ABORDS IN NEDERLANDS

Vertaling van Abords in het Nederlands

Uitslagen: 244, Tijd: 0.038

Voorbeelden van het gebruik van Abords in een zin en hun vertaling

Que les abords immédiats de cet îlot sont riches en patrimoine vert;
Dat de onmiddellijke omgeving van dit huizenblok rijk is aan groenvoorzieningen;
Abords immédiats au bien.
Onmiddellijke omgeving van het goed.

Eerst

( d'abord , première fois , avant )
Mais d'abords nous devons vaincre Frieda.
Maar eerst zouden we langs Frieda moeten.
Nous pensons d'abords que leurs recherches étaient notre meilleure chance d'être réunis.
Eerst dachten we dat het onderzoek dat zij deden onze beste kans was om samen te zijn.

De omgeving

( d'abord , première fois , avant )
Entretien des abords route, pelouses, etc.
Onderhoud van de omgeving wegen, grasperken, enz.
Protection des abords des aérodromes.
Bescherming van de omgeving van luchtvaartterreinen.

Rand

( d'abord , première fois , avant )
Ils vivent aux abords d'un aéroport et subissent des nuisances sonores.
Zij leven aan de rand van een luchthaven en ondergaan geluidshinder.
C'est une installation sportive délabrée aux abords de la ville.
Het is een verlaten sportfaciliteit aan de rand van de stad.
Andere zin voorbeelden
C- Abords des aérodromes.
C- Omgeving van het vliegveld.
D'entretenir les abords.
De omgeving onderhouden.
Entretien des abords routes, pelouses, etc.
Onderhoud van de omgeving wegen, grasperken, enz.
TITRE VII.- La voirie, ses accès et ses abords.
TITEL VII.- De wegen, de toegang ernaar en de omgeving ervan.
La voirie, ses accès et ses abords.
De wegen, de toegang ernaar en de omgeving ervan.
Être munie d'une signalisation routière conforme et d'un éclairage suffisant des abords.
Voorzien zijn van een conforme verkeerssignalisatie en de omgeving voldoende verlichten.
De certaines zones urbanisées aux abords de zones industrielles.
Bepaalde stedelijke zones in de omgeving van industriezones.
Section 5.- L'aménagement des abords.
Afdeling 5.- Aanleg van de omgeving.
D'abords un side-car, ensuite un témoin tabassé.
Begonnen met een zijspan en nu is er een getuige afgeranseld.
Dans les abords du cabinet médical il est prévu un espace d'attente.
In de nabijheid van het medische kabinet is er plaats voor een wachthoek.
Les abords des portes sont dépourvus de tout obstacle.
De omgeving van de deuren is vrij van hindernissen.
Dégagez les abords.
Maak plaats.
L'entretien et la rénovation des logements et de leurs abords;
Het onderhoud en de renovatie van de woningen en de omtrekken ervan;
L'intervention nécessite deux abords.
De ingreep vereist twee toegangswegen.
L'affectation des îlots aux abords du canal.
De bestemming van de huizenblokken nabij het kanaal.
Un autostoppeur qu'on a fait monter aux abords de la ville.
Hij is een lifter die we aan de rand van het dorp tegenkwamen.
L'exploitant doit toujours veiller à la sécurité et au nettoyage des sites et des abords immédiats;
De uitbater moet steeds zorg dragen voor de veiligheid en de reiniging van de sites en de directe omgeving;
Alors que les espaces verts sont particulièrement bien représentés aux abords immédiats de cette zone;
Dat de groengebieden bijzonder goed vertegenwoordigd zijn in de onmiddellijke omgeving van dit gebied;
Les caractéristiques urbanistiques des constructions et l'aménagement paysager de leurs abords permettent leur intégration dans l'environnement urbain.
De stedenbouwkundige kenmerken van de bouwwerken en de landschappelijke inrichting van hun omgeving maken hun inpassing mogelijk in het stedelijk milieu.
Oh, et Malcolm, tu ne peux pas regarder la télévision... Sauf si tu allumes d'abords le satellite.
Oh, en Malcolm, je mag niet naar de televisie kijken... tenzij je eerst de sateliet aanzet.
Les abords du bien, limités jusqu'à trente mètres en dehors des limites extrêmes du bien;
De omgeving van het goed, begrensd tot op dertig meter buiten de uiterste grenzen van het goed;
Que les abords des équipements collectifs contribuent à la réalisation du maillage vert;
Dat de omgeving van de collectieve voorzieningen bijdraagt tot de verwezenlijking van het groen netwerk;

Uitslagen: 244, Tijd: 0.038

Zie ook


abords immédiats
onmiddellijke omgeving
et ses abords
en de naaste omgeving ervan en zijn omgeving
et des abords
en van de omgeving en directe omgeving
d'aménagement d' abords
aanleggen van de directe omgeving betreffende de inrichting van de directe omgeving
ou aux abords
of aan de rand of in de omgeving
leurs abords ainsi
nabijheid daarvan hun naaste omgeving evenals
entretien des abords
onderhoud van de omgeving onderhoud van de omtrek
des abords routes
van de omgeving wegen
aux abords des écoles
de schoolomgeving
précise que les abords
preciseert dat de naaste omgeving
abords du bien limités
omgeving van het goed begrensd tot beperkt tot de omgeving van het goed
accès et de ses abords
de toegangswegen en de omgeving ervan toegangen en de omgeving ervan
les abords des endroits où
de omgeving van de plaatsen waar de omgeving van de oorden waar
des constructions et de leurs abords
bouwwerken en hun naaste omgeving

"Abords" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer