations.
Kartering ter ondersteuning van humanitaire hulp in crisissituaties;
Through thermal mapping, we have generated a three-dimensional image of the structure.
Met thermische cartografie, hebben we een driedimensionale schets gemaakt.
Mapping and land management.
Cartografie en landbeheer.
Mapping of land surfaces: forest, water and soil, sustainable agriculture.
Kartering van landoppervlakken: bos, water en aarde, duurzame landbouw;
Noise abatement measures have also been facilitated by a european directive on noise mapping.
Voorts heeft de europese richtlijn inzake geluidsbelastingkaarten geluidsbeperkende maatregelen aangemoedigd.
Mapping of data standards, identifying potential gaps.
In kaart brengen van datastandaarden en opsporen van eventuele lacunes.
External links==*Theban mapping Project: KV23- includes detailed information about tomb.
Overzichtskaart ====externe link==*theban mapping project:KV23- informatie over de tombe.
He's a classics archeology graduate specialized in archeological mapping. nobody knows rome like he does.
Hij is afgestudeerd in klassieke archeologie met als specialisatie archeologische cartografie.
Use linear mapping instead of any trigonometrical function for this color channel.
Gebruik lineaire mapping in plaats van enige trigonometrische functie voor dit kleurkanaal.
Mapping of excellence(working paper);
Expertise in kaart gebracht werkdocument.
Identification and mapping of excellence.
Aanwijzing en kartering van topkwaliteit.
Neurological tests, mapping of brain functions using a very high-resolution EEG.
Neurologische tests. in kaart brengen van hersenfuncties met 'nhoge-resolutie-eeg.
Mapping of actions by member states.
In kaart brengen van acties door de lidstaten.
Mapping EU capacities.
Kartering van eu-capaciteiten.
Innovative management, mapping & Services.
Innovatief beheer, mapping en diensten.
Mapping the current situation, differences across the EU.
In kaart brengen van de huidige situatie, verschillen binnen de EU.
Project Title: birds and electricity transmission lines: mapping of flight paths.
Naam van het project: birds and electricity transmission lines: mapping of flight paths.
Mapping of forest functions and related planning at landscape and regional level;
Kartering van bosfuncties en daarmee samenhangende planning op landschaps- en regioniveau;
Mapping of scientific and technological excellence;
Kartering van wetenschappelijke topkwaliteit;
Broadband infrastructure mapping.
In kaart brengen van breedbandinfrastructuur.
Yeah, it's called genome mapping.
Het wordt' genome mapping' genoemd.
Just keep mapping the tissue.
Blijf het weefsel in kaart brengen.

Uitslagen: 396, Tijd: 0.0651

Zie ook


mapping exercise
inventarisatie
genome mapping
genoomkartering genome mapping genoomonderzoek het in kaart brengen het genoom
stakeholder mapping
de “stakeholder mapping”
mapping excellence
karteren excellencetopkwaliteit het in kaart brengen topkwaliteit de inventarisatie wetenschappelijke topkwaliteit karteren topkwaliteit
mapping results
de resultaten het in kaart brengen de karteringsresultaten
this mapping
dit overzicht deze inventarisatie dit transformeren
digital mapping
digitale kaarten digitale kartering een digitale cartografie
capacities mapping
capacities mapping het kaart brengen de capaciteiten
mapping system
een kaartensysteem map systeem het cartografische systeem
linear mapping
lineaire mapping
is mapping
in kaart brengt is het kaart brengen
strategic noise mapping
strategische geluidsbelastingkaarten
for the mapping
voor het kaart brengen van de proefinventarisatie voor de koppeling
identification and mapping
aanwijzing en kartering inventarisatie en kartering een identificatie en overzicht
a detailed mapping
uitvoerig in kaart gebracht is een gedetailleerd overzicht gedetailleerde wijze kaart te brengen
to the mapping
naar het kaart tot het kaart brengen
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer