MULTIDISCIPLINARY IN DUTCH

Translation of Multidisciplinary in Dutch

S Synonyms

Results: 406, Time: 0.0502

multidisciplinair (81) de multidisciplinaire (9) multidisciplinaire (251) interdisciplinaire (8) pluridisciplinaire (3) het multidisciplinary (3)

Examples of using Multidisciplinary in a sentence and their translations

Multidisciplinary technical group.
Multidisciplinaire technische groep.
Other multidisciplinary, general TA, etc.
Overig multidisciplinair, algemene technische bijstand, enz.
Multidisciplinary activities article 30.
Multidisciplinaire activiteiten artikel 30.
Multidisciplinary functional genomics approaches to basic biological processes.
Multidisciplinaire functionele genomicabenaderingen voor fundamentele biologische processen.

This body shall be open to participation by all parties and shall be multidisciplinary.
Dit orgaan staat open voor deel neming door alle partijen en is multidisciplinair.
Multidisciplinary research and coordination.
Onderzoek en multidisciplinaire coördinatie;
The community strategy on antimicrobial resistance is multidisciplinary and based on scientific advice.
De communautaire strategie inzake antimicrobiële resistentie is multidisciplinair en berust op wetenschappelijke adviezen.
Multidisciplinary services.
Multidisciplinaire diensten.
Finally, the group is multidisciplinary and multinational.
Tot slot is de groep multidisciplinair en multinationaal.
Multidisciplinary training on patient safety in hospitals;
Multidisciplinaire opleidingen over patiëntveiligheid in ziekenhuizen;
We were focusing on data mining and multidisciplinary research, and so on.
We focusten op datamining en multidisciplinair onderzoek en zo.
Various multidisciplinary applications.
Diverse multidisciplinaire toepassingen.
Belgium, czech republic and Romania: multidisciplinary university education.
België, roemenië en tsjechië: multidisciplinair universitair onderwijs.
It is therefore by definition multidisciplinary.
Het is dus per definitie multidisciplinair.
The multidisciplinary approach envisaged is an important innovation.
De overwogen multidisciplinaire aanpak is een belangrijk novum.
Establishment of national, multidisciplinary law-enforcement units on human trafficking.
Oprichting van nationale, multidisciplinaire rechtshandhavingsteams inzake mensenhandel.
Article 30(4), on multidisciplinary activities.
Artikel 30, lid 4, over multidisciplinaire activiteiten.
The veterinarian shall be prepared for multidisciplinary co-operation.
De dierenarts moet voorbereid zijn op multidisciplinaire samenwerking.
Shortage of skilled researchers and multidisciplinary expertise in europe.
Tekort aan geschoolde onderzoekers en multidisciplinaire expertise in europa.
Promotion of required multidisciplinary skills.
Bevordering van vereiste multidisciplinaire vaardigheden.
Critical mass of participants and multidisciplinary approach;
Kritische massa van deelnemers en multidisciplinaire aanpak;
Support to multidisciplinary networks;
Steun aan multidisciplinaire netwerken;
Interdisciplinary studies 820 education and teacher training 830 multidisciplinary studies.
Interdisciplinaire studies 820 onderwijs en lerarenopleiding 830 multidisciplinaire studies.
Weismann and the multidisciplinary scientific committee.
Weismann en het multidisciplinair wetenschappelijk comité.
Creation of sustainable multidisciplinary networks;
Oprichting van duurzame multidisciplinaire netwerken;
The european multidisciplinary seafloor observatory EMSO.
Het european multidisciplinary seafloor observatory( EMSO);
Studies with a multidisciplinary and transnational dimension; and.
Studies met een multidisciplinair en grensoverschrijdend karakter.
Work experience in a multidisciplinary and international environment;
Werkervaring in een multidisciplinaire en internationale omgeving;
Amendment 193(as well as amendment 210) excludes multidisciplinary activities from the mutual evaluation process.
Amendement 193 sluit( evenals amendement 210) multidisciplinaire activiteiten uit van de procedure van wederzijdse beoordeling.
Women suffering from breast cancer must be treated by multidisciplinary teams that have received and continue to receive appropriate professional training.
Vrouwen met borstkanker moeten behandeld worden door interdisciplinaire teams die voor dat doel adequaat getraind zijn. deze teams moeten bovendien voortdurend bijgeschoold worden.

Results: 406, Time: 0.0502

See also


multidisciplinary research
multidisciplinair onderzoek
multidisciplinary activities
multidisciplinaire activiteiten
multidisciplinary aspects
multidisciplinaire aspecten
multidisciplinary expertise
multidisciplinaire expertise multidisciplinaire deskundigheid multidisciplinaire deskundigen te beschikken
multidisciplinary support
multidisciplinaire steunpunten multidisciplinaire steun multidisciplinaire hulpverlening
multidisciplinary services
multidisciplinaire diensten
multidisciplinary technical
multidisciplinaire technische
multidisciplinary cooperation
multidisciplinaire samenwerking
multidisciplinary work
multidisciplinair werk multidisciplinaire werkzaamheden
be multidisciplinary
multidisciplinair zijn is multidisciplinair multidisciplinair worden
multidisciplinary structure
multidisciplinaire structuur
multidisciplinary dimension
een multidisciplinaire dimensie
multidisciplinary centre
het multidisciplinaire centrum multidisciplinair centrum
multidisciplinary technologies
multidisciplinaire technologieën

"Multidisciplinary" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More