JURISTE IN NEDERLANDS

Vertaling van Juriste in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 238, Tijd: 0.0395

Voorbeelden van het gebruik van Juriste in een zin en hun vertaling

En tant que juriste, je ne peux pas.
Als jurist mag ik dat niet.
Un juriste néerlandophone spécialisé en matière de droit administratif niveau 1.
Een Nederlandstalige jurist met specialisatie in het bestuurlijke recht niveau 1.
Je suis un juriste. Mon arme, c'est mon esprit.
Ik ben advocaat, mijn geest is mijn wapen.
Je suis pas juriste. A-t-elle droit de mentir?
Ik ben geen advocaat, maar mag ze daar zomaar staan liegen?
Les tâches spécifiques de juriste spécialisé en droit des télécommunications;
De specifieke opdrachten van rechtskundige gespecialiseerd in telecommunicatierecht;
Les tâches spécifiques de juriste junior spécialisé en droit des télécommunications;
De specifieke opdrachten van rechtskundige junior gespecialiseerd in telecommunicatierecht;

Een advocaat

( juridiques , juriste )
Un juriste qui aurait eu entre les mains un manuscrit de ma cliente.
Een advocaat! Eentje die mijn cliënte's handschrift heeft gezien.
C'est un juriste, il en a le droit.
Hij is een advocaat. Het is zijn recht.
Andere zin voorbeelden
Un juriste francophone ou néerlandophone spécialisé en droit de la sécurité sociale niveau 1.
Een Nederlandstalige of Franstalige jurist gespecialiseerd in het sociaal zekerheidsrecht niveau 1.
C'est le juriste parfait... méthodique, analytique, non-partisan.
Hij is een perfecte jurist... methodisch, analytisch, onpartijdig.
Ne deviens jamais juriste.
Word nooit advocaat.
Au moins l'un de ses membres est juriste.
Ten minste een van de leden is rechtsgeleerde.
Février 1929, Dublin Juriste Irlande.
Februari 1929, Dublin Advocaat Ierland.
Juriste Contentieux.
Jurist geschillen.
Un juriste néerlandophone niveau 1.
Een Nederlandstalige jurist niveau 1.
Tu es une juriste formée à Harvard.
Je bent een door Harvard opgeleide advocaat.
Comme vous le savez, je ne suis pas juriste.
Zoals u weet, ben ik geen jurist.
Monsieur Fabre-Aubrespy, vous êtes juriste.
Mijnheer Fabre-Aubrespy, u bent jurist.
Il n'est pas juriste.
Hij is geen jurist.
Je ne suis pas juriste,
Ik ben geen jurist.
Mai 1924, Ebrach(Bavière) Juriste République fédérale d'Allemagne.
Mei 1924, Ebrach( Beieren) Jurist Bondsrepubliek Duitsland.
Pour la fonction de juriste.
Voor de functie van jurist.
Mon fils est un juriste.
Mijn zoon is jurist.
Premier juriste, juriste principal, juriste.
Hoofdjurist, eerstaanwezend jurist, jurist.
Juriste au ministère fédéral de la science et de la recherche 1984-1987.
Juriste bij het Bondsministerie voorwetenschap en Onderzoek 1984-1987.
Il ne peut pas être juriste.
Hij is een advocaat.
Il/elle rédige des contrats relatifs aux marchés publics en collaboration avec un juriste.
Hij/zij redigeert contracten inzake overheidsopdrachten in samenwerking met een jurist.
Il voulait un juriste.
Hij wilde een advocaat.
Aussi, je m'adresse à une juriste.
Daarom praat ik met een advocaat.
Je voudrais un rendez-vous avec un juriste.
Ik moet een afspraak met de advocaat.

Uitslagen: 238, Tijd: 0.0395

Zie ook


pas juriste
geen jurist geen advocate geen advocaat
juriste contentieux
jurist geschillen geschillen-regelaar
autre juriste
andere klerk
brillant juriste
briljant jurist
attaché juriste
attaché jurist
juriste se
de jurist zich
juriste sous contrat
jurist op arbeidsovereenkomst jurist onder contract juriste op arbeidsovereenkomst juriste onder contract
un membre juriste
een rechtsgeleerd lid lid jurist
au juriste d'entreprise
van de bedrijfsjurist
un grand juriste
groot jurist een vermaard jurist
juriste ou sportif
jurist of sportbeoefenaar jurist of sportman
juriste dans un cabinet
jurist in een advocatenkantoor een klerk op een advocatenkantoor

S Synoniemen van "juriste"


"Juriste" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer