THE PROCESSES IN NEDERLANDS

Vertaling van The Processes in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 396, Tijd: 0.0517

Voorbeelden van het gebruik van The Processes in een zin en hun vertaling

The processes must therefore run parallel.
Daarom moeten de processen parallel lopen.
The nature of the processes in the tertiary sector.
De aard van de processen in de dienstensector.
There is nothing like this that has come through the processes of health and safety.
Niets is via de procedures van gezondheid en veiligheid tot stand gekomen.
They shall subject the processes to regular inspections.
Zij onderwerpen de processen aan regelmatige inspecties.

The EESC has reservations about some aspects of the processes now being introduced.
Het comité heeft bedenkingen bij bepaalde aspecten van de procedures die nu worden ingevoerd.
A better understanding of the processes and chemical mechanisms.
Beter inzicht in de processen en chemische mechanismen.
The processes should focus on the medium and longer-term challenges.
De processen moeten gericht zijn op uitdagingen voor de middellange en de lange termijn.
I will acquaint you with the processes of sculpturing.
Zal ik u laten kennismaken met de processen van beeldhouwen.
Care should be taken that validations do not hazard the processes.
Er dient voor te worden gezorgd dat de validaties geen risico opleveren voor de processen.
Summary of committee opinions related to the processes.
Samenvatting van esc-adviezen die verband houden met de processen.
The data should include all known inputs and outputs for the processes.
De gegevens zouden alle bekende inputs en outputs van de processen moeten omvatten.
Understanding of the processes both on board and ashore, internal as well as external.
Begrip van de interne en externe processen aan boord en aan wal;
It identifies the processes that lead to better performance.
Het geeft aan welke processen tot betere prestaties leiden.
The processes which were most suitable for continuous operation were determined PS 243.
De methoden die voor praktisch continubedrijf het beste geschikt zijn konden worden vastgesteld PS 243.
The processes of lock breaking and code breaking are very similar.
Het proces van slot kraken en code breken is vergelijkbaar.
The european parliament is already involved in the processes of economic policy coordination.
Het europees parlement is reeds betrokken bij het proces van coördinatie van het economisch beleid.
This facilitates the processes of feedback and additionally continued momentum.
Dit ten behoeve van de feedback en het elan van het proces.
Suppliers and customers are often part of the processes.
Zowel leveranciers als klanten maken vaak deel uit van deze processen.
EXECWRITE, sends data to the processes stdin.
EXECWRITE, gegevens naar stdin sturen van het proces.
Because the processes are getting different.
Omdat er andere processen achter zitten.
I was just obsessed with the processes of nature.
Ik was geobsedeerd door dit natuurlijke proces.
We created an online system of control and so speeded up all the processes.
We ontwierpen een online controlesysteem en versnelden zo alle processen.
There is no denial of democracy, but a speeding-up of all the processes.
De democratie wordt niet verloochend, maar alle processen worden versneld.
Mr persson referred to the importance of establishing the processes.
De heer persson noemde het belang van het vastleggen van de processen.
The activities of workers related to the processes and the duration and frequency of their exposure to the substance;
De activiteiten van werknemers in verband met de processen en de duur en frequentie van hun blootstelling aan de stof;
This section describes the processes which occur after the proposals to be funded have been chosen.
In deze afdeling worden de processen beschreven die plaatsvinden nadat de te financieren voorstellen zijn geselecteerd.
A description of the processes for determining the value and marketability of the critical functions, core business lines and assets of the institution;
Een beschrijving van de procedures voor het bepalen van de waarde en verkoopbaarheid van de kritieke functies, kernbedrijfsonderdelen en activa van de instelling;

Uitslagen: 396, Tijd: 0.0517

WOORD VOOR WOORD VERTALING

Woord voor woord vertaling


"The processes" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer