THEY BECOME IN NEDERLANDS

Vertaling van They Become in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 392, Tijd: 0.1032

ze worden (114) ze raken (9) ze zijn (3) werden ze (3)

Voorbeelden van het gebruik van They Become in een zin en hun vertaling

They become rapidly large, hè?
Ze worden snel groot, hè?
They become building steel.
Ze worden bouw staal.
They become exhausted and soon withdraw.
Ze raken uitgeput en trekken zich straks terug.
They become... a dark angel- your protector, your saviour.
Ze worden... een duistere engel je beschermer, je redder.

And they become lost.
En ze raken verdwaald.
Yes, they become equal upon death.
Ja, ze zijn gelijkwaardig als ze dood zijn.
They become defensive, fight, and yell.
Ze worden defensief, vechten, en schreeuwen.
And so quickly, they become known far and wide.
En al snel werden ze wijd en zijd bekend.
They become ghosts.
Ze zijn spoorloos.
They become friends.
Ze raken bevriend.
The more we learn about viruses, the more unbelievable they become.
Hoe groter de kennis over virussen, hoe indrukwekkender ze zijn.
They become fixated.
Ze raken gefixeerd.
At first, but over time, they become extraordinary fertilizers.
In het begin, maar na een tijdje, werden ze buitengewone mest.
They become part of your dreams.
Ze worden deel van je dromen.
They become tyrants, they make slaves of their people.
Ze worden tirannen, maken slaven van hun volk.
Or they become homeless.
Of ze raken dakloos.
They become remote projectionists.
Ze worden op afstand operateurs.
Beethoven shakes george Newton's hand, and they become friends.
Beethoven schudt george newtons hand en ze raken bevriend.
They become that way.
Ze worden zo.
They become entitled and they think they're part of the family.
Ze worden gerechtigd en ze denken dat ze een deel van de familie zijn.
They become poets, madmen, very, very wise, or.
Ze worden dichters, gekken, heel, heel verstandig, of.
They become... better doctors and stronger people.
Ze worden... betere artsen en sterkere mensen.
They become your slaves.
Ze worden je slaven.
But they become friends and... and they protect her.
Maar ze worden vrienden en... ze beschermen haar.
They become afraid to take risks.
Ze worden bang om risico's te nemen.
They become the co-producer of the goods consumed.
Ze worden coproducent van de verbruikte goederen.
Now the more they blush the more desirable they become.
En hoe meer ze blozen, hoe meer benijdenswaardig ze worden.
Kill the family and they become martyrs.
Dood de familie en ze worden martelaren.
Then they become lookouts.
Daarna worden ze uitkijk.
In these circumstances, they become two sides of the same coin.
Onder deze omstandigheden zijn ze twee kanten van dezelfde medaille.

Uitslagen: 392, Tijd: 0.1032

Zie ook


did they become
zijn ze geworden
but they become
maar ze worden
they become adults
worden zij volwassen ze volwassen worden ze worden volwassenen ze volwassen zijn die worden volwassenen
they become angry
zij boos worden worden zij kwaad zij vergramd worden ze boos zij toornig
they become unemployed
zij werkloos worden
they become victims
worden ze slachtoffers ze het slachtoffer worden zij het slachtoffer worden
they become very
ze worden heel worden ze zeer ze werden zeer worden ze erg
they become real
ze echt worden ze worden werkelijk zij uitgroeien echte
for they become
want zij worden
they become aware
zij zich hiervan bewust worden worden ze zich bewust
before they become
before they become worden voordat ze voor zij ontaarden voordat die uitgroeien tot
they become payable
ze betaalbaar worden ze worden uitgekeerd zij moeten worden be taald
they become mandatory
verplicht worden zij verplicht zijn geworden
they become martyrs
zij worden martelaars ze worden martelaren
they become serious
ze ernstig worden uitgroeien tot ernstige
they become what
ze worden wat

Woord voor woord vertaling


they
- ze zij zeeën zije
become
- worden zijn raken uitgroeien tot geworden
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer